Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/162

Bruksela, dnia 31 stycznia 2008 r.

Komisja wzywa Polskę do skorygowania procedur udzielania zezwoleń dotyczących złóż węglowodorów

Prawodawstwo wspólnotowe ma na celu zapewnienie niedyskryminującego dostępu do prowadzenia działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i wydobywaniem węglowodorów. Komisja stwierdziła szereg nieprawidłowości dotyczących zgodności środków wykonawczych podjętych przez Rzeczpospolitą Polską z prawodawstwem wspólnotowym. Należy obawiać się ich negatywnych skutków dla konkurencji w sektorze.

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii z uwagi na niezgodność niektórych polskich przepisów ustawowych i wykonawczych z prawodawstwem europejskim[1].

W marcu 2007 r. skierowano już do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia, zawierające liczne zarzuty przedstawione przez Komisję. Ponieważ Polska nie odpowiedziała na nie w sposób zadowalający, Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia przepisów.

Prawodawstwo wspólnotowe wymaga w szczególności, aby wszystkie zainteresowane podmioty mogły złożyć wnioski w ramach procedury udzielania zezwolenia, aby ostateczny wybór opierał się na kryteriach obiektywnych i niedyskryminujących oraz aby warunki i wymogi dotyczące prowadzenia działalności lub jej zaprzestania były określone i w każdej chwili dostępne dla zainteresowanych podmiotów.

Tymczasem procedury stosowane w Polsce nie wydają się być zgodne ze wszystkimi wspomnianymi wymogami. Ustawodawstwo polskie przewiduje na przykład obowiązek rejestracji dla zainteresowanych podmiotów. Nie można ponadto stwierdzić, aby ustanowienie i udostępnienie wszystkich warunków i wymogów dotyczących prowadzenia działalności lub jej zaprzestania odbywało się zgodnie z przepisami dyrektywy.

Polska będzie miała dwa miesiące aby odpowiedzieć na przedmiotową uzasadnioną opinię. Komisja zdecyduje następnie o konieczności wniesienia sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.


[1] Dyrektywa 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów


Side Bar