Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2008

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για την κανονιστική ρύθμιση των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

(βλ. MEMO/08/691)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος δέσμης προτάσεων για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης και έρχεται να προστεθεί στις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη Φερεγγυότητα ΙΙ, την οδηγία για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και τη λογιστική. Οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας που δεν θα νοθεύονται λόγω των συγκρούσεων συμφερόντων που είναι εγγενείς στον κλάδο της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Ο αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες Επίτροπος Charlie McCreevy δήλωσε τα εξής: «Θέλω να διαδραματίσει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτόν. Η πρότασή μας υπερβαίνει τα όρια των κανόνων που εφαρμόζονται σε άλλες έννομες τάξεις. Αυτοί οι πολύ αυστηροί κανόνες είναι απαραίτητοι για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Η πρόταση ορίζει τους όρους για την έκδοση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας που απαιτούνται για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς και να αυξηθεί η προστασία των επενδυτών. Καθιερώνει τη διαδικασία καταχώρισης για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να είναι σε θέση να ελέγχουν τις δραστηριότητες των οργανισμών αξιολόγησης οι αξιολογήσεις των οποίων χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα, τις εταιρίες επενδύσεων, τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών και ζωής και τις επιχειρήσεις αντασφάλισης, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τα συνταξιοδοτικά ταμεία εντός της Κοινότητας.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες για να διασφαλίζεται (ι) ότι οι αξιολογήσεις δεν επηρεάζονται από συγκρούσεις συμφερόντων, (II) ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι σε εγρήγορση στα θέματα της ποιότητας της μεθοδολογίας αξιολόγησης και των ίδιων των αξιολογήσεων και (III) ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενεργούν με διαφάνεια. Στην πρόταση ενσωματώνεται επίσης ένα αποτελεσματικό καθεστώς εποπτείας με τη βοήθεια του οποίου οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα εποπτεύουν τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν επιτρέπεται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Δεν τους επιτρέπεται να αξιολογούν χρηματοπιστωτικά μέσα εάν δεν έχουν επαρκείς ποιοτικές πληροφορίες στις οποίες βασίζονται οι αξιολογήσεις τους
  • Πρέπει να δημοσιοποιούν τα υποδείγματα, τις μεθοδολογίες και τις βασικές υποθέσεις στις οποίες βασίζουν τις αξιολογήσεις τους
  • Υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας
  • Εξαναγκάζονται να συγκροτήσουν εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας για την επανεξέταση της ποιότητας των αξιολογήσεών τους
  • Πρέπει στα διοικητικά συμβούλιά τους να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διευθυντές η αμοιβή των οποίων δεν μπορεί να εξαρτάται από τις επιχειρηματικές επιδόσεις του οργανισμού αξιολόγησης. Διορίζονται για μια μοναδική θητεία που δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Μπορούν να απομακρυνθούν μόνο σε περίπτωση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Τουλάχιστον ένας από αυτούς πρέπει να είναι εμπειρογνώμονας σε θέματα τιτλοποίησης και δομημένων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Μερικοί από τους προτεινόμενους κανόνες βασίζονται στα πρότυπα που καθορίζονται στον κώδικα της Διεθνούς Οργάνωσης Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO). Η πρόταση δίνει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα στους εν λόγω κανόνες. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου τα πρότυπα της IOSCO δεν επαρκούν για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς και την εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων.
Η Επιτροπή άρχισε εργασίες για την πρόταση νομοθεσίας στον τομέα αυτόν το καλοκαίρι του 2007 όταν υπήρξαν οι πρώτες ενδείξεις αθέμιτων πρακτικών στον τομέα της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η παρούσα πρόταση αποτέλεσμα της λεπτομερούς και διεξοδικής αξιολόγησης του αντίκτυπου καθώς επίσης και εκτενών διαβουλεύσεων. Σημαντική ήταν η συμβολή εκ μέρους της Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών και της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων των Ευρωπαϊκών Αγορών Κινητών Αξιών, των κρατών μελών, της ΕΚΤ, των σημαντικότερων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλων ενδιαφερομένων μερών (επιχειρηματικές ενώσεις από τους τομείς των ασφαλίσεων, των κινητών αξιών και των τραπεζών, φορείς παροχής πληροφοριών, κ.λπ.).

Ιστορικό

Τον Οκτώβριο του 2007 οι Υπουργοί οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν επί της συνολικής δέσμης συμπερασμάτων σχετικά με την κρίση (ο «οδικός χάρτης του Συμβουλίου ECOFIN») που περιλάμβανε πρόταση αξιολόγησης του ρόλου που διαδραματίζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων σχετικών ελλείψεων. Το Συμβούλιο της ΕΕ της 20ής Ιουνίου και της 16ης Οκτωβρίου 2008 ζήτησαν την κατάρτιση σχετικής νομοθετικής πρότασης για την ενίσχυση των κανόνων που ισχύουν για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και την εποπτεία τους σε επίπεδο ΕΕ, κρίνοντας ότι το θέμα αυτό έχει πρωταρχική σημασία προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η πρόταση διατίθεται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar