Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

Brüssel, 13. november 2008

Energia tuleviku kindlustamine: komisjon esitab ettepanekud energiavarustuse kindluse, energiaalase solidaarsuse ja energiatõhususe suurendamiseks

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku võtta vastu laiaulatuslik energiapakett, mille eesmärgiks on suurendada energiavarustuse kindlust Euroopas ja toetada kliimamuutuste nn 20/20/20 programmi, millega seotud ettepanekute suhtes jõutakse tõenäoliselt kokkuleppele detsembriks. Komisjon esitab uue strateegia energiaalase solidaarsuse suurendamiseks liikmesriikide vahel ning uue energiavõrkude poliitika, et ergutada investeeringuid tõhusamatesse ja vähese süsinikdioksiidiheitega võrkudesse. Samuti teeb komisjon ettepaneku võtta vastu uus ELi tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks energiavaldkonnas. Tegevuskavas määratakse kindlaks viis valdkonda, kus on vaja tegutseda aktiivsemalt, et kindlustada jätkusuutlik energiavarustus. Komisjon vaatleb ka aastatel 2020–2050 Euroopa ette kerkivaid probleeme. Peale selle tehakse ettepanek energiatõhususe paketi vastuvõtmiseks eesmärgiga suurendada energiasäästu peamistes valdkondades, näiteks muutes rangemaks ehitiste ja energiat tarbivate toodete energiatõhusust käsitlevaid õigusakte ning suurendades energiatõhususe sertifikaatide ning kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide inspekteerimisaruannete rolli.

Komisjoni teist strateegilise energiaülevaate paketti tutvustades ütles president José Manuel Barroso: „Möödunud aastal tõusid energiahinnad Euroopa Liidus keskmiselt 15 %. Euroopa energiast 54 % imporditakse, mis läheb igale ELi kodanikule maksma 700 eurot. Meil tuleb selle probleemi lahendamiseks kiiresti meetmeid võtta, et suurendada energiatõhusust ja vähendada sõltuvust impordist. Meil tuleb investeerida ja energiaallikaid mitmekesistada. Täna vastu võetud ettepanekutes väljendub selgelt komisjoni soov tagada energiavarustuse kindlus ja jätkusuutlikkus, mis peaks aitama saavutada äärmiselt olulisi kliimamuutuste 20/20/20 programmi eesmärke.”

Energeetikavolinik Andris Piebalgs rõhutas võimalusi uuteks investeeringuteks, kulude säästmiseks ja töökohtade loomiseks: „EL on asunud lahendama kliimamuutuste, kõrgete energiahindade ja varustuskindlusega seotud probleeme nii üksmeelselt kui ei kunagi varem. Kuid me peame tegema veelgi enam, seadma veelgi ambitsioonikamaid eesmärke ning olema veelgi söakamad, et hoida ära energiavarustuse katkemise ohtu tulevikus. See tähendab investeeringuid. Investeeringutega energiasse, sealhulgas energiatõhususse, saame anda majandusele uut hoogu, mida see praegusel ebakindlal ajal vajab.”

Välissuhete ja Euroopa naabruspoliitika volinik Benita Ferrero-Waldner ütles: „ELi energiavarustuse kindluse jaoks on väga oluline keskenduda ELi välissuhetes enam energeetikale. Tugevate ja usaldusväärsete partnerlussuhete loomine tarnijate, transiidiriikide ja teiste peamiste energiatarbijatega on võtmetähtsusega ja seepärast on vastastikust energiasõltuvust käsitlevad uued sätted, mille kohta täna ettepanek tehakse, suur samm edasi. Kõnealuste ettepanekute eesmärgiks on ka tugevdada ELi võimet tegutseda ühiselt olulise infrastruktuuri loomiseks, et tagada energia tarnimine kolmandatest riikidest.”

Teises strateegilises ülevaates kindlaks määratud esimese prioriteedina tuleb vastu võtta ja kiiresti rakendada meetmeid selleks, et saavutada Euroopa Ülemkogu püstitatud Euroopa energiapoliitika eesmärgid, st vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heiteid 20 % võrra, suurendada taastuvenergia osa energia lõpptarbimises 20 %ni ja vähendada nõudlust energia järele 20 %. Kliimamuutuste pakett, mille kohta esitas komisjon ettepaneku 2008. aasta jaanuaris, tuleb nõukogus ja parlamendis lähinädalatel heaks kiita. Puhtam, mitmekesisem ja tõhusam energia tuleb kasuks Euroopa energiavarustusele ja majandusele. Samuti aitavad uued eeskirjad luua stabiilsema, ühtlasema ja läbipaistvama keskkonna uuteks energiainvesteeringuteks.

Teine prioriteet on lahendada Euroopa energiavarustuse suureneva ebakindlusega seotud probleemid. Isegi kui taastuvenergiapoliitika eesmärgid saavutatakse, suureneb tõenäoliselt Euroopa sõltuvus impordist. Energiatõhususe eesmärgi saavutamiseks peab EL oma poliitikat tõhustama. Peale selle tuleb tugevdada ELi üksmeelt kriisidele reageerimisel.

Uues varustuskindluse ja solidaarsuse tegevuskavas määrab komisjon kindlaks viis valdkonda, kus on vaja tegutseda veelgi aktiivsemalt, et muuta ELi energiavarustus edaspidi kindlamaks ja jätkusuutlikumaks ning vältida kriisiohtu ELis tervikuna. Tuleb tõhusamalt toetada vajaliku infrastruktuuri ehitamise projekte. EL peab paremini kasutama kohalikke energiaallikaid, nii taastuvaid kui ka fossiilseid. Enam tuleb pöörata tähelepanu solidaarsusele, sealhulgas kriisiolukorra meetmete väljatöötamisele ELi tasemel, naftavarude suurendamisele ning mitmesugustele mehhanismidele, millega saaks reageerida gaasivarustuse katkemisele. Energiatõhususe suurendamiseks tuleb astuda täiendavaid ja kiiremaid samme.

Kui EL keskendub rahvusvahelistes suhetes rohkem energeetikale ja vastastikusel sõltuvusel põhinevate suhete loomisele tarnija-, transiidi- ja tarbijariikidega, aitab see kaasa ELi energiapoliitika eesmärkide saavutamisele ning suurendab ELi mõju energeetikavaldkonna arengule rahvusvahelisel tasandil. Selles suhtes on eriti oluline energiaalaste välissuhete kooskõlastamine nii liikmesriikide vahel kui ka komisjoniga.

Komisjon esitab samaaegselt mitu dokumenti, mis toetavad neid tegevusliine. Eelkõige tõusevad esile energiatõhususe küsimused. Tehakse ettepanek energiatõhususe paketi vastuvõtmiseks eesmärgiga suurendada energiasäästu mitmes valdkonnas, näiteks muutes rangemaks hoonete ja energiat tarbivate toodete energiatõhusust käsitlevaid õigusakte ning suurendades energiatõhususe sertifikaatide ning kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide inspekteerimisaruannete rolli. Energiavarustuse tõhustamiseks on komisjon võtnud vastu suunised eesmärgiga suurendada elektritootmist väga tõhusate koostootmisseadmetega. 2009. aastal kavatseb komisjon põhjalikult hinnata 2006. aasta Euroopa energiatõhususe tegevuskava.

Ka investeeringute teema on paketis keskse tähtsusega. Euroopa energiavõrkudesse on vaja investeerida miljardeid eurosid, et vahetada välja vananev infrastruktuur ning kohandada võrke vähese süsinikdioksiidiheite ja taastuvenergia eesmärkidega. Energiavõrke käsitlevas rohelises raamatus määratakse kindlaks kuus strateegilist algatust, mis on ELi energiavarustuse kindluse jaoks olulised: Balti riikide võrkude ühendamine, Vahemere energiavõrk, Kesk- ja Kagu-Euroopas paiknevate põhja-lõuna suunaliste gaasi ja elektri ülekandesüsteemide ühendamine piirkondlikuks süsteemiks, Põhjamere tuuleenergiavõrk, Lõuna-Euroopa gaasitransiidikoridor ja Euroopa tõhus varustamine veeldatud maagaasiga.

Taust

Esimese strateegilise ülevaate tulemusena leppis Euroopa Ülemkogu 2007. aasta märtsis kokku Euroopa energiapoliitika eesmärkides. Pärast seda on komisjon teinud ettepanekuid võtta vastu mitmesuguseid meetmeid nende eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas ettepanekute pakett ELi energiaturu veelgi avatumaks muutmiseks, mis peagi vastu võetakse, Euroopa energiatehnoloogia strateegiline kava keskkonnasäästliku energiatehnoloogia edendamiseks, uued meetmed tarbekaupade energiatarbimise tõhustamiseks ning ettepanekud uute kohustuslike eesmärkide vastuvõtmiseks seoses taastuvenergia ja kasvuhoonegaaside heidetega.

2007. aasta märtsis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu kutsus komisjoni üles 2009. aasta algul esitama ajakohastatud strateegilise energiaülevaate. Täna vastu võetud ettepanekud vastavad sellele soovile.

Strateegiline energiaülevaade ja sellega seotud dokumendid on kättesaadavad Europa veebisaidil.


Side Bar