Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1665

Brussel, 10 november 2008

Rekenkamer keurt EU-boekhouding goed - Commissie roept lidstaten op meer te doen om fouten te voorkomen

De Europese Rekenkamer heeft de boekhouding van de EU goedgekeurd. Ook heeft de Rekenkamer vastgesteld dat de meeste betalingen door de EU die zij heeft gecontroleerd, regelmatig waren. Wel vertoonden sommige gebieden nog steeds te veel fouten. Hierbij gaat het met name om de uitgaven voor de EU-regio's en die ter bevordering van de werkgelegenheid (cohesiebeleid), waarvoor de steungelden door de nationale autoriteiten worden beheerd. Buiten dit terrein is naar schatting van de Rekenkamer 95% van de betalingen foutloos.

"De Commissie is tevreden met de constructieve analyse van de Rekenkamer en zij zal zich blijven inspannen om haar financiële beheer te verbeteren en de gesignaleerde gebreken te verhelpen. Ik hoop dat het verslag ook de lidstaten ertoe zal aanzetten beter werk te leveren, zodat fouten aan de basis voorkomen en gecorrigeerd worden," zei Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor Administratieve zaken, audit en fraudebestrijding.

Onverschuldigde bedragen teruggevorderd

De Rekenkamer constateerde de hoogste foutenpercentages bij de Structuurfondsen, die worden beheerd door de lidstaten. "De Commissie zal niet aarzelen om zich hard op te stellen en de betalingen op te schorten tot alle lidstaten adequate corrigerende maatregelen hebben genomen. En als het gaat om fouten met financiële gevolgen, dan zullen wij het geld terugvorderen," aldus Siim Kallas. In verband met de Structuurfondsen heeft de Europese Commissie alleen al dit jaar financiële correcties van in totaal 843 miljoen euro opgelegd. Naar verwachting zal tegen maart 2009 nog eens een bedrag van 1,5 miljard euro worden teruggevorderd.

Boekhouding goedgekeurd, controles verbeterd

De Commissie is ingenomen met de goedkeuring van de boekhouding door de Rekenkamer en het positievere oordeel over de controlesystemen; 2007 is het eerste jaar waarvoor geen enkel beleidsterrein een rode kaart heeft gekregen in verband met ondoelmatigheid van het systeem.

Rechtstreekse subsidies aan landbouwers zijn regelmatig

Voor fouten in betalingen ligt de lat bijzonder hoog: ten minste 98% moet foutloos zijn, wil de Rekenkamer groen licht geven. Dit is nu onder meer het geval voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers (Europees Landbouwgarantiefonds) en administratieve uitgaven.

Op de meeste andere begrotingsterreinen, van onderzoekssubsidies tot humanitaire hulp, verloopt 95 à 98% van de betalingen foutloos.

De Structuurfondsen – voor betalingen aan EU-regio's en ter bevordering van de werkgelegenheid – worden ter plaatse beheerd door de lidstaten en vormen het enige beleidsterrein waarvoor de Rekenkamer, ondanks verbeteringen in de controlesystemen, aan de bel heeft getrokken (omdat de betalingen een foutenpercentage van meer dan 5% vertonen).

Vereenvoudiging en transparantie: minder ruimte voor fouten

Nodeloos ingewikkelde regelgeving wordt vereenvoudigd. Er wordt bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van vaste bedragen, waardoor omslachtige berekeningen –die sneller tot fouten leiden – worden vermeden.

Ook wordt er gewerkt aan meer transparantie met betrekking tot de verdeling van de middelen. Informatie over begunstigden die rechtstreeks middelen ontvangen van de Commissie is al online beschikbaar via het betalingssysteem (http://ec.europa.eu/grants/search/index_en.htm). Verder moeten alle lidstaten bekendmaken aan wie zij EU-gelden uitkeren. Dit geldt:

  • eind 2008 voor de Structuurfondsen en subsidies voor plattelandsontwikkeling; en
  • vanaf 2009 voor landbouwsubsidies.

Voor meer informatie:

Zorg dat de feiten kloppen! Zie de brochure "EU spending – a myth-buster" op:

http://ec.europa.eu/budget/documents/publications_en.htm

Verklaring van Danuta HÜBNER, Europees commissaris voor regionaal beleid:

http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/video3/dg_comm/60069_8414.rm


Side Bar