Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Brussel, 12 november 2008

Commissie keurt voorstel tot regulering van ratingbureaus goed

(zie MEMO/08/691)

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een verordening inzake ratingbureaus gepresenteerd. Dit voorstel, dat deel uitmaakt van een maatregelenpakket om de financiële crisis aan te pakken, vormt een aanvulling op de Commissievoorstellen met betrekking tot Solvency II, de Kapitaalvereistenrichtlijn, de depositogarantiestelsels en de financiële verslaggeving. De nieuwe regels moeten garanderen dat ratings van hoge kwaliteit zijn en niet zijn aangetast door de belangenconflicten die inherent zijn aan het ratingbedrijf.

De heer Charlie McCreevy, het voor interne markt en diensten bevoegde Commissielid, heeft ter zake het volgende verklaard: "Ik wil dat Europa het voortouw neemt op dit terrein. Ons voorstel gaat dan ook verder dan de regels die in andere rechtsgebieden gelden. Deze zeer verregaande regels zijn nodig met het oog op een herstel van het marktvertrouwen in de ratingactiviteit in de Europese Unie."

In het voorstel worden de nodige voorwaarden voor de afgifte van ratings vastgesteld om het vertrouwen op de markten te herstellen en beleggers een betere bescherming te bieden. Het voorstel voert een registratieprocedure voor ratingbureaus in. Op die manier worden Europese toezichthouders in staat gesteld controle uit te oefenen op de activiteiten van ratingbureaus waarvan de ratings worden gebruikt door kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, instellingen voor collectieve belegging en pensioenfondsen uit de Gemeenschap.

Ratingbureaus zullen zich moeten houden aan strenge regels, die ervoor moeten zorgen dat i) ratings niet door belangenconflicten worden vertekend, ii) ratingbureaus waakzaam blijven wat de kwaliteit van hun ratingmethoden en ratings betreft; en iii) ratingbureaus op een transparante wijze te werk gaan. Het voorstel bevat tevens een doeltreffende regeling voor de uitoefening van toezicht op ratingbureaus door Europese toezichthouders.

Het voorstel bevat onder meer de volgende nieuwe regels:

  • ratingbureaus mogen geen adviesdiensten verlenen;
  • ze mogen geen ratings aan financiële instrumenten toekennen als ze niet over informatie van voldoende kwaliteit beschikken waarop ze hun ratings kunnen baseren;
  • ze moeten bekendmaken op welke modellen, methoden en belangrijke aannamen ze hun ratings baseren;
  • ze zullen verplicht zijn een jaarlijks transparantieverslag te publiceren;
  • ze zullen een interne functie in het leven moeten roepen om de kwaliteit van hun ratings te toetsen;
  • ze moeten ten minste drie onafhankelijke bestuursleden hebben en de beloning van deze bestuursleden mag niet afhankelijk zijn van de bedrijfsresultaten van het ratingkantoor. Deze bestuursleden zullen slechts één enkel mandaat mogen vervullen dat niet langer mag duren dan vijf jaar. Ze kunnen pas uit hun functie worden ontheven als ze ernstige fouten bij de beroepsuitoefening hebben begaan. Ten minste één onder hen moet een deskundige in securitisatie en gestructureerde financiering zijn.

Sommige van de voorgestelde regels zijn gebaseerd op de normen die in de IOSCO-code zijn vastgelegd (IOSCO staat voor "International Organisation of Securities Commissions"). Het voorstel geeft deze normen een juridisch bindend karakter. Daarnaast heeft de Commissie strengere regels voorgesteld in de gevallen waarin de IOSCO-normen niet volstaan om het marktvertrouwen te herstellen en de bescherming van beleggers te waarborgen.
De werkzaamheden van de Commissie om met wetgeving ter zake te komen, zijn van start gegaan in de zomer van 2007, toen voor het eerst aan het licht kwam dat er sprake was van wanpraktijken bij ratingbureaus. Dit voorstel is het resultaat van een grondige en veelomvattende effectbeoordeling en van uitvoerige raadplegingen. Zo zijn belangrijke bijdragen ontvangen van het Comité van Europese effectenregelgevers en de Europese deskundigengroep voor effectenmarkten, lidstaten, de ECB, vooraanstaande ratingbureaus en andere belanghebbenden (brancheorganisaties van het verzekeringswezen, het effectenbedrijf en de banksector, informatieleveranciers enz.).

Achtergrond

In oktober 2007 hebben de EU-ministers van Financiën overeenstemming bereikt over een reeks conclusies in verband met de crisis (de zogeheten "Ecofin- routekaart"). Daarin is een voorstel opgenomen om de rol van ratingbureaus te onderzoeken en eventuele tekortkomingen te verhelpen. Op 20 juni en 16 oktober 2008 heeft de Europese Raad gepleit voor een wetgevingsvoorstel ter versterking van het kader voor ratingbureaus en het toezicht daarop op EU-niveau. Hij achtte een dergelijk voorstel van prioritair belang om het vertrouwen en de goede werking van de financiële sector te herstellen.

Het voorstel is te vinden op:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar