Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1696

Брюксел, 13 ноември 2008 година

Грижа за твоето енергийно бъдеще: Комисията представя предложенията си за енергийна сигурност, солидарност и ефективност

Европейската комисия представи днес предложението си за широкомащабен пакет в областта на енергетиката, който дава нов тласък на енергийната сигурност в Европа и подкрепя предложенията „20-20-20“ относно промените в климата, за които се очаква да се постигне договореност до декември. Комисията предлага нова стратегия за създаване на енергийна солидарност сред държавите-членки и нова политика за енергийните мрежи, с които да стимулира инвестициите в по-ефективни, нискоемисионни енергийни мрежи. Тя предлага и нов План за действие в областта на енергийната сигурност и солидарност в ЕС, който определя пет области, в които е необходимо допълнително усилие за обезпечаване на непрекъснатост в енергийните доставки. Комисията също така насочва поглед към предизвикателствата, пред които Европа ще се изправи между 2020 г. и 2050 г. Освен това, пакетът от предложения в областта на енергийната ефективност има за цел постигането на икономии на енергия в ключови области, например чрез укрепване на законодателството в областта на енергийната ефективност на сградите и енергопотреблението на продуктите и засилване ролята на сертификатите за енергийна ефективност, както и тази на инспекционните доклади за отоплителните и климатичните инсталации.

При представянето на втория Стратегически енергиен преглед — пакет от мерки, предложени от Комисията, председателят Жозе Мануел Барозу заяви: „Цените на енергията нараснаха средно с 15 % в Европейския съюз през последната година. 54 % от енергията на Европа се внася и струва 700 евро на всеки гражданин на ЕС. Необходимо е да се занимаем с това спешно, като приемем мерки, които да повишат нашата енергийна ефективност и да ограничат зависимостта ни от вноса. Нужни са инвестиции и диверсификация. С приетите днес предложения Комисията недвусмислено заяви желанието си да гарантира сигурност и непрекъснатост на енергийните доставки и се очаква те да ни помогнат за постигане на ключовите цели „20-20-20“ във връзка с изменението на климата.“

Европейският комисар по въпросите на енергетиката Андрис Пиебалгс изтъкна възможностите за нови инвестиции, икономии на средства и нови работни места: „ЕС се обедини както никога досега, за да се справи с изменението на климата, високите цени на енергията и енергийната сигурност. Необходими са обаче още действия, повече смелост и дори дързост, за да се избегне рискът от енергиен глад в бъдеще. Това означава инвестиции. Инвестирането в енергетиката, включително в енергийната ефективност, означава така необходимия на икономиката ни тласък в тези несигурни времена.“

Европейският комисар по външните отношения и политиката на добросъседство — Бенита Фереро Валднер, заяви: „Отделянето на по-голямо внимание на енергетиката във външните отношения на ЕС е от жизненоважно значение за енергийната сигурност на ЕС. Изграждането на здрави и надеждни партньорства в енергийния сектор с доставчици, транзитиращи страни, както и с други крупни потребители на енергия играе ключова роля и следователно предложените днес клаузи от ново поколение за енергийна взаимозависимост са важна стъпка напред. Днешният преглед предлага също така мерки за укрепване на способността на ЕС да се мобилизира в полза на основни инфраструктурни проекти за набавяне на доставки от трети страни.“

Първия приоритет, който набелязва вторият Стратегически преглед, е приемането и бързото прилагане на мерките за постигане на поставените от Европейския съвет политически цели за Европа за 2020 г., насочени към 20-процентно намаление на емисиите на парникови газове, 20-процентен дял на възобновяемите енергийни източници от крайното енергопотребление и 20 процента икономии в бъдещото енергопотребление. Този пакет от мерки по отношение на изменението на климата бе предложен от Комисията през януари 2008 г. и трябва да бъде приет от Съвета и Парламента до няколко седмици. Енергийният сектор и икономиката на Европа ще извлекат ползи от една по-чиста, по-разнообразна и по-ефективна енергия. Новите правила ще внесат също повече стабилност, последователност и прозрачност за новите инвестиции в областта на енергетиката.

Вторият приоритет е справянето с нарастващата несигурност в енергийните доставки за Европа. Съществува вероятност дори при изпълнение на политическите цели относно възобновяемите източници на енергия, Европа да бъде зависима от вноса на енергия, който ще бъде по-голям от настоящия. Необходимо е ЕС да подобри сегашната си политика, за да постигне своите цели в областта на енергийната ефективност. Освен това е нужно да се заздрави способността на ЕС да реагира сплотено във време на криза.

В новия План за действие в областта на енергийната сигурност и солидарност в ЕС Комисията посочва пет области, в които са необходими допълнителни действия, които да помогнат на ЕС да намери пътя към по-голяма сигурност и непрекъснатост на енергийните доставки за в бъдеще и да избегне риска от криза в ЕС като цяло. Нужно е повече действителна подкрепа за проекти, които изграждат необходимата инфраструктура. ЕС трябва да използва по-пълноценно своите местни енергийни ресурси — възобновяеми и изкопаеми. Трябва да се отдели повече внимание на солидарността, включително на механизмите за справяне с кризи в рамките на ЕС, на запасите от нефт и нефтопродукти и на различните механизми в отговор на възможно прекъсване на доставките. Допълнителни и по-спешни усилия са необходими за подобряване на енергийната ефективност.

Отделянето на по-голямо внимание на енергетиката при външните отношения на ЕС, включително чрез установяването на изградени на взаимна зависимост отношения със страните доставчици, транзитиращите страни и страните потребителки, ще допринесе за постигането на политическите цели на ЕС в тази област и също така ще придаде тежест на ЕС при взимането на решения по енергийните въпроси на международната сцена. В това отношение особено място заема по-тясната съгласуваност между държавите-членки и с Комисията при отношенията с трети страни в областта на енергетиката.

Едновременно с това, Комисията представя множество документи, в които се аргументират и разглеждат подробно тези насоки на действие. Първо място заема енергийната ефективност. Пакетът от предложения в областта на енергийната ефективност има за цел постигането на икономии на енергия в ред области, например чрез затвърждаване на ключовото законодателство в областта на енергийната ефективност на сградите и енергопотребяващите продукти и засилване ролята на сертификатите за енергийна ефективност, както и тази на инспекционните доклади за отоплителните и климатичните инсталации. С цел подобряване ефективността на енергийните доставки, Комисията прие насоки, които позволяват въвеждането на производство на електроенергия от високоефективни инсталации за комбинирано производство. През 2009 г. Комисията планира задълбочена оценка на Европейския план за действие за енергийна ефективност за 2006 г.

Въпросът за инвестициите също заема главно място в пакета от мерки. Европейските мрежи изискват милиарди евро инвестиции за заменяне на остаряваща инфраструктура и адаптиране към нисковъглеродни и възобновяеми енергийни източници. В В Зелената книга по въпросите на енергийните мрежи са набелязани шест стратегически инициативи като жизненоважни за енергийната сигурност на ЕС: План за изграждане на междусистемни електропреносни връзки в Балтика, Енергиен пръстен в Средиземноморието, подходящи преносни връзки на електрическите и газопроводни мрежи с тези на Централна и Източна Европа в посока Север—Юг, морска електропреносна мрежа в Северно Море, южен газов коридор и ефективни доставки за Европа на втечнен природен газ (LNG).

История на досието

Първият стратегически преглед доведе до споразумението на Европейския съвет през март 2007 г. относно целите, които си поставя Европа в областта на енергийната политика. Оттогава Комисията предложи множество мерки за постигане на тези цели, включително пакет с предложения за по-нататъшно отваряне на енергийния пазара на ЕС, който ще бъде приет скоро; Европейски стратегически план за енергийните технологии за насърчаване на технологии за екологично чиста енергия; нови мерки за подобряване на потреблението на енергия на потребителските стоки и предложения за нови задължителни цели по отношение на възобновяемите енергийни източници и емисиите на парникови газове.

Европейският съвет през март 2007 г. прикани Комисията да представи актуализиран Стратегически енергиен преглед в началото на 2009 г. Приетите днес предложения отговарят на това искане.

Стратегическият енергиен преглед и съпътстващите документи са на разположение на интернет страницата Europa.


Side Bar