Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1638

Bruksela, dnia 5 listopada 2008 r.

2009 – rok Bałkanów Zachodnich

Komisja przyjęła dziś roczny dokument strategiczny w sprawie polityki rozszerzenia UE. W dokumencie tym podkreślono znaczenie polityki rozszerzenia UE dla jej strategicznych interesów dotyczących stabilności, bezpieczeństwa oraz zapobiegania konfliktom. Komisja dokonuje w nim również oceny postępów osiągniętych na terenie Bałkanów Zachodnich oraz w Turcji na przestrzeni ostatniego roku i dokładnie określa wyzwania stojące przed krajami w tym regionie. Przyspieszenie starań państw regionu Bałkanów Zachodnich o przystąpienie do UE jest możliwe, zakładając, że spełnią one konieczne warunki. Negocjacje w sprawie przystąpienia Chorwacji mogą przejść do ostatniego etapu przed końcem 2009 r. pod warunkiem spełnienia przez nią wszystkich niezbędnych wymagań. Tempo negocjacji prowadzonych z Turcją w dalszym ciągu będzie odzwierciedleniem tempa reform przeprowadzanych w tym kraju.

Rozszerzenie służy realizacji strategicznych interesów UE dotyczących stabilności, bezpieczeństwa i zapobiegania konfliktom. Przyczynia się ono do zwiększenia dobrobytu i możliwości wzrostu gospodarczego, do poprawiania połączeń z ważnymi szlakami transportowymi i energetycznymi, a także do umacniania pozycji UE na świecie. W świetle wyzwań związanych ze stabilnością, przed jakimi stanęły niedawno państwa wschodniej części UE, konsekwentna realizacja polityki rozszerzenia staje się ważniejsza niż kiedykolwiek przedtem. Obecny program rozszerzenia obejmuje Bałkany Zachodnie i Turcję.

Podczas prezentowania sprawozdań, Olli Rehn, komisarz ds. rozszerzenia, powiedział: „Warunkowy i orientacyjny plan działań, który przedstawiamy dzisiaj w odniesieniu do Chorwacji, powinien być przez to państwo postrzegany jako zachęta do kontynuacji reform. Sukces zależy od tego, czy Chorwacja będzie w stanie spełnić warunki przystąpienia do UE. Wraz z postępami dokonywanymi przez Chorwację może zaistnieć potrzeba wprowadzenia zmian w orientacyjnym harmonogramie. Teraz inicjatywa należy zdecydowanie do Chorwacji. Komisja będzie dokladnie monitorować proces spełniania przez nią warunków.”

„Z zadowoleniem przyjmuję również postęp, jaki poczyniły państwa regionu Bałkanów Zachodnich. Przyspieszenie ich starań o przystąpienie do UE jest możliwe, zakładając, że spełnią one niezbędne wymagania. Potencjalne państwa kandydujące, które wykażą swoją gotowość, mogłyby otrzymać status kraju kandydującego. Przygotujemy studium wykonalności, określające, w jaki sposób możemy wspierać europejską przyszłość Kosowa[1].”

„Ogromne strategiczne znaczenie dla UE ma Turcja; doceniam konstruktywną rolę, jaką odegrała ona w okresie kryzysu na Kaukazie. Odnotowuję również fakt, że w 2008 jej polityka wewnętrzna naznaczona była silnymi napięciami politycznymi. Oczekuję, że teraz Turcja ponownie podejmie energiczne starania o wprowadzenie reform. Tempo negocjacji prowadzonych z Turcją w dalszym ciągu będzie odzwierciedleniem tempa reform podejmowanych w tym kraju.”

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii poczyniła zdecydowane postępy w dziedzinie reformy sądownictwa oraz realizacji zobowiązań zawartych w układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu; kontynuuje ona również umacnianie wieloetnicznej demokracji, wykonując postanowienia określone w porozumieniu z Ochrydy. Państwo to musi jednak zagwarantować przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów oraz usprawnić dialog między najważniejszymi partiami i innymi podmiotami obecnymi na scenie politycznej. Nastąpił pewien postęp w dziedzinie walki z korupcją, reformy służby cywilnej, poprawy warunków dla przedsiębiorczości oraz stymulowania wzrostu zatrudnienia. Niemniej jednak niezbędne są dalsze wysiłki. Komisja w dalszym ciągu będzie ściśle monitorować postęp w tych dziedzinach.
Jeżeli chodzi o realizację poszczególnych umów przejściowych, Albania, Czarnogóra oraz Bośnia i Hercegowina posuwają się do przodu. Państwa te dokonały także postępów w istotnych dziedzinach wymagających reform. Ogromnych wyzwaniem w wymienionych państwach pozostaje umocnienie praworządności oraz administracyjnych możliwości jej egzekwowania. Przede wszystkim Albania musi zadbać o odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2009 r. Czarnogóra musi w zdecydowany sposób kontynuować realizację reform w systemie sądownictwa. Bośnia i Hercegowina musi pilnie osiągnąć niezbędne porozumienie polityczne, a następnie kontynuować reformy, szczególnie w obliczu przejęcia większej odpowiedzialności za rządy na swoim terytorium.

Również Serbia musi dalej wprowadzać pozytywne zmiany, między innymi współpracując z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii i dokonując wyraźnych postępów w dziedzinach związanych z praworządnością i gospodarką, w których wprowadzenie reform jest priorytetem. Jeżeli Serbia spełni wymienione warunki, w 2009 roku może otrzymać status kraju kandydującego.

Również Kosowo odnajduje swoje miejsce w europejskiej perspektywie Bałkanów Zachodnich. Utrzymano tam stabilną sytuację ogólną. Jednak europejska integracja Kosowa utrzymuje się na wczesnym etapie w większości dziedzin. Jesienią 2009 r. Komisja przedstawi studium wykonalności, w którym zawarta zostanie ocena działań zmierzających do wspierania politycznego i społeczno-ekonomicznego rozwoju Kosowa, a także odpowiedź na pytanie, w jaki sposób Kosowo – jako część regionu – może najskuteczniej postępować w kierunku integracji z UE.

Komisja w dalszym ciągu podejmuje działania w celu przybliżenia perspektywy europejskiej obywatelom i przedsiębiorcom w regionie Bałkanów Zachodnich. Pod warunkiem spełnienia określonych warunków Komisja może w ciągu 2009 roku złożyć wniosek o zniesienie obowiązku wizowego w drodze ustaleń między UE a poszczególnymi państwami.


[1] Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 11244.


Side Bar