Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Bruselj, 12. novembra 2008

Komisija je sprejela predlog za zakonsko ureditev agencij za ocenjevanje bonitete

(glej MEMO/08/691)

Evropska komisija je podala predlog za uredbo o agencijah za ocenjevanje bonitete. Predlog je del svežnja predlogov, ki obravnavajo finančno krizo, in dopolnjuje predloge Komisije za direktivo o kapitalskih zahtevah ter o solventnosti II, sistemih zajamčenih vlog in računovodstvu. Novi predpisi so namenjeni zagotavljanju visoke kakovosti bonitetnih ocen, ki so proste konfliktov interesov, ki so neločljivo povezani z dodeljevanjem bonitetnih ocen.

Komisar za notranji trg in storitve Charlie McCreevy je povedal: „Želim, da Evropa na tem področju prevzame vodilno vlogo. Naš predlog je daljnosežnejši kot predpisi, ki veljajo v drugih jurisdikcijah. Ti zelo strogi predpisi so potrebni za obnovitev zaupanja trga v dodeljevanje bonitetnih ocen v Evropski uniji.“

Predlog določa pogoje za izdajo bonitetnih ocen, ki so potrebni za obnovitev zaupanja trga in večjo zaščito investitorjev. Na podlagi predloga je za agencije za ocenjevanje bonitete uveden postopek registracije, da bi evropskim nadzornikom omogočili nadzor nad dejavnostmi agencij za ocenjevanje bonitete, katerih bonitetne ocene uporabljajo kreditne institucije, investicijske družbe, zavarovalnice in pozavarovalnice, kolektivne investicijske sheme in pokojninski skladi v Skupnosti.

Agencije za ocenjevanje bonitete bodo morale izpolnjevati stroge predpise in zagotoviti, (i) da na bonitetne ocene ne vplivajo konflikti interesov, (ii) da agencije za ocenjevanje bonitete skrbno spremljajo kakovost bonitetnih ocen in metodologije, ki se uporablja zanje, ter (iii) da je delovanje agencij za ocenjevanje bonitete pregledno. Predlog vključuje tudi učinkovito ureditev nadzora, na podlagi katere bodo agencije za ocenjevanje bonitete pod nadzorom evropske regulative.

Novi predpisi vključujejo:

  • Agencije za ocenjevanje bonitete ne smejo opravljati svetovalnih storitev.
  • Ne bodo smele ocenjevati finančnih instrumentov, če ne bodo imele dovolj kakovostnih informacij, na osnovi katerih dodelijo bonitetno oceno.
  • Razkriti morajo modele, metodologije in bistvene predpostavke, ki so osnova za izdelavo bonitetnih ocen.
  • Objaviti bodo morale letno poročilo o preglednosti.
  • Ustanoviti bodo morale notranjo službo za revizijo kakovosti bonitetnih ocen.
  • V nadzornem svetu morajo imeti vsaj tri neodvisne direktorje, katerih osebni prejemki ne smejo biti odvisni od poslovne uspešnosti agencije za ocenjevanje bonitete. Ti direktorji so imenovani za en mandat, ki ne sme presegati pet let. Odpuščeni so lahko le v primeru kršitve poklicne etike. Vsaj eden izmed njih mora biti izvedenec za sekuritizacijo in strukturne finance.

Nekaj predlaganih predpisov temelji na standardih, ki so določeni v kodeksu Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO). Predlog daje tem predpisom pravno obvezujoč značaj. Poleg tega je Komisija predlagala strožje predpise, kadar standardi IOSCO ne zadostujejo za obnovitev zaupanja trga in zagotavljanje zaščite investitorjev.
Komisija je začela pripravljati zakonodajne predloge na tem področju poleti 2007, ko so se pojavili prvi znaki neprimernega ravnanja pri dodeljevanju bonitetnih ocen. Ta predlog je rezultat temeljite in vsestranske ocene učinka ter obširnih posvetovanj. Pri teh so pomembno prispevali Odbor evropskih zakonodajalcev za vrednostne papirje in strokovna skupina za evropske trge vrednostnih papirjev, države članice, Evropska centralna banka, glavne agencije za ocenjevanje bonitete in druge zainteresirane strani (panožna združenja iz zavarovalniškega in bančnega sektorja ter sektorja vrednostnih papirjev, drugi viri informacij itd.).

Ozadje

Oktobra 2007 so se finančni ministri Evropske unije dogovorili o nizu sklepov glede finančne krize (t. i. časovnem načrtu Sveta za ekonomske in finančne zadeve), ki je vključeval predlog za oceno vloge agencij za ocenjevanje bonitete in odpravo pomembnih pomanjkljivosti. Svet Evropske unije, ki se je sestal 20. junija in 16. oktobra 2008, je pozval k oblikovanju zakonodajnega predloga, ki bi okrepil predpise o agencijah za ocenjevanje bonitete in njihovem nadzoru na ravni EU, pri čemer bi bila njegova prva naloga obnovitev zaupanja in pravilnega delovanja finančnega sektorja.

Predlog je na voljo na:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar