Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SL

IP/08/1682

Bruksela, dnia 11 listopada 2008 r.

Fundusz Solidarności: UE przeznaczy 8,25 mln EUR pomocy na usuwanie skutków powodzi w Słowenii

Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, i Ivan Žagar, minister ds. samorządu lokalnego i polityki regionalnej Słowenii, podpiszą dziś umowę wykonawczą, zatwierdzającą przekazanie pomocy w wysokości 8,25 mln EUR dla regionów Słowenii najbardziej dotkniętych klęską powodzi we wrześniu 2007 r. Dotacja ta zostanie udostępniona za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Zrekompensuje ona środki publiczne wykorzystane na natychmiastowe działania kryzysowe: odbudowę infrastruktury, tworzenie tymczasowych miejsc zamieszkania, uruchomienie służb ratunkowych oraz działania porządkowe w dotkniętych regionach.

Komisarz Hübner, która odpowiada za Fundusz Solidarności, powiedziała: „Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności jest dobitnym wyrazem solidarności UE ze Słowenią i najbardziej dotkniętymi klęską obszarami tego kraju. Na projekty w zakresie zapobiegania powodziom przeznaczamy w ramach polityki spójności Unii Europejskiej kolejne 185 mln euro.”

We wrześniu 2007 r. duży obszar Słowenii ucierpiał na skutek ulewnych deszczów i burz, które spowodowały poważne powodzie oraz osunięcia się ziemi. Klęska spowodowała znaczne zniszczenia infrastruktury, budynków publicznych i prywatnych, zabytków oraz upraw. Uszkodzonych zostało 350 km dróg krajowych i ponad 1600 km dróg drugorzędnych. W listopadzie 2007 r. władze Słowenii zwróciły się o pomoc do Unii Europejskiej,

W dniu 3 marca 2008 r. Komisja Europejska przedłożyła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu (władzy budżetowej UE) wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności UE na refundację doraźnych wydatków publicznych w związku z powodzią. Dzisiejsza umowa wykonawcza stanowi urzeczywistnienie tego wsparcia.

Informacje dla redaktorów

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) utworzono po powodziach, które dotknęły Europę Środkową w lecie 2002 r. W ramach tego funduszu przyznaje się specjalną pomoc finansową państwom członkowskim i krajom przystępującym do UE w przypadku poważnej klęski żywiołowej.

Aby zakwalifikować się do pomocy z FSUE, kraj musi złożyć wniosek zawierający udokumentowane oszacowanie szkód. Komisja rozpatruje wnioski w świetle kryteriów mających zapewnić, by środki UE były wykorzystywane do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb.

Płatności z Funduszu są co do zasady przeznaczane tylko na finansowanie działań kryzysowych podejmowanych przez władze publiczne w celu usunięcia szkód niepodlegających ubezpieczeniu (akcje ratunkowe, odtworzenie uszkodzonej infrastruktury, stworzenie tymczasowych miejsc zamieszkania, natychmiastowe działania porządkowe itp.). Warunki wykorzystania pomocy przez beneficjenta muszą zostać określone w umowie zawartej między Komisją a krajem otrzymującym taką pomoc.

Od początku 2008 r. Komisja przedłożyła wnioski o wypłaty z Funduszu Solidarności na rzecz Grecji (pożary lasów w 2007 r.), Martyniki i Gwadelupy (zniszczenia spowodowane huraganem Dean w sierpniu 2007 r.) oraz Cypru (susze w latach 2006-2008). Całkowity roczny budżet Funduszu Solidarności wynosi 1 mld EUR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_pl.htm

Szczegółowe informacje na temat programu „Rozwój infrastruktury w zakresie transportu i ochrony środowiska” w Słowenii: MEMO/07/332.


Side Bar