Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

V Bruselu dne 13. listopadu 2008

Zajistit energetickou budoucnost: Komise předkládá návrhy na energetickou bezpečnost, na energetickou solidaritu a na energetickou účinnost

Evropská komise dnes předložila dalekosáhlý energetický balíček, jímž se má nově podnítit energetická bezpečnost v Evropě a jímž se mají podpořit návrhy v oblasti zápasu se změnou klimatu v rámci iniciativy 20-20-20. (Tyto návrhy mají být schváleny do prosince.) Komise prezentuje novou strategii k vytvoření solidarity mezi členskými státy v odvětví energetiky, jakož i novou politiku v oblasti energetických sítí, čímž se má podnítit investování do účinnějších, nízkouhlíkových energetických sítí. Komise navrhuje nový akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu, který vytyčuje pět oblastí, kde je třeba aktivnějšího přístupu k zabezpečení trvale udržitelného zásobování energií. Komise také nastiňuje náročné úkoly, před nimiž bude Evropa stát v období mezi lety 2020 a 2050. Balíček návrhů v oblasti energetické účinnosti má také vyvolat úspory energie v klíčových oblastech, má třeba zpřísnit právní úpravu energetické účinnosti u budov a spotřebičů a posílit úlohu osvědčení o energetické účinnosti, jakož i inspekčních zpráv u otopných a klimatizačních systémů.

Při prezentaci druhého balíčku Komise ke strategickému přezkumu energetiky předseda José Manuel Barroso prohlásil: „Za poslední rok vzrostly v Evropské unii ceny energie v průměru o 15 %. 54 % energie potřebné v Evropě se dováží, a to za cenu 700 eur na občana EU ročně. Tuto situaci musíme naléhavě řešit, a to opatřeními na zvýšení energetické účinnosti a na snížení naší závislosti na dovozu. Musíme investovat a diverzifikovat. Dnešní návrhy jednoznačně vyjadřují, že Komise si přeje zajistit bezpečné a udržitelné dodávky energie, a představují významný příspěvek k dosažení hlavních cílů v oblasti zápasu se změnou klimatu 20-20-20.“

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs podtrhl příležitosti pro nové investice, úspory nákladů a vytváření pracovních míst: „EU se jedinečným způsobem semkla k vyřešení otázek změny klimatu, vysokých cen energie a energetické bezpečnosti. Musíme však činit více, být ambicióznější a ještě odvážnější, abychom do budoucna vyloučili riziko výpadku dodávek energie. To znamená investovat. Investovat do energie včetně energetické účinnosti znamená dodat evropskému hospodářství impulz, který v této nejisté době potřebuje.“

Evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová prohlásila: „Intenzivnější zaměření na energetiku v mezinárodních vztazích EU má klíčový význam pro energetickou bezpečnost EU. Rozvinutí silných a spolehlivých energetických partnerství s dodavateli, s tranzitními zeměmi i s ostatními hlavními spotřebiteli energie je klíčové, proto lze dnes navržená ustanovení o nové vzájemné závislosti ve výrobě energie považovat za významný krok vpřed. Dnešní přezkum také navrhuje kroky k posílení schopnosti mobilizace EU na podporu hlavní infrastruktury k přepravě dodávek ze třetích zemí.“

Za nejvyšší prioritu označuje druhý strategický přezkum přijetí a rychlou implementaci opatření k dosažení cílů energetické politiky pro Evropu, jak byly vytyčeny Evropskou radou, podle nichž se mají do roku 2020 o 20 % snížit emise skleníkových plynů, podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie má stoupnout na 20 % a úspory v budoucí poptávce po energii se mají rovněž zvýšit o 20 %. Tento balíček v oblasti zápasu proti změně klimatu, navržený Komisí v lednu 2008, má být v příštích týdnech schválen Radou a Evropským parlamentem. Čistější, diverzifikovanější a účinnější energie prospěje evropskému energetickému zásobování a hospodářství. Nová pravidla vytvoří také stabilnější, konzistentnější a průhlednější prostředí pro nové energetické investice.

Druhou prioritou je věnovat se stále chatrnější bezpečnosti dodávek energie pro Evropu. I po dosažení politických cílů co do obnovitelných zdrojů energie bude zřejmě Evropa závislejší na dovozu než dnes. Evropa musí vylepšit současnou politiku, aby dosáhla cíle energetické účinnosti. Kromě toho je třeba posílit schopnost EU společně reagovat v krizové situaci.

V novém akčním plánu EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu stanoví Komise pět oblastí, kde je třeba toho udělat více, aby se v budoucnosti mohla EU vydat směrem k bezpečnějším a udržitelným dodávkám energie a aby se zamezilo riziku krize v celé EU. Je třeba efektivněji podporovat projekty na zbudování potřebné infrastruktury. EU musí lépe využívat své vlastní zdroje energie, a to jak zdroje obnovitelné, tak fosilní. Více pozornosti je třeba věnovat solidaritě, a to včetně krizových mechanismů EU, zásobám ropy uvnitř EU a rozmanitým mechanismům, jak reagovat na možné výpadky v dodávkách zemního plynu. Je třeba vyvíjet další a naléhavější kroky ke zlepšení energetické účinnosti.

Důkladnější zaměření na energetiku v mezinárodních vztazích EU, a to i vytvářením vztahů s dodavatelskými, tranzitními i spotřebitelskými zeměmi na základě vzájemné závislosti, přispěje k dosahování cílů energetické politiky EU a rovněž zvýší vliv EU na mezinárodní vývoj v oblasti energetiky. V tomto směru bude obzvláště důležitá těsnější koordinace mezi členskými státy a s Komisí ve vnějších vztazích.

Komise zároveň předkládá řadu podpůrných dokumentů, v nichž jsou tato opatření dále rozpracována. Zcela v popředí stojí energetická účinnost. Balíček návrhů v oblasti energetické účinnosti má také vyvolat úspory energie v řadě oblastí, má třeba zpřísnit klíčovou právní úpravu energetické účinnosti u budov a spotřebičů a posílit úlohu osvědčení o energetické účinnosti, jakož i inspekčních zpráv u otopných a klimatizačních systémů. Ke zlepšení efektivity v zásobování přijala Komise hlavní směry k zavedení výroby elektřiny z vysoce účinných zařízeních na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V roce 2009 hodlá Komise provést důkladné vyhodnocení evropského akčního plánu pro energetickou účinnost z roku 2006.

Centrálním tématem v tomto balíčku je také téma investic. Evropské sítě potřebují investice řádově v miliardách eur pro nahrazení zastarávající infrastruktury a přizpůsobení na energii ze zdrojů s nízkým obsahem uhlíku a na energii z obnovitelných zdrojů. Zelená kniha o energetických sítích stanoví pro energetickou bezpečnost EU šest strategických iniciativ: plán propojení Pobaltí, Středomořský energetický okruh, odpovídající propojení plynárenských a elektrizačních soustav mezi severem, jihem a střední a jihovýchodní Evropou, rozvodnou síť v Severním moři, jižní koridor pro přepravu plynu a efektivní dodávky zkapalnělého zemního plynu (LNG) pro Evropu.

Souvislosti

První strategický přezkum vyústil v to, že Evropská rada se v březnu 2007 dohodla na cílech energetické politiky pro Evropu. Od té doby navrhla Komise více opatření k realizaci těchto cílů, včetně balíčku návrhů na další otevření trhu s energií v EU, který se nyní nachází těsně před přijetím, strategického plánu pro energetické technologie na prosazování čistých energetických technologií, nových opatření ke zlepšení v oblasti spotřeby energie u spotřebního zboží a návrhů nových závazných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a emisí skleníkových plynů.

Při zasedání v březnu 2007 vyzvala Evropská rada Komisi, aby začátkem roku 2009 předložila aktualizovaný strategický přezkum energetiky. Návrhy, které byly dnes přijaty, odpovídají tomuto požadavku.

Strategický přezkum energetiky a doprovodné dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách Europa.


Side Bar