Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

V Bruseli 12. novembra 2008

Komisia prijíma návrh na reguláciu činnosti ratingových agentúr

(pozri MEMO/08/691)

Európska komisia predložila návrh nariadenia o ratingových agentúrach. Tento návrh je súčasťou balíka návrhov na riešenie finančnej krízy, ktorý tvoria návrhy Komisie týkajúce sa dokumentu Solventnosť II, smernice o kapitálových požiadavkách, ako aj účtovníctva a systémov ochrany vkladov. Nové pravidlá sú koncipované tak, aby sa zabezpečila vysoká kvalita úverových ratingov a aby sa do týchto ratingov nepremietali konflikty záujmov, ktoré sa s vykonávaním ratingu bezprostredne spájajú.

Charlie McCreevy, komisár pre vnútorný trh a služby, uviedol: „Chcem, aby sa Európa v tejto oblasti ujala vedúcej úlohy. Náš návrh je niečím viac ako len pravidlami, ktoré sa uplatňujú v iných právnych systémoch. Tieto veľmi prísne pravidlá sú potrebné na obnovenie dôvery trhu v činnosť ratingových agentúr v rámci Európskej únie .“

V uvedenom návrhu sa ustanovujú podmienky udeľovania ratingov, ktoré sú potrebné na znovu získanie dôvery trhu a na zvýšenie ochrany investorov. Zavádza sa v ňom postup registrácie ratingových agentúr, ktorý európskym dozorným úradníkom umožní kontrolu činnosti ratingových agentúr, ktorých ratingy využívajú úverové inštitúcie, investičné podniky, poisťovne, poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti, systémy spoločného investovania a penzijné fondy v rámci Spoločenstva.

Ratingové agentúry budú musieť dodržiavať prísne pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby i) na ratingy nemali dosah konflikty záujmov, ii) ratingové agentúry neustále obozretne sledovali kvalitu metodiky ratingu a výsledkov tohto ratingu, a aby iii) ratingové agentúry postupovali transparentne. Súčasťou návrhu je takisto systém účinného dohľadu, prostredníctvom ktorého budú európske regulačné orgány vykonávať dohľad nad ratingovými agentúrami.

Z nových pravidiel možno spomenúť tieto:

  • Ratingové agentúry nesmú poskytovať poradenské služby.
  • Uvedené agentúry nebudú môcť hodnotiť finančné nástroje, pokiaľ nebudú mať k dispozícii dostatočné množstvo kvalitných informácií, z ktorých budú môcť pri svojom hodnotení vychádzať.
  • Agentúry budú musieť zverejniť modely, metodiku a základné predpoklady, z ktorých vo svojom hodnotení vychádzajú.
  • Uvedené agentúry budú povinne uverejňovať výročnú správu o transparentnosti.
  • Budú musieť zaviesť vnútorný mechanizmus kontroly na posúdenie kvality svojich hodnotení.
  • V správnych alebo dozorných radách týchto agentúr by mali byť aspoň traja riaditelia, ktorých finančné ohodnotenie nebude závisieť od výsledkov hospodárenia danej ratingovej agentúry, a ktorí budú vymenovaní na jedno funkčné obdobie, ktorého dĺžka nepresiahne päť rokov. Bude možné ich odvolať len v prípade odborného pochybenia. Aspoň jeden z nich by mal byť odborníkom na oblasť sekuritizácie a štruktúrovaného financovania.

Niektoré z navrhovaných pravidiel sú založené na normách stanovených v kódexe Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO). Návrh Komisie dodáva uvedených pravidlám právne záväznú povahu. Komisia takisto navrhla prísnejšie pravidlá v prípadoch, v ktorých normy IOSCO nepostačujú na obnovenie dôvery trhu.
Komisia začala pripravovať návrhy právnych predpisov v uvedenej oblasti v lete roku 2007, kedy sa začali objavovať prvé náznaky nekalých postupov ratingových agentúr. Tento návrh je výsledkom dôkladného a komplexného posúdenia vplyvu, ako aj rozsiahlych konzultácií. K jeho vzniku výrazne prispel Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov a expertná skupina pre európske trhy s cennými papiermi, ako aj členské štáty, ECB, popredné ratingové agentúry a ďalšie zainteresované strany (profesijné združenia v odvetví poisťovníctva, cenných papierov a bankovníctva, poskytovatelia informácií atď.).

Súvislosti

V októbri roku 2007 ministri financií EÚ schválili súbor záverov týkajúcich sa riešenia krízy („usmernenia Rady Ecofin“), ktorého súčasťou bol návrh na posúdenie úlohy ratingových agentúr a riešenia prípadných nedostatkov. Na zasadnutí Európskej rady 20. júna a 16. októbra 2008 zaznela výzva na posilnenie pravidiel týkajúcich sa činnosti ratingových agentúr a dohľadu nad uvedenými agentúrami na úrovni EÚ, pretože obnovenie dôvery a riadneho fungovania finančného sektora sa stalo prioritnou úlohou.

Uvedený návrh sa nachádza na tejto webovej stránke:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar