Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Bruksela, dnia 12 listopada 2008 r.

Komisja przyjmuje wniosek w sprawie systemu regulacji kredytowych agencji ratingowych

(zob. MEMO/08/691)

Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie systemu regulacji kredytowych agencji ratingowych Jest on częścią pakietu wniosków mających na celu opanowanie kryzysu finansowego oraz uzupełnia propozycje Komisji dotyczące projektu Solvency II, dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych, systemu gwarantowania depozytów oraz księgowości. Nowe zasady mają zagwarantować wysoką jakość ratingu kredytowego, na który nie będą miały wpływu konflikty interesów właściwe dla agencji ratingowych.

Charlie McCreevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, stwierdził: „Chciałbym, aby w tej dziedzinie Europa odgrywała wiodącą rolę. Nasz wniosek zawiera o wiele bardziej wymagające przepisy niż te, które obowiązują w innych systemach prawnych. Są one niezbędne do odbudowy zaufania rynku do agencji ratingowych we Wspólnocie.”

Wniosek Komisji ustanawia warunki przyznawania ratingów kredytowych, które są niezbędne do odbudowy zaufania na rynku oraz zwiększenia ochrony inwestorów. Wprowadzono w nim procedurę rejestracji kredytowych agencji ratingowych, która umożliwi europejskim organom nadzoru kontrolę ich działań. We Wspólnocie oceny ratingowe wykonywane są na zamówienie instytucji kredytujących, przedsiębiorstw inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, asekuracyjnych i reasekuracyjnych, zbiorowych programów inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych.
Kredytowe agencje ratingowe będą musiały dostosować się do rygorystycznych wymogów, mających zapewnić (i) uniknięcie wpływu konfliktów interesów na oceny ratingowe, (ii) nadzór kredytowych agencji ratingowych w zakresie jakości metod przyznawania ocen ratingowych i samego ratingu oraz (iii) przejrzysty sposób działania tych agencji.
Wniosek KE określa także efektywny system sprawowania nadzoru nad agencjami ratingowymi przez europejskie organy nadzoru.

Wniosek Komisji wprowadza następujące przepisy:

  • Kredytowe agencje ratingowe nie mogą świadczyć usług w zakresie doradztwa.
  • Nie mogą przyznawać oceny ratingowej instrumentom finansowym w przypadku braku dostatecznych danych, na których opierać ma się taka ocena.
  • Muszą ujawnić modele, metody oraz kluczowe założenia, stanowiące podstawę przyznania oceny ratingowej.
  • Mają obowiązek publikacji rocznego sprawozdania zapewniającego przejrzystość.
  • Będą zobowiązane do stworzenia wewnętrznej komórki nadzorującej jakość ocen ratingowych.
  • W zarządzie powinno być co najmniej trzech niezależnych dyrektorów, których wynagrodzenie nie może zależeć od wyników agencji ratingowej. Będą oni wybierani na jedną kadencję, która nie może przekraczać pięciu lat i mogą być zwolnieni tylko w przypadku przewinienia zawodowego. Co najmniej jeden z dyrektorów powinien być ekspertem w zakresie sekurytyzacji i finansowania strukturalnego.

Niektóre z przepisów zaproponowanych przez Komisję opierają się na normach ustanowionych przez kodeks Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO). Wniosek nadaje tym normom prawnie wiążący charakter. Ponadto tam, gdzie normy IOSCO nie są wystarczające, aby odbudować zaufanie rynku i zapewnić ochronę inwestorów, Komisja proponuje zaostrzenie przepisów.
Komisja rozpoczęła prace nad stworzeniem przepisów w tej dziedzinie latem 2007 r., kiedy odnotowano pierwsze sygnały o niewłaściwych praktykach w agencjach ratingowych.
Wniosek Komisji poprzedziły kompleksowe i dokładne analizy skutków oraz szeroko zakrojone konsultacje. Ważnych danych dostarczyły: Komitet Europejskich Instytucji Organów Nadzoru Papierów Wartościowych, grupy ekspertów ds. europejskich rynków papierów wartościowych (ESME), państwa członkowskie, EBC, największe agencje ratingowe oraz inni inwestorzy (stowarzyszenia branżowe z sektora ubezpieczeń, sektor papierów wartościowych i sektor bankowy, dostawcy informacji, etc.).

Przebieg procedury

W październiku 2007 r. ministrowie finansów państw członkowskich przyjęli konkluzje na temat kryzysu (Rada Ecofin), zawierające wniosek o dokonanie oceny roli kredytowych agencji ratingowych oraz związanych z nimi nieprawidłowości. W dniach 20 czerwca oraz 16 października 2008 r., Rada UE wezwała do stworzenia aktu prawnego w celu wzmocnienia przepisów dotyczących agencji ratingowych i ich nadzoru na poziomie UE, uważając to za kwestię priorytetową dla odbudowania zaufania i prawidłowego funkcjonowania sektora finansowego.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/ucits/index_en.htm


Side Bar