Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Brüssel, 12. november 2008

Komisjon võtab vastu ettepaneku reitinguagentuuride reguleerimiseks

(vt MEMO/08/691)

Euroopa Komisjon on esitanud ettepaneku reitinguagentuure käsitleva määruse kohta. See on osa ettepanekute paketist, millega püütakse lahendada finantskriisi, ning on täienduseks komisjoni ettepanekutele, mis käsitlevad projekti Solvency II, kapitalinõuete direktiivi, hoiuste tagamise skeeme ja raamatupidamist. Uute eeskirjade eesmärk on tagada kvaliteetsed reitingud, mida ei kahjustaks reitinguvaldkonnale omased huvide konfliktid.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy sõnas: „Soovin, et Euroopa asuks selles valdkonnas juhtpositsioonile. Meie ettepanek ulatub kaugemale teiste jurisdiktsioonide all kehtivatest eeskirjadest. Need karmid nõuded on vajalikud selleks, et taastada turu usaldus Euroopa Liidu reitinguagentuuride vastu."

Ettepanekus sätestatakse reitingu andmise tingimused, mis on vajalikud turu usalduse taastamiseks ja investorite kaitse suurendamiseks. Sellega kehtestatakse reitinguagentuuride registreerimise menetlus, et võimaldada Euroopa järelevalveasutustel kontrollida, kuidas tegutsevad reitinguagentuurid, kelle antud reitinguid kasutavad ühenduse krediidiasutused, investeerimisühingud, kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kollektiivsed investeerimisskeemid ja pensionifondid.

Reitinguagentuurid peavad täitma rangeid eeskirju, selleks et i) reitinguid ei mõjutaks huvide konfliktid, ii) reitinguagentuurid jälgiksid valvsalt reitingumetoodika ja reitingute kvaliteeti ning iii) reitinguagentuuride tegevus oleks läbipaistev. Ettepanek sisaldab ka tõhusat järelevalvekorda, mille kohaselt jälgivad Euroopa järelevalveasutused reitinguagentuuride tegevust.

Uued eeskirjad hõlmavad järgmist.

  • Reitinguagentuurid ei tohi pakkuda nõustamisteenuseid.
  • Neil ei ole lubatud anda reitingut finantsinstrumentidele, kui neil ei ole piisaval hulgal kvaliteetset teavet, mille põhjal reiting anda.
  • Nad peavad avalikustama reitingute aluseks olevad mudelid, meetodid ja põhieeldused.
  • Neil on kohustus avaldada iga-aastane läbipaistvusaruanne.
  • Nad peavad reitingute kvaliteedi kontrollimiseks looma sisekontrolli funktsiooni.
  • Nende juhtorganisse peab kuuluma vähemalt kolm sõltumatut liiget, kelle töötasu ei tohi sõltuda reitinguagentuuri töö tulemuslikkusest. Liikmed määratakse üheks ametiajaks, mis ei või olla pikem kui viis aastat. Liikmed võib ametist vabastada üksnes kutsealaste käitumisreeglite rikkumise korral. Vähemalt üks neist peaks olema väärtpaberistamise ja struktureeritud finantsinstrumentide asjatundja.

Mõned ettepanekus kavandatud eeskirjad põhinevad Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) tegevusjuhendis sätestatud standarditel. Ettepanekuga muudetakse need eeskirjad õiguslikult siduvaks. Samuti on ettepanekus kavandatud rangemad eeskirjad juhtudel, kui IOSCO standardid ei ole piisavad turu usalduse taastamiseks ja investorite kaitse tagamiseks.
Komisjon alustas tööd kõnealuse valdkonna õigusaktide ettepanekute väljatöötamiseks 2007. aasta suvel, kui ilmnesid esimesed märgid reitinguvaldkonna pettustest. Kõnealune ettepanek on mõju põhjaliku ja üksikasjaliku hindamise ning laiaulatusliku konsulteerimise tulemus. Olulise panuse on andnud Euroopa väärtpaberituru reguleerijate komitee, Euroopa väärtpaberiturgude eksperdirühm, liikmesriigid, Euroopa Keskpank, suuremad reitinguagentuurid ja muud sidusrühmad (kindlustus-, väärtpaberi- ja pangandussektori ametiliidud, teabe pakkujad jms).

Taust

2007. aasta oktoobris leppisid ELi rahandusministrid kokku hulgas järeldustes majanduskriisi teemadel (ECOFINi teekaart), mis sisaldasid ettepanekut reitinguagentuuride rolli hindamiseks ja leitud puuduste kõrvaldamiseks. ELi Nõukogu 20. juuni ja 16. oktoobri 2008. aasta kohtumistel käidi välja üleskutse esitada õigusakti ettepanek reitinguagentuuride eeskirjade karmistamiseks ja agentuuride üle ELi tasandil järelevalve teostamiseks, võttes arvesse, et finantssektori usalduse taastamine ja nõuetekohane toimimine on olulised prioriteedid.

Ettepanek on kättesaadav järgmisel veebilehel:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar