Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

Briuselis, 2008 m. lapkričio 13 d.

Užtikrinti energetikos ateitį. Komisija teikia energijos tiekimo užtikrinimo, solidarumo energetikos srityje ir energijos vartojimo efektyvumo pasiūlymus

Šiandien Europos Komisija pasiūlė įvairių energetikos priemonių paketą, kuriuo suteikiamas naujas postūmis Europos energijos tiekimo užtikrinimui ir papildomi vadinamieji „20-20-20“ pasiūlymai dėl klimato kaitos, kuriems turėtų būti pritarta iki gruodžio mėn. Komisija siūlo naują valstybių narių solidarumo energetikos srityje strategiją ir naują energetikos tinklų politiką, kuri paskatins investicijas į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančius, efektyvesnius energetikos tinklus. Komisija siūlo naują ES energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų planą: jame nurodytos penkios sritys, kuriose reikia imtis aktyvesnių veiksmų, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas energijos tiekimas. Komisija taip pat aptaria sunkumus, kilsiančius Europai 2020–2050 m. Energijos vartojimo efektyvumo pasiūlymų paketu siekiama svarbiausiose srityse sutaupyti energijos, pavyzdžiui, griežtinant teisės aktus, kuriais reglamentuojamas pastatų ir gaminių, kuriems veikti reikalinga energija, energijos vartojimo efektyvumas, ir didinant energinio naudingumo sertifikatų ir šildymo bei oro kondicionavimo sistemų patikros ataskaitų svarbą.

Pristatydamas Komisijos parengtą antrąjį strateginės energetikos apžvalgos paketą, Pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Praėjusiais metais Europos Sąjungoje energijos kainos pakilo vidutiniškai 15 %. Europa importuoja 54 % jai būtinos energijos, o tokia importuota energija kiekvienam ES piliečiui kainuoja 700 EUR. Turime kuo skubiau spręsti šią problemą, t. y. imtis priemonių, kurios padidintų Europos energijos vartojimo efektyvumą ir sumažintų mūsų priklausomybę nuo importo. Turime investuoti ir įvairinti energijos šaltinius. Šiandien priimti pasiūlymai aiškiai rodo Komisijos siekį garantuoti saugų ir tvarų energijos tiekimą ir turėtų Europai padėti įgyvendinti svarbiuosius „20-20-20“ kovos su klimato kaita tikslus.“

Už energetiką atsakingas ES Komisijos narys Andris Piebalgas atkreipė dėmesį į naujas galimybes investuoti, mažinti sąnaudas ir kurti darbo vietas: „ES šalys pirmą kartą ėmėsi drauge spręsti klimato kaitos, didelių energijos kainų ir energijos tiekimo užtikrinimo problemas. Tačiau, jei norime ateityje išvengti energijos tiekimo pertrūkių, turime imtis dar aktyvesnių veiksmų, veikti dar ryžtingiau ir net drąsiau. Tai reiškia, kad turime investuoti. Investicijos į energetiką, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, suteiktų ES ekonomikai postūmį šiuo sunkiu laikotarpiu.“

Už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga ES Komisijos narė Benita Ferrero-Waldner sakė: „Siekiant užtikrinti energijos tiekimą Europos Sąjungai, labai svarbu skirti daugiau dėmesio energetikai ES tarptautinių santykių srityje. Būtina plėtoti tvirtą ir patikimą energetikos partnerystę su tiekėjais, tranzito šalimis ir kitais pagrindiniais energijos vartotojais, todėl šiandien pasiūlytos naujos kartos nuostatos dėl tarpusavio priklausomybės energetikos srityje yra svarbus žingsnis į priekį. Be to, strateginėje apžvalgoje taip pat siūlomos priemonės, kaip stiprinti ES šalių gebėjimą kartu plėtoti energijos perdavimo iš trečiųjų šalių infrastruktūrą.“

Pirmas antrojoje strateginėje apžvalgoje nurodytas prioritetas – priimti ir skubiai įgyvendinti priemones, kurios padėtų pasiekti Europos Vadovų Tarybos nustatytus Europos energetikos politikos tikslus: iki 2020 m. 20 % sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį, padidinti energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių dalį iki 20 % galutinio suvartojamos energijos kiekio ir 20 % sumažinti energijos paklausą. Šiam klimato kaitos priemonių paketui, Komisijos pasiūlytam 2008 m. sausio mėn., ateinančiomis savaitėmis turi pritarti Taryba ir Parlamentas. Ekologiškesnė, įvairesnė energija ir efektyvesnis jos vartojimas teigiamai atsilieps Europos energijos tiekimui ir ekonomikai. Be to, naujosiomis taisyklėmis bus sukurta stabilesnė, nuoseklesnė ir skaidresnė aplinka naujoms investicijoms į energetiką.

Antras prioritetas – spręsti vis didėjančią energijos tiekimo Europai užtikrinimo problemą. Net įgyvendinus atsinaujinančiosios energijos politikos tikslus, tikėtina, kad ateityje Europai reikės importuoti daugiau energijos nei dabar. ES turi patobulinti dabar įgyvendinamą politiką, kad pasiektų energijos vartojimo efektyvumo tikslą. Be to, būtina stiprinti ES šalių gebėjimą krizės akivaizdoje veikti išvien.

Naujajame ES energijos tiekimo užtikrinimo ir solidarumo veiksmų plane Komisija nurodė penkias sritis, kuriose reikia imtis aktyvesnių veiksmų ir taip padėti Europos Sąjungai ateityje užtikrinti saugesnį bei tvaresnį energijos tiekimą ir kartu išvengti krizės pavojaus visoje ES. Reikia veiksmingiau remti projektus, susijusius su reikiamos infrastruktūros kūrimu. ES turi tinkamiau naudotis vietos energijos ištekliais – tiek atsinaujinančiais, tiek ir iškastiniais. Daugiau dėmesio reikėtų skirti solidarumo priemonėms, įskaitant ES krizių valdymo priemones, naftos atsargas ir įvairias priemones, kurios galėtų būti taikomos sutrikus dujų tiekimui. Reikia skubiai aktyviau imtis veiksmų energijos vartojimo efektyvumui gerinti.

Didesnis dėmesys energetikos klausimams ES palaikant tarptautinius santykius (pavyzdžiui, tarpusavio priklausomybės pagrindu plėtojami santykiai su šalimis tiekėjomis, tranzito šalimis ir šalimis vartotojomis) padės siekti ES energetikos politikos tikslų ir kartu padidins ES įtaką energetikos raidai tarptautiniu mastu. Šiuo atžvilgiu ypač svarbu, kad valstybės narės tarpusavyje ir su Komisija glaudžiai koordinuotų savo veiklą, susijusią su išoriniais ryšiais energetikos srityje.

Komisija kartu pateikia papildomų dokumentų, skirtų toliau nurodytoms veiklos sritims. Svarbiausia sritis – energijos vartojimo efektyvumas. Energijos vartojimo efektyvumo pasiūlymų paketu siekiama svarbiausiose srityse sutaupyti energijos, pavyzdžiui, griežtinant pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius pastatų ir gaminių, kuriems veikti reikalinga energija, energijos vartojimo efektyvumą, ir didinant energinio naudingumo sertifikatų ir šildymo bei oro kondicionavimo sistemų patikros ataskaitų svarbą. Kad padidintų energijos tiekimo efektyvumą, Komisija priėmė gaires, kuriomis skatinama naudotis didelio naudingumo termofikacijos įrenginių gaminama elektros energija. 2009 m. Komisija ketina nuodugniai įvertinti 2006 m. Europos efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planą.

Pakete taip pat daug dėmesio skiriama investicijoms. Kad būtų pakeista pasenusi infrastruktūra ir būtų pasiruošta naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energiją, kurią gaminant į aplinką išskiriama mažai anglies dioksido, į Europos tinklus reikia investuoti milijardus eurų. Žaliojoje knygoje dėl energetikos tinklų nurodytos šešios strateginės ES energijos tiekimo užtikrinimo iniciatyvos: Baltijos jūros šalių energetikos tinklų sujungimo planas, Viduržemio jūros energetikos tinklo žiedas, šiaurinių ir pietinių dujų bei elektros energijos perdavimo tinklų sujungimas su vidurio ir pietryčių Europos tinklais, Šiaurės jūros vėjo jėgainių tinklas, Pietinis dujų koridorius ir veiksmingas suskystintų gamtinių dujų tiekimas Europai.

Pagrindinė informacija

Atlikus pirmąją strateginę apžvalgą, 2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba sutarė dėl Europos energetikos politikos tikslų. Vėliau Komisija pasiūlė priemonių šiems tikslams pasiekti, tarp kurių – pasiūlymų dar labiau atverti ES energijos rinką paketas (jis turi būti netrukus priimtas), strateginis energetikos technologijų planas ekologiškos energijos technologijoms plėtoti, naujos priemonės vartojimo prekių energiniam naudingumui gerinti ir pasiūlymai dėl naujų privalomų tikslų, susijusių su atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais ir šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

2007 m. kovo mėn. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją 2009 m. pradžioje pateikti atnaujintą strateginę energetikos apžvalgą. Šiandien priimti pasiūlymai – tai atsakas į šį prašymą.

Strateginė energetikos apžvalga ir su ja susiję dokumentai pateikti

interneto svetainėje EUROPA.


Side Bar