Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1684

Брюксел, 12 ноември 2008 г.

Комисията приема предложение за регулиране на агенциите за кредитен рейтинг

(вж. MEMO/08/691)

Европейската комисия направи предложение за регламент относно дейността на агенциите за кредитен рейтинг. Това предложение е част от пакета с предложения за преодоляване на финансовата криза и е в допълнение към предложенията на Комисията във връзка с Платежоспособност II, Директивата за изискванията по отношение на капиталовата адекватност, схемите за гарантиране на депозитите и счетоводството. Новите правила са предназначени да се осигури високо качество на кредитните рейтинги, върху които да не оказват влияние конфликти на интереси, присъщи на определянето на кредитни рейтинги.

Чарли Маккрийви, комисарят за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Искам Европа да възприеме водеща роля в тази област. Нашето предложение има по-широк обхват от правилата, които се прилагат в други юрисдикции. Тези много стриктни правила са необходими за възстановяване на доверието на пазара в определянето на рейтинги в Европейския съюз.“

С предложението се установяват условия за присъждането на кредитни рейтинги, които са необходими за възстановяването на доверието на пазара и за увеличаване на защитата на инвеститорите. С него се въвежда процедура на регистрация за агенциите за кредитен рейтинг, с която да се позволи на европейските надзорни органи да контролират дейността на рейтинговите агенции, чиито рейтинги се използват от кредитни институции, инвестиционни посредници, застрахователни и презастрахователни компании, схеми за колективно инвестиране и пенсионни фондове в рамките на Общността.

Агенциите за кредитен рейтинг ще трябва да съблюдават стриктни правила, за да се гарантира, че: (i) върху рейтингите не оказват влияние конфликти на интереси, (ii) агенциите за кредитен рейтинг продължават да са бдителни по отношение на качеството на рейтинговата методология и рейтингите и (iii) агенциите за кредитен рейтинг работят по прозрачен начин. Предложението включва и ефективен механизъм за надзор, с който европейските регулаторни органи да упражняват надзор върху агенциите за кредитен рейтинг.

Новите правила включват следните елементи:

  • Агенциите за кредитен рейтинг не могат да предоставят консултантски услуги.
  • Няма да им се позволява да присъждат рейтинги за финансови инструменти, ако не разполагат с достатъчно качествена информация, на която да се основават рейтингите.
  • Те ще трябва да предоставят информация за моделите, методологиите и ключовите допускания, които са в основата на рейтингите им.
  • Те ще бъдат задължени да публикуват годишен доклад относно прозрачността.
  • Те ще трябва да създадат вътрешна функция за преглед на качеството на рейтингите им.
  • Те ще трябва да имат поне трима независими директори в бордовете си, чиито възнаграждения не могат да зависят от резултатите от дейността на рейтинговата агенция. Те ще се назначават за еднократен мандат, който не може да бъде по-дълъг от пет години. Те могат да бъдат уволнявани единствено при неспазване на професионалните задължения. Поне един от тях трябва да е експерт в областта на секюритизацията и структурираните финансови инструменти.

Някои от предложените правила са въз основа на стандартите, изложени в кодекса на Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO). С предложението на тези правила се придава правно обвързващ характер. Също така, в случаите, когато стандартите на IOSCO не са достатъчни за възстановяване на доверието на пазара и за осигуряване на защита на инвеститорите, Комисията предлага по-стриктни правила.
Комисията започна да работи по законодателно предложение в тази област през лятото на 2007 г. при първите свидетелства за лоши практики при определянето на рейтинги. Това предложение е резултат на задълбочена и цялостна оценка на въздействието, както и на екстензивни консултации. Важен принос имат Европейският комитет на регулаторите на пазара на ценни книжа и Европейската експертна група за пазарите на ценни книжа, държавите-членки, ЕЦБ, основни агенции за кредитен рейтинг и други заинтересовани страни (браншови организации от секторите на застраховането, пазарите на ценни книжа и банковото дело, както и на предоставящите информационни услуги и т.н.).

Предистория

През октомври 2007 г. финансовите министри на ЕС се споразумяха по отношение на набор от заключения във връзка с кризата ( „пътната карта на ЕКОФИН“), които включват предложение за определяне на ролята, изиграна от агенциите за кредитен рейтинг, и за преодоляване на евентуалните проблеми в тази връзка. Съветът на ЕС от 20 юни и 16 октомври 2008 г. призова за законодателно предложение за засилване на правилата относно агенциите за кредитен рейтинг и техния надзор на равнището на ЕС, считайки го за приоритетно за възстановяването на доверието и доброто функциониране на финансовия сектор.

Предложението е достъпно на следната интернет страница:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm


Side Bar