Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Bryssel 12. marraskuuta 2008

Komissio antaa luottoluokituslaitosten sääntelemistä koskevan ehdotuksen

(Ks. MEMO/08/691)

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen luottoluokituslaitoksia koskevaksi asetukseksi. Ehdotus on osa finanssikriisiin pureutuvaa pakettia, joka jo sisältää komission ehdotukset Solvenssi II -hankkeesta, vakavaraisuusdirektiivistä, talletusten vakuusjärjestelmistä ja tilinpäätöksistä. Uusien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että luottoluokitukset ovat korkealaatuisia eivätkä luokitustoimintaan liittyvät eturistiriidat haittaa niitä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Charlie McCreevy totesi: ”Haluan Euroopan ottavan johtavan aseman tällä alalla. Ehdotuksemme menee muilla lainkäyttöalueilla sovellettuja sääntöjä pidemmälle. Nämä hyvin vaativat säännöt ovat tarpeen, jotta voidaan palauttaa markkinoiden luottamus luokitustoimintaan Euroopan unionissa.”

Ehdotuksessa vahvistetaan edellytykset luottoluokitusten antamiseksi. Tällaisia edellytyksiä tarvitaan markkinoiden luottamuksen palauttamiseksi ja sijoittajansuojan lisäämiseksi. Ehdotuksella otetaan käyttöön luottoluokituslaitosten rekisteröintimenettely, jonka turvin eurooppalaiset valvontaviranomaiset voivat valvoa luottoluokituslaitosten toimintaa. Luottoluokitusten käyttäjiä ovat yhteisössä toimivat luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöt, yhteissijoitusyritykset ja eläkerahastot.

Luottoluokituslaitosten on noudatettava tiukkoja sääntöjä varmistaakseen, että i) eturistiriidat eivät vaikuta luottoluokituksiin, ii) luottoluokituslaitokset pysyvät valppaina luokitusmenetelmien ja luokitusten laadun suhteen ja että iii) luottoluokituslaitokset toimivat avoimella tavalla. Ehdotus sisältää myös tehokkaan valvontajärjestelmän, jonka turvin eurooppalaiset sääntelyviranomaiset valvovat luottoluokituslaitoksia.

Uusiin sääntöihin sisältyvät seuraavat:

  • Luottoluokituslaitokset eivät saa tarjota neuvontapalveluja.
  • Ne eivät saa luokitella rahoitusvälineitä, jos niillä ei ole riittävästi laadukkaita tietoja luokituksen tekemiseksi.
  • Niiden on ilmoitettava, mitä malleja, menetelmiä ja pääoletuksia ne käyttävät luokituksissaan.
  • Niiden on julkaistava vuotuinen avoimuusraportti.
  • Niiden on sisäisesti arvioitava luottoluokitustensa laatua.
  • Niiden johtoelimissä on oltava vähintään kolme riippumatonta jäsentä, joille suoritettava korvaus ei voi riippua luottoluokituslaitoksen liiketoiminnan tuloksesta. Jäsenet nimitetään yhdeksi toimikaudeksi, joka ei saa ylittää viittä vuotta. Jäsenet voidaan erottaa ainoastaan ammatillisten väärinkäytösten vuoksi. Ainakin yhden jäsenen on oltava arvopaperistamisen ja strukturoidun rahoituksen asiantuntija.

Jotkin ehdotetuista säännöistä perustuvat kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön (IOSCO) käytännesäännöissä vahvistettuihin standardeihin. Ehdotuksella näille säännöille annetaan oikeudellisesti sitova luonne. Niitä tapauksia varten, joissa IOSCOn standardit eivät riitä palauttamaan markkinoiden luottamusta ja varmistamaan sijoittajansuojaa, komissio on ehdottanut tiukempia sääntöjä.
Komissio ryhtyi valmistelemaan tällä alalla ehdotettavaa lainsäädäntöä kesällä 2007, kun saatiin ensimmäiset viitteet luokitustoiminnassa esiintyvistä laiminlyönneistä. Tämä ehdotus on seurausta perusteellisesta ja kattavasta vaikutusten arvioinnista sekä laajoista kuulemisista. Huomattavan panoksen ovat antaneet Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (CESR), arvopaperimarkkinoita käsittelevä eurooppalainen asiantuntijaryhmä, jäsenvaltiot, EKP, merkittävät luottoluokituslaitokset ja muut sidosryhmät (esimerkiksi vakuutus-, arvopaperi- ja pankkialaa edustavat järjestöt ja tietojen toimittajat).

Taustaa

EU:n valtiovarainministerit sopivat lokakuussa 2007 kriisiä koskevista päätelmistä (Ecofinin etenemissuunnitelma), joihin sisältyi ehdotus arvioida luottoluokituslaitosten roolia ja tarkastella mahdollisia puutteita. EU:n neuvoston kokouksissa 20. kesäkuuta ja 16. lokakuuta 2008 peräänkuulutettiin lainsäädäntöehdotusta, jolla tiukennettaisiin luottoluokituslaitoksia koskevia sääntöjä ja näiden laitosten valvontaa EU:n tasolla. Lisäksi pidettiin ensisijaisena luottamuksen palauttamista rahoitusalaan ja rahoitusalan asianmukaista toimintaa.

Ehdotukseen voi tutustua osoitteessa:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar