Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

V Bruselu dne 12. listopadu 2008

Komise přijala návrh na regulaci činnosti ratingových agentur

(viz MEMO/08/691)

Evropská komise předložila návrh nařízení o ratingových agenturách. Toto nařízení patří do balíku návrhů Komise předložených v reakci na finanční krizi, v němž figurují dokumenty Solventnost II, směrnice o kapitálových požadavcích, systémy pojištění vkladů a pravidla pro účetnictví. Nová pravidla pro ratingové agentury by měla zabezpečit vysokou kvalitu úvěrových ratingů, aniž by se v nich promítal střet zájmů, který je s prováděním ratingového hodnocení bezprostředně spojen.

Komisař Charlie McCreevy odpovědný za vnitřní trh a služby prohlásil: „Chci, aby Evropa v této oblasti převzala vedoucí úlohu. Náš návrh jde dál než pravidla, která platí v oblastech s jiným právním řádem. Naše pravidla jsou velmi přísná a právě taková ratingové odvětví v Evropské unii potřebuje, aby znovu získalo důvěru trhu.“

Návrh stanoví podmínky provádění ratingových hodnocení a jeho cílem je obnovit důvěru trhu a zvýšit ochranu investorů. Zavádí princip registrace ratingových agentur, který evropským orgánům dohledu umožní kontrolovat činnost ratingových agentur, jejichž hodnocení používají úvěrové instituce, investiční firmy, pojišťovací ústavy a zajišťovny, subjekty kolektivního investování a penzijní fondy z celého Společenství.

Ratingové agentury budou muset plnit striktní pravidla zajišťující, aby i) rating nebyl ovlivněn střetem zájmů, ii) ratingové agentury obezřetně sledovaly kvalitu metodiky ratingového hodnocení a jeho výsledku a iii) aby ratingové agentury postupovaly transparentně. Návrh také zahrnuje systém účinného dozoru, podle kterého budou evropské regulační orgány nad ratingovými agenturami provádět dohled.

Podle nových pravidel ratingové agentury:

  • nesmí poskytovat poradenské služby;
  • nebudou smět hodnotit finanční nástroje, pokud nebudou mít dostatečně kvalitní podkladové informace;
  • musí zveřejnit modely, metodiku a základní předpoklady, z nichž jejich proces hodnocení vychází;
  • budou povinně zveřejňovat výroční zprávu o transparentnosti;
  • budou muset zavést interní mechanismus kontroly kvality svých ratingových hodnocení;
  • ve svém řídícím orgánu by měly mít alespoň tři nezávislé členy, jejichž odměňování nesmí záviset na výsledcích hospodaření ratingové agentury. Ti budou jmenováni na jedno funkční období v délce nejvýše pěti let a mohou být odvoláni pouze v případě profesního pochybení. Alespoň jeden z nich by měl být odborníkem pro oblast sekuritizace a strukturovaných finančních nástrojů.

Některá z navržených pravidel vycházejí ze standardů stanovených v kodexu Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO). Návrh Evropské komise dává těmto pravidlům právní závaznost a v případech, kde standardy IOSCO nedostačují k obnovení důvěry trhu a zajištění ochrany investorů, Komise navíc navrhla pravidla přísnější.
Komise zahájila práci na legislativních návrzích v této oblasti v létě roku 2007, kdy se objevily první signály nevhodných postupů ratingových agentur. Uvedený návrh je výsledkem důkladného a zevrubného posouzení dopadů a rozsáhlých konzultací. K jeho vzniku významně přispěly Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry a Evropská skupina odborníků pro trhy s cennými papíry, členské státy, Evropská centrální banka, přední ratingové agentury a další zúčastněné strany (sdružení z odvětví pojišťovnictví, cenných papírů a bankovnictví, poskytovatelé informací apod.).

Souvislosti

V říjnu 2007 ministři financí zemí EU schválili závěry jednání o krizi (tzv. „cestovní mapa Rady ve složení pro hospodářské a finanční věci“), mezi které patřil návrh na posouzení role úvěrových agentur a řešení případných nedostatků. Na zasedání Rady EU ve dnech 20. června a 16. října 2008 zazněla výzva k vypracování legislativního návrhu na posílení pravidel pro činnost ratingových agentur a dohled nad nimi na úrovni Evropské unie, neboť obnovení důvěry a řádného fungování finančního odvětví se stalo otázkou prioritního významu.

Návrh je k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar