Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

Bryssel 13. marraskuuta 2008

Komissiolta ehdotukset energian toimitusvarmuudesta, energiatehokkuudesta ja solidaarisuudesta

Euroopan komissio on tänään ehdottanut laajaa energiapakettia, joka antaa piristysruiskeen energian toimitusvarmuudelle Euroopassa ja tukee ilmastonmuutosta koskevia 20-20-20-ehdotuksia, jotka on tarkoitus hyväksyä joulukuussa. Komissio esittää uutta strategiaa jäsenvaltioiden keskinäisen energia-alan solidaarisuuden lisäämiseksi ja energiaverkkoja koskevaa uutta politiikkaa, jolla vauhditetaan investointeja tehokkaampiin, vähäpäästöisiin energiaverkkoihin. Komission esittämään toimintasuunnitelmaan sisältyy viisi alaa, joilla tarvitaan lisätoimia kestävän energiahuollon turvaamiseksi. Komissio myös tarkastelee Euroopan vuosina 2020–2050 kohtaamia uusia haasteita. Energiatehokkuuspaketilla pyritään lisäksi saamaan aikaan energiasäästöjä tärkeimmillä aloilla. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa rakennusten ja energiaa käyttävien tuotteiden energiatehokkuutta koskevaa lainsäädäntöä ja lisätä energiatehokkuustodistusten sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteistojen tarkastusraporttien merkitystä.

Komission toista strategista energiakatsausta esitellessään komission puheenjohtaja José Manuel Barroso totesi seuraavaa: ”Energian hinnat nousivat viime vuonna keskimäärin 15 prosenttia Euroopan unionissa, joka tuo tällä hetkellä 54 prosenttia energiastaan. Tämä tuonti maksaa 700 euroa jokaista EU:n kansalaista kohden. Ongelmaan on löydettävä kiireesti ratkaisu toteuttamalla toimia EU:n energiatehokkuuden lisäämiseksi ja sen tuontiriippuvuuden vähentämiseksi. EU:n on investoitava ja monipuolistettava tarjontaansa. Tämänpäiväiset ehdotukset ovat selkeä osoitus komission halusta turvata varma ja kestävä energiahuolto, ja ne auttavat EU:ta saavuttamaan ilmastonmuutosta koskevat keskeiset 20-20-20-tavoitteet.”

Energia-asioista vastaava komissaari Andris Piebalgs korosti uusia investointeja, kustannussäästöjä ja työpaikkoja koskevia mahdollisuuksia: ”EU:ssa on saatu aikaan ainutlaatuinen kompromissi ilmastonmuutokseen, korkeisiin energian hintoihin ja energian toimitusvarmuuteen liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi. Energian toimitushäiriöiden välttämiseksi tulevaisuudessa on kuitenkin tehtävä vielä enemmän, asetettava kunnianhimoisempia tavoitteita ja toimittava rohkeammin. Tämä edellyttää investointeja. Energiaan ja energiatehokkuuteen investoiminen antaa EU:n taloudelle sysäyksen, jota se tarvitsee näinä epävarmoina aikoina.”

Ulkosuhteista ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Benita Ferrero-Waldner totesi: ”Energia-asioiden ottaminen mukaan EU:n kansainvälisten suhteiden asialistalle on tärkeää EU:n energian toimitusvarmuuden kannalta. Avainasemassa on vahvojen ja luotettavien energiakumppanuuksien kehittäminen toimittajien, kauttakulkumaiden ja muiden energiankuluttajien kanssa, minkä vuoksi tänään ehdotetut keskinäistä energiariippuvuutta koskevat uudet määräykset ovat merkittävä askel eteenpäin. Tänään annetussa energiakatsauksessa ehdotetaan niin ikään toimia kolmansista maista peräisin olevien toimitusten avaamisen edellyttämiä infrastruktuureja koskevan EU:n tuen lisäämiseksi.”

Toisessa strategisessa energiakatsauksessa tunnistettu ensimmäinen painopistealue on hyväksyä ja toteuttaa mahdollisimman pikaisesti toimenpiteet, joita tarvitaan Euroopan energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä Eurooppa-neuvoston vahvistamat tavoitteet ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 prosentilla, uusiutuvien energialähteiden osuuden lisääminen loppuenergiankulutuksesta 20 prosenttiin ja 20 prosentin säästön saavuttaminen tulevassa energiankysynnässä vuoteen 2020 mennessä. Neuvosto ja parlamentti hyväksyvät lähiviikkoina tämän ilmastonmuutospaketin, jota komissio ehdotti tammikuussa 2008. Puhtaampi, monipuolisempi ja tehokkaampi energia hyödyttää Euroopan energiahuoltoa ja taloutta. Lisäksi uudet säännöt luovat vakaamman, johdonmukaisemman ja avoimemman ympäristön uusille energiainvestoinneille.

Toisena painopistealueena on poistaa Euroopan energiansaantiin liittyvä kasvava epävarmuus. Eurooppa on tulevaisuudessa todennäköisesti nykyistä riippuvaisempi energiatuonnista silloinkin, kun uusiutuvia energialähteitä koskevan politiikan tavoitteet saavutetaan. EU ei voi saavuttaa energiatehokkuustavoitettaan, jollei se tehosta nykypolitiikkaansa. Lisäksi on parannettava EU:n yhteistyövalmiuksia kriisitilanteissa.

Komissio mainitsee energian toimitusvarmuutta ja energia-alan solidaarisuutta koskevassa uudessa toimintasuunnitelmassa viisi alaa, joilla tarvitaan enemmän toimia, jotta EU edistyisi varmemman ja kestävämmän energiahuollon kehittämisessä tulevaisuudessa ja vältettäisiin yleisen kriisin syntyminen EU:ssa. Tarvittavien infrastruktuurien rakentamista koskevia hankkeita on tuettava tehokkaammin. EU:n on hyödynnettävä paremmin omia – niin uusiutuvia kuin fossiilisia – energiavarojaan. Solidaarisuuteen, EU:n kriisinhallintamekanismeihin, öljyvarastoihin ja kaasun mahdollisia toimitushäiriöitä koskeviin vastatoimiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Energiatehokkuuden parantamiseksi on toteutettava kiireesti lisätoimia.

Energia-asiat on otettava mukaan EU:n kansainvälisten suhteiden asialistalle. Tähän liittyy keskinäiseen riippuvuuteen perustuvien suhteiden luominen toimittaja-, kauttakulku- ja kuluttajamaihin, mikä edistää EU:n energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa EU:n vaikutusvaltaa kansainvälisessä energiakehityksessä. Erityisen tärkeää on tiivistää energia-alan ulkosuhteisiin liittyvää koordinointia jäsenvaltioiden ja komission kesken.

Komissio esittää samassa yhteydessä useita muita asiakirjoja, joissa näitä toimintalinjoja ja erityisesti energiatehokkuutta käsitellään tarkemmin. Energiatehokkuuspaketilla pyritään saamaan aikaan energiasäästöjä monilla aloilla. Tavoitteena on muun muassa vahvistaa rakennusten ja energiaa käyttävien tuotteiden energiatehokkuutta koskevaa lainsäädäntöä ja lisätä energiatehokkuustodistusten sekä lämmitys- ja ilmastointilaitteistojen tarkastusraporttien merkitystä. Parantaakseen tehokkuutta energiahuollossa komissio on laatinut ohjeet, joilla helpotetaan sähköntuotannon aloittamista energiatehokkaissa lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa. Vuonna 2009 komissio aikoo arvioida tarkemmin vuonna 2006 esitettyä energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaa.

Paketissa annetaan keskeinen sija myös investoinneille. Euroopan verkkoihin on investoitava miljardeja euroja, jotta vanhat infrastruktuurit saadaan korvattua ja on mahdollista mukautua vähäpäästöisiin tai uusiutuviin teknologioihin. Energiaverkkoa koskevassa vihreässä kirjassa määritetään kuusi strategista aloitetta, jotka ovat tärkeitä EU:n energian toimitusvarmuuden kannalta: Baltian yhteenliitäntäsuunnitelma, Välimeren energiayhteistyö, Keski- ja Kaakkois-Euroopassa sijaitsevien pohjois-eteläsuuntaisten kaasu- ja sähköverkkojen asianmukaiset yhteenliitännät, Pohjanmeren offshore-verkko, eteläinen kaasulinja ja nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitukset Eurooppaan.

Taustaa

Eurooppa-neuvosto vahvisti maaliskuussa 2007 Euroopan energiapoliittiset tavoitteet komission ensimmäisen strategisen energiakatsauksen perusteella. Tämän jälkeen komissio on ehdottanut monia toimenpiteitä näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa piakkoin hyväksyttävä ehdotuspaketti EU:n energiamarkkinoiden avaamisen täydentämiseksi, strateginen energiateknologiasuunnitelma puhtaan energiateknologian edistämiseksi, uudet toimenpiteet kulutushyödykkeiden energiankulutuksen parantamiseksi ja ehdotukset uusiutuvia energialähteitä ja kasvihuonekaasupäästöjä koskeviksi uusiksi pakollisiksi tavoitteiksi.

Maaliskuussa 2007 Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota esittämään päivitetyn strategisen energiakatsauksen vuoden 2009 alussa. Tänään hyväksytyt ehdotukset ovat vastaus tuohon pyyntöön.

Strateginen energiakatsaus ja siihen liitetyt asiakirjat ovat saatavissa Europa-sivustolta.


Side Bar