Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/161

V Bruselu dne 31. ledna 2008

Evropská komise posílá České republice odůvodněné stanovisko ohledně jejího přistoupení k dohodě o zárukách s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii

Evropská komise se dnes rozhodla poslat České republice odůvodněné stanovisko, protože Česká republika dosud nepřistoupila k dohodě mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, jeho členskými státy, které nevlastní jaderné zbraně, a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) týkající se Smlouvy o nešíření jaderných zbraní[1]. Jestliže Česká republika nepřijme nezbytná opatření, bude Komise nucena postoupit věc Soudnímu dvoru.

Smlouva o nešíření jaderných zbraní, jejímiž stranami jsou všechny členské státy, vyžaduje uzavření dohod o zárukách mezi MAAE a státy, které nevlastní jaderné zbraně, aby bylo možné ověřit, že své závazky přijaté na základě smlouvy plní. Účelem tohoto požadavku je předejít zneužívání jaderné energie pro mírové účely pro jaderné zbraně nebo jiné jaderné výbušné prostředky. Tato trojstranná dohoda byla uzavřena mezi Společenstvím, členskými státy, které nevlastní jaderné zbraně, a MAAE v roce 1977 a doplněna v roce 1998 dodatkovým protokolem.

V souladu s aktem o přistoupení má Česká republika právní závazek přistoupit k mezinárodním smlouvám uzavřeným členskými státy a Společenstvím před přistoupením. Konkrétně má Česká republika právní závazek přistoupit k této trojstranné dohodě Společenství a používat její ustanovení místo své dvoustranné dohody s MAAE, jejíž platnost by měla být následně pozastavena.

Přistoupení České republiky k této dohodě je nezbytné z důvodů konzistence provádění ustanovení Společenství o zárukách na základě Smlouvy o Euratomu a právních závazků EU na základě trojstranné dohody s MAAE, jak je uvedeno výše.


[1] 78/164/Euratom, Úř. věst. L 51, 22.2.1978, s.1.


Side Bar