Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/1678

Brussel, 11 november 2008

De daad bij het woord: het milieubeheer binnen de Europese Commissie

Naar aanleiding van de positieve resultaten van haar derde opeenvolgende registratie in het EMAS (milieubeheer- en milieu-auditsysteem), werkt de Europese Commissie nu aan een uitbreiding van het EMAS naar de hele organisatie vanaf 2009. Met deze regeling beschikt de Commissie over een gestructureerd systeem voor het beheer van de milieu-aspecten van haar activiteiten. Dit leidt op verschillende gebieden tot verbeteringen, waaronder meer energie-efficiëntie, minder uitstoot en groter milieubewustzijn onder het personeel.

"Als organisatie met veel werknemers kan de Commissie een voortrekkersrol spelen en echt een daad stellen. De vooruitgang die we hebben geboekt bij het beperken van de milieu-effecten van onze dagelijkse activiteiten, stemt hoopvol. Door het EMAS tot de hele Commissie uit te breiden, kunnen we – voortbouwend op onze ervaring – onze milieuvoetafdruk de komende jaren steeds verder verkleinen," aldus Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en belast met administratieve zaken, audit en fraudebestrijding.

De Commissie loopt bij de strijd tegen klimaatverandering al lange tijd voorop. Ook de interne inspanningen gaan een eind terug in de tijd: al in 1997 formuleerde zij het beleid van "Green Housekeeping" en in 2001 werd de EMAS-verordening voor overheidsinstellingen goedgekeurd. De Commissie past het EMAS onder moeilijke omstandigheden toe op een omvangrijke vastgoedportefeuille van zowel gehuurde als eigen gebouwen, die niet allemaal even energie-efficiënt zijn. De Commissie bezet in Brussel circa 850.000 m2, verspreid over meer dan 60 gebouwen, zodat een pragmatische aanpak geboden is. Het EMAS is dan ook begonnen als proefproject in een aantal belangrijke diensten, namelijk die voor gebouwen, kantoorapparatuur, it-systemen, personeelszaken en opleiding. Het project omvatte meerdere actiepunten, waaronder:

  • vermindering van het verbruik van hulpbronnen, in het bijzonder energie en papier – zo is in de tien gebouwen met EMAS-registratie het verbruik van elektriciteit en water sinds 2002 gedaald met 20%, respectievelijk 29%;
  • vermindering van de CO2-uitstoot – zo is de uitstoot in deze tien gebouwen sinds 2002 afgenomen met 22%;
  • vermindering van de hoeveelheid geproduceerd afval – zo is de hoeveelheid afval sinds 2002 afgenomen van 331 tot 284 kilo per persoon per jaar;
  • bevordering van alternatieven voor individueel vervoer per auto.

Gebouwen

De Commissie is een kantoorhoudende organisatie en haar voornaamste milieu-effect bestaat dan ook in de gecombineerde CO2-uitstoot van de gebouwen en het vervoer. Ook het waterverbruik en de afvalproductie hebben een belangrijke weerslag op het milieu. Momenteel is het EMAS van toepassing op een kwart van de gebouwen van de Commissie in Brussel, wat overeenkomt met 30% van het totale bezette vloeroppervlak. De overige gebouwen zullen in de loop van de komende vier jaar worden geregistreerd. De resultaten zijn namelijk significant: het Berlaymont-gebouw, het vlaggenschip van de Commissie, heeft ten opzichte van 2005 19% minder CO2 geproduceerd en 13% minder gas en elektriciteit verbruikt.

Vervoer

De Commissie werkt nauw samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de laatste jaren initiatieven gesteund om het gebruik aan te moedigen van het openbaar vervoer en andere duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets. In maart 2006 keurde de Commissie voor haar personeel te Brussel een mobiliteitsplan goed dat de periode 2006-2009 bestrijkt.

De laatste onderzoeksgegevens (van medio 2008) wijzen uit dat het percentage personeelsleden dat voor het woon-werkverkeer gebruikmaakt van de eigen auto, is afgenomen tot 29% (tegenover 43% in 2004), terwijl het percentage dat gebruikmaakt van het openbaar vervoer – brus, tram, metro of trein – is gestegen tot 49% (tegenover 38% in 2004).

De Commissie beschikt over circa 300 fietsen, waarmee haar personeel zich gedurende de werkdag tussen de gebouwen van de Commissie kan verplaatsen. Ook dit initiatief draagt ertoe bij dat steeds meer personeelsleden op de fiets naar het werk komen: momenteel doet 8% van het personeel dat regelmatig (tegenover 5% in 2004).

Door de internationale aard van het werk van de Commissie is reizen voor een deel onvermijdelijk. Wel zijn steeds meer gebouwen van de Commissie voorzien van faciliteiten voor video- en teleconferenties – een zuinig en energie-efficiënt alternatief voor reizen.

En nu?

Het EMAS is een heel geschikt instrument gebleken om de milieuprestatie van de Europese Commissie te beheren en te verbeteren. De regeling zal vanaf 2009 worden uitgebreid tot alle gebouwen van de Commissie in Brussel en Luxemburg.

De Commissie ontwikkelt in nauwe samenwerking met het Hoofdstedelijk Gewest Brussel een nieuw planologisch project voor het gebied rond de Wetstraat. Het gaat er onder meer om de buurt aantrekkelijker te maken als woon- en werkplek; daarbij wordt specifieke aandacht besteed aan duurzaam vervoer.

http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/es_library/99_environmental_statement_2008_fr.pdf


Side Bar