Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

V Bruseli 13. novembra 2008

Zaistenie energetickej budúcnosti: Komisia predstavuje návrhy týkajúce sa bezpečnosti, solidarity a účinnosti v oblasti energií

Európska komisia dnes navrhla rozsiahly energetický balík, ktorý má posilniť energetickú bezpečnosť v Európe tým, že podporuje návrhy 20-20-20 týkajúce sa zmeny klímy, ktoré by mali byť schválené do decembra. Komisia predkladá novú stratégiu na vytvorenie energetickej solidarity medzi členskými štátmi a novú politiku energetických sietí s cieľom podporiť investovanie do účinnejších energetických sietí s nízkymi emisiami uhlíka. Komisia navrhuje nový akčný plán EÚ pre energetickú bezpečnosť a solidaritu, v ktorom sa stanovuje päť oblastí, v ktorých je nutné viac konať, aby boli zabezpečené udržateľné dodávky energie. Komisia sa tiež zaoberá výzvami, ktorým bude Európa čeliť v období medzi rokmi 2020 a 2050. Navyše, cieľom balíka návrhov z oblasti energetickej účinnosti je úspora energií v kľúčových oblastiach, najmä posilnením právnych predpisov o energetickej účinnosti budov a výrobkov využívajúcich energiu a teda posilnením úlohy certifikátov o energetickej výkonnosti, ako aj inšpekčných správ o systémoch vykurovania a klimatizácie.

Pri predkladaní druhého balíka strategického preskúmania energetickej politiky Komisiou predseda José Manuel Barroso povedal: „Minulý rok vzrástli ceny energií v Európskej únii v priemere o 15 %. 54 % energie v Európe sa dováža s nákladmi 700 EUR na každého občana EÚ. Túto situáciu musíme urýchlene riešiť tým, že prijmeme opatrenia na zvýšenie našej energetickej účinnosti a na zníženie našej závislosti od dovozu. Musíme investovať a diverzifikovať. Návrhy, ktoré boli dnes prijaté, jednoznačne potvrdzujú vôľu Komisie zaistiť bezpečné a udržateľné dodávky energií a mali by nám pomôcť dosiahnuť rozhodujúce ciele 20-20-20 v oblasti zmeny klímy.“

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs zdôraznil príležitosti pre nové investície, úsporu nákladov a pracovné miesta: „EÚ sa spojila tak, ako ešte nikdy predtým, aby sa popasovala so zmenou klímy, vysokými cenami energií a energetickou bezpečnosťou. Ale musíme urobiť viac, musíme byť ambicióznejší a dokonca aj trúfalejší, aby sme sa v budúcnosti vyhli riziku prerušenia dodávok energií. To znamená investovať. Investovať do energií, aj do energetickej účinnosti, znamená poskytnúť našej ekonomike impulz, ktorý v týchto neistých časoch potrebuje.“

Európska komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku Benita Ferrero-Waldner uviedla: „Pre energetickú bezpečnosť EÚ je dôležité viac sa zamerať na energie v medzinárodných vzťahoch EÚ. Rozvoj silných a spoľahlivých partnerských vzťahov v oblasti energií s dodávateľmi, tranzitnými krajinami a ďalšími veľkými spotrebiteľmi energií je kľúčový a preto je nová generácia ustanovení o vzájomnej závislosti v oblasti energií, ktoré sa dnes predkladajú, dôležitým krokom vpred. V dnešnom preskúmaní sa tiež navrhujú kroky na posilnenie schopnosti EÚ zmobilizovať sa v záujme podpory hlavnej infraštruktúry, aby sme mohli dovážať energie aj z tretích krajín.“

Prvou prioritou, ktorá bola v druhom strategickom preskúmaní stanovená, je prijať a rýchlo implementovať opatrenia na dosiahnutie cieľov Európskej rady v oblasti energetickej politiky, ktoré sa zameriavajú na zníženie emisií skleníkových plynov o 20 %, na dosiahnutie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v konečnej spotrebe energií vo výške 20 % a na pokles dopytu po energiách do roku 2020 o 20 %. Balík týkajúci sa zmeny klímy, ktorý Komisia navrhla v januári 2008, musia v najbližších týždňoch schváliť Rada a Parlament. Čistejšia, rôznorodejšia a účinnejšia energia bude prínosom pre európske dodávky energií a hospodárstvo. Novými pravidlami sa zároveň vytvorí stabilnejšie, ucelenejšie a transparentnejšie prostredie pre nové investície v oblasti energií.

Druhou prioritou je čeliť rastúcej neistote týkajúcej sa bezpečnosti európskych dodávok energií. Dokonca aj vtedy, keď sa dosiahnu ciele politiky týkajúcej sa obnoviteľných energií, bude zrejme Európa závislá od dovozu viac ako dnes. EÚ potrebuje zlepšiť súčasné politiky, aby dosiahla svoj cieľ energetickej účinnosti. Okrem toho, schopnosť EÚ reagovať spoločne v období krízy sa musí posilniť.

V novom akčnom pláne EÚ pre energetickú bezpečnosť a solidaritu stanovuje Komisia päť oblastí, v ktorých je nutné viac konať, aby EÚ mohla v budúcnosti využívať bezpečnejšie a udržateľnejšie dodávky energie a odvrátiť tak riziko krízy v celej EÚ. Je nutné účinnejšie podporovať projekty na vybudovanie požadovanej infraštruktúry. EÚ musí lepšie využívať svoje vlastné zdroje energie, či už obnoviteľné alebo fosílne. Väčšiu pozornosť treba venovať solidarite, a to vrátane krízových mechanizmov EÚ, zásob ropy a rôznym mechanizmom, ktorými sa dá reagovať na možné prerušenie dodávok plynu. Ďalšie a ešte naliehavejšie úsilie treba vyvinúť na zlepšenie energetickej účinnosti.

Tým, že sa viac zameriame na energiu v medzinárodných vzťahoch EÚ, aj prostredníctvom vybudovania vzťahov s dodávateľskými, tranzitnými a spotrebiteľskými krajinami, založených na vzájomnej závislosti, prispejeme k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti energetickej politiky a zároveň k zvýšeniu vplyvu EÚ v oblasti vývoja energetiky na medzinárodnej úrovni. Užšia koordinácia medzi členskými štátmi a Komisiou v otázke vonkajších vzťahov v oblasti energií bude v tomto smere obzvlášť dôležitá.

Komisia zároveň predkladá množstvo podporných dokumentov, ktoré rozvíjajú tieto hlavné línie akcie. Na čele je energetická účinnosť. Cieľom balíka návrhov z oblasti energetickej účinnosti je úspora energií v mnohých oblastiach, najmä posilnením právnych predpisov o energetickej účinnosti budov a výrobkov využívajúcich energiu a teda posilnením úlohy certifikátov o energetickej výkonnosti, ako aj inšpekčných správ o systémoch vykurovania a klimatizácie. Na zlepšenie účinnosti pri dodávkach energií Komisia prijala usmernenia s cieľom umožniť rozvoj výroby elektriny z vysoko účinných kogeneračných zariadení. V roku 2009 Komisia plánuje podrobné vyhodnotenie Európskeho akčného plánu pre energetickú účinnosť za rok 2006.

Dôležitou súčasťou balíka opatrení je aj otázka investovania. Európske siete vyžadujú investície v miliardách eur, aby sa mohla nahradiť stará infraštruktúra a aby mohla byť prispôsobená energiám z obnoviteľných zdrojov a s nízkymi emisiami uhlíka. V Zelenej knihe o energetických sieťach sa uvádza šesť hlavných iniciatív pre energetickú bezpečnosť EÚ: plán na prepojenie oblasti Baltského mora (Baltic Interconnection Plan), energetický prstenec v oblasti Stredozemného mora (Mediterranean Energy Ring), vhodné plynové a elektrické prepojenia so strednou a juhovýchodnou Európou, príbrežná sieť Severného mora (North Sea Offshore Grid), južný plynový koridor a účinné dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) pre Európu.

Kontext

Prvé strategické preskúmanie viedlo v marci 2007 k dohode Európskej rady o cieľoch energetickej politiky pre Európu. Odvtedy Komisia navrhla množstvo opatrení na dosiahnutie týchto cieľov vrátane balíka návrhov na ďalšie otvorenie trhu EÚ s energiami, ktorý bude čoskoro prijatý, strategického plánu pre energetické technológie na podporu technológií pre čistú energiu, nových opatrení na zlepšenie spotreby energie spotrebiteľských tovarov a návrhov na nové povinné ciele týkajúce sa obnoviteľných energií a emisií skleníkových plynov.

Európska rada v marci 2007 vyzvala Komisiu, aby na začiatku roka 2009 predložila aktualizované strategické preskúmanie energetickej politiky. Návrhy, ktoré boli dnes prijaté, zodpovedajú tejto požiadavke.

Strategické preskúmanie energetickej politiky a sprievodné dokumenty sú dostupné na Europa website


Side Bar