Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

Bruxelles, den 13. november 2008

Sikring af EU's energifremtid: Kommissionen fremlægger forslag om energiforsyningssikkerhed, energisolidaritet og energieffektivitet

Europa-Kommissionen fremlagde i dag forslag til en omfattende energipakke, der øger energiforsyningssikkerheden i Europa og understøtter 20-20-20-klimaændringsforslagene, som ventes vedtaget i december. Kommissionen præsenterer en ny strategi, der skal fremme energisolidariteten blandt medlemsstaterne, og en ny politik for energiforsyningsnet, der skal stimulere investeringer i mere effektive energinet med lav CO2-udledning. Kommissionen fremlægger forslag til en ny EU-handlingsplan for energiforsyningssikkerhed og energisolidaritet, som udpeger fem områder, hvor der er brug for en ekstra indsats for at sikre en bæredygtig energiforsyning. Kommissionen ser også på de udfordringer, som EU vil stå overfor mellem 2020 og 2050. Herudover sigtes der med en pakke forslag om energieffektivitet mod at spare energi på vigtige områder, f.eks. ved at stramme op på lovgivningen om energieffektivitet for bygninger og energiforbrugende produkter, ved at give certifikater for energipræstationer en mere fremtrædende rolle og ved at forlange inspektionsrapporter for varme- og klimaanlæg.

Ved forelæggelsen af den anden strategiske energiredegørelsespakke udtalte Kommissionens formand José Manuel Barroso: "Energipriserne i EU er steget 15 % i gennemsnit i løbet af det seneste år. 54 % af EU's energi importeres og koster hver EU-borger 700 EUR. Vi må hurtigst muligt tackle denne situation ved at øge vores energieffektivitet og mindske vores afhængighed af importeret energi. Vi må investere og diversificere energiforsyningen. De forslag, der er vedtaget i dag, er et uforbeholdent udtryk for Kommissionens ønske om at garantere en sikker og bæredygtig energiforsyning, og skal medvirke til, at vi kan opfylde de vigtige 20-20-20-klimaændringsmål".

Energikommissær Andris Piebalgs understregede mulighederne for nye investeringer, besparelser og flere jobs: "EU står sammen som aldrig før for at håndtere klimaændringer, høje energipriser og energiforsyningssikkerhed. Men vi må gøre mere, være mere ambitiøse og endnu modigere, hvis vi vil være sikre på at undgå afbrydelser af energiforsyningen i fremtiden. Det betyder, at der skal investeres. Investeringer i energi, herunder energieffektivitet, giver vores økonomi den nødvendige fremdrift i disse usikre tider."

Kommissæren for eksterne relationer og den europæiske naboskabspolitik, Benita Ferrero-Waldner, udtalte: "Mere fokus på energi i EU's internationale forbindelser er et centralt punkt for EU's energisikkerhed. Udviklingen af stærke og solide energipartnerskaber med leverandører, transitlande og andre store energiforbrugere er væsentlig, og derfor er den nye generation af bestemmelser om gensidig energiafhængighed et vigtigt skridt fremad. Dagens energiredegørelse foreslår også skridt til at styrke EU's kapacitet til at mobilisere kræfterne til støtte for væsentlig infrastruktur med henblik på forsyninger fra tredjelande".

Den første prioritet, der udpeges i den anden strategiske energiredegørelse, er at vedtage og hurtigt gennemføre de fornødne foranstaltninger for at nå Det Europæiske Råds energipolitiske mål for EU, dvs. 20 % mindre udledning af drivhusgasser, 20 % af det endelige energibehov dækket af vedvarende energikilder og 20 % mindre energiforbrug i 2020. Den klimaændringspakke, som Kommissionen foreslog i januar 2008, må vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet i de kommende uger. Renere og mere effektiv energi fra flere kilder vil være gavnlig for EU's energiforsyning og økonomi. De nye regler skaber også et mere stabilt, konsekvent og gennemskueligt investeringsmiljø for nye energiinvesteringer.

Den anden prioritet er at finde løsninger på EU's stadig mere usikre situation med hensyn til energiforsyningssikkerhed. Selv om målet om vedvarende energikilders andel nås, er det sandsynligt, at EU bliver mere afhængig af energiimport, end det er tilfældet i dag. EU er nødt til at forbedre de nuværende politikker, hvis målet for energieffektivitet skal nås. Desuden må EU's evne til at reagere i fællesskab i en krisesituation styrkes.

I den nye EU-handlingsplan for energiforsyningssikkerhed og energisolidaritet, udpeger Kommissionen fem områder, hvor der er brug for en ekstra indsats for at spore EU ind på en kurs mod en sikrere og mere bæredygtig energiforsyning i fremtiden og undgå risikoen for en krise i EU som helhed. Der er brug for mere effektiv støtte til projekter for bygning af den krævede infrastruktur. EU er nødt til at udnytte sine egne energiressourcer bedre; det gælder både vedvarende energikilder og fossile brændstoffer. Der skal lægges større vægt på energisolidaritet, herunder EU-krisemekanismer, olielagre og en række mekanismer for at håndtere eventuelle afbrydelser af gasforsyningen. Der er behov for en yderligere og hurtigere indsats for at forbedre energieffektiviteten.

Mere intensiv fokus på energi i EU's internationale forbindelser, herunder via etablering af forbindelser til forsynings-, transit- og forbrugerlande baseret på gensidig afhængighed, vil bidrage til at realisere EU's energipolitiske mål og også øge EU's indflydelse på udviklingen på energiområdet internationalt. En tættere samordning mellem medlemsstaterne indbyrdes og med Kommissionen, når det gælder energiforbindelser med tredjelande, vil være ekstra vigtig i denne sammenhæng.

Kommissionen fremlægger i dag også en række dokumenter, som bygger videre på denne indsats. De gælder først og fremmest området energieffektivitet. Her sigter en pakke forslag om energieffektivitet mod at spare energi på en række områder, f.eks. ved at stramme op på den vigtigste del af lovgivningen om energieffektivitet for bygninger og energiforbrugende produkter, ved at give certifikater for energipræstationer en mere fremtrædende rolle og ved at forlange inspektionsrapporter for varme- og klimaanlæg. Med sigte på at forbedre energieffektiviteten på forsyningssiden har Kommissionen vedtaget retningslinjer, som muliggør udbredt elproduktion på højeffektive kraftvarmeværker. I 2009 har Kommissionen planlagt en grundig evaluering af handlingsplanen for energieffektivitet fra 2006.

Investeringer er også et centralt område i pakken. Der er brug for milliardinvesteringer i EU's energinet for at erstatte aldrende infrastruktur og tilpasse den til lav CO2-udledning og vedvarende energikilder. En grønbog om energinet peger på seks strategiske initiativer, der er afgørende for EU's energiforsyningssikkerhed: sammenkobling af energinettene i det baltiske område, sammenkobling af energinettene omkring Middelhavet, tilstrækkelige nord-syd-forbindelser til gas og elektricitet til Central- og Sydøsteuropa, et offshore-energinet i Nordsøen, en gaskorridor mod syd og en effektiv LNG-forsyning til EU.

Baggrund

Den første strategiske energiredegørelse førte til enighed om energipolitiske mål på Det Europæiske Råds møde i marts 2007. Siden da har Kommissionen foreslået en række foranstaltninger for at nå disse mål, herunder en forslagspakke, der har til formål at åbne EU's energimarked yderligere og nu står lige foran sin vedtagelse, en strategisk energiteknologiplan for at fremme ren energiteknologi, nye foranstaltninger med sigte på at nedbringe forbrugsgoders energiforbrug og forslag om nye obligatoriske mål for vedvarende energikilder og drivhusgasemissioner.

Det Europæiske Råd opfordrede i marts 2007 Kommissionen til at fremlægge en ajourført strategisk energiredegørelse i begyndelsen af 2009. De forslag, der er blevet vedtaget i dag, er svaret på denne opfordring.

Den strategiske energiredegørelse og ledsagedokumenterne findes på

Europa-netsiden.


Side Bar