Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1617

Bryssel den 3 november 2008

Höstens ekonomiska prognos för 2008-2010: BNP-tillväxten avstannar i EU och euro-området

Tillväxten i EU kommer förmodligen att ligga på 1,4 % under 2008, hälften av vad den var 2007. Under 2009 förväntas den sjunka ytterligare till bara 0,2 %, och därefter långsamt återhämta sig till 1,1 % 2010 (samma siffror för euro-området är 1,2 %, 0,1 % respektive 0,9 %). Kommissionens höstprognoser visar att EU-ekonomierna har påverkats kraftigt av finanskrisen, som försämrar läget på många ekonomiers fastighetsmarknad i ett läge där den externa efterfrågan sjunker snabbt. De kraftfulla åtgärder som vidtagits för att stabilisera finansmarknaderna har visserligen lett till ökat förtroende, men situationen förblir kritisk och prognoserna innehåller betydande osäkerhetsfaktorer. Till följd av detta kommer sysselsättningen endast att öka marginellt under 2009–2010, efter att perioden 2007–2008 såg 6 miljoner nya arbetstillfällen uppstå. Arbetslösheten förväntas öka med en procentandel under prognosperioden, från den lägsta nivån den varit på på över ett årtionde. Den goda nyheten är att inflationstrycket minskar när oljepriset sjunker, och att riskerna för andrahandseffekter avtar. Efter att ha nått sin toppnivå sedan år 2000 förväntas det allmänna budgetläget också försämras, medan krispaketen åtminstone tillfälligt kan öka statsskulden.

”Den ekonomiska horisonten har mulnat betydligt sedan EU-ekonomin drabbades av den finanskris som förvärrats allt mer under hösten och som får allt större negativa inverkningar på företagens och konsumenternas förtroende. Länder med tillväxtekonomi klarar sig hittills bättre än EU och USA, men inte heller de kan sannolikt klara sig helt oskadda. Vi måste samordna våra insatser på EU-nivå för att stödja ekonomin, på liknande sätt som vi stödde finanssektorn. Förra veckan utarbetade kommissionen ramarna för ett återhämtningsprogram som ska främja investering, sysselsättning och eftrfrågan. Vi ser fram emot medlemsstaternas synpunkter på gemensamma insatser på EU-nivå”, säger Joaquín Almunia, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Den ekonomiska prognos som kommissionen offentliggjorde i dag förutsäger att EU:s ekonomiska tillväxt kommer att minska kraftigt, till 1,4 % under 2008. Under 2007 låg den på 2,9 %. Under 2009 förväntas EU-ekonomin avstanna, på en tillväxtnivå på 0,2 %, och först därefter återhämta sig en aning och nå upp till 1,1 % 2010. Motsvarande siffror för euro-området för samma period är 1,2 %, 0,1 % och 0,9 %. Under 2007 låg tillväxten i euro-området på 2,7 %.

Den globala tillväxten bromsas kraftigt

Den globala tillväxten förväntas minska kraftigt, till 3,75 % i år och 2,25 % 2009, efter en period med extremt högt genomsnitt (5 %) mellan 2004 och 2007. Utvecklade ekonomier kommer att drabbas hårdast, men tillväxtekonomier drabbas också i allt större utsträckning. Anledningen är både finanskrisen och de sjunkande fastighetspriserna i många ekonomier, tillsammans med efterverkningarna av höga råvarupriser. Under 2010 förväntas tillväxten sakta öka när finansmarknaderna stabiliseras, förtroendet ökar och handeln åter tilltar.

Ett smolk i glaset är den stora osäkerhet som råder om vem som slutligen kommer att få ta smällen av kreditförlusterna, och hur stor förlusten kommer att vara. Kreditvillkoren har skärpts avsevärt och banksektorn väntas fortsätta att minska utlåningen i förhållande till sin kapitalbas trots den senaste tidens kapitaltillskott.

Dystra utsikter för EU

Mot denna externa bakgrund och efter den fortsatta försämringen av de senaste månadernas siffror från undersökningar och hårddata förväntas BNP nu ha sjunkit både i EU och i euro-området under 2008 års tredje kvartal. Utsikterna förblir dessutom dystra, eftersom flera av EU:s ekonomier upplever eller närmar sig en recession.

Investeringar, som varit en av de viktigaste drivkrafterna i den föregående uppgången, kommer att minska särskilt kännbart, till följd av en rad olika chocker: Efterfrågan sjunker och investerarnas förtroende har minskat markant, finansieringsvillkoren skärps och utlåningen minskar.

Konsumtionen förväntas vara fortsatt låg under dessa osäkra förhållanden, även om ökningen av de reala disponibla inkomsterna troligtvis kommer att ta vid igen när inflationseffekten av högre råvarupriser försvinner.

Nettoexporter förväntas bidra positivt till BNP, eftersom importen troligtvis kommer att minska kraftigare än exporten, delvis till följd av den senaste tidens nedskrivning av eurons reala effektiva växelkurs.

Arbetsmarknaden och den offentliga sektorns finanser drabbas hårt

Sysselsättningen väntas öka med ungefär en kvarts miljon arbetstillfällen i EU och en halv miljon i euro-området under perioden 2009–2010, vilket är avsevärt färre än de 6 miljoner nya arbetstillfällen som skapades mellan 2007 och 2008 (varav 4 miljoner i euro-området). Arbetslöshetssiffrorna väntas därför öka med en procentandel under de kommande två åren. Det skulle motsvara en arbetslöshet på 7,8 % i EU och 8,4 % i euro-området 2009, med en ytterligare ökning 2010.

De sämre framtidsutsikterna förväntas också påverka den offentliga sektorns finanser, där underskottet i de offentliga finanserna kan komma att öka från mindre än 1 % av BNP 2007 till 1,6 % 2008, 2,3 % 2009 och 2,6 % 2010. Dessa prognoser utgår ifrån ett scenario med oförändrad strategi. Underskottet i euro-området förväntas öka till 1,3 % i år, 1,8 % 2009 och 2 % 2010. De flesta länderna kommer att påverkas, men i mycket olika utsträckning. Osäkerheter kring krispaketens statsfinansiella konsekvenser bidrar också till att grumla bilden.

Inflationen väntas minska snabbt

En glädjande följd är att inflationen väntas ha nått sin topp och nu minska snabbt till undr 2,5 % 2009 och 2,25 % 2010 i EU (2,2 % respektive 2,1 % i euro-området). Detta omfattar fortfarande en lätt justering uppåt jämfört med vårprognosen, på grund av sommarens ökade råvarupriser. Dessa har emellertid sjunkit kraftigt igen på senare tid, och tillsammans med de avsevärt sämre tillväxtprognoserna och den mindre spända arbetsmarknadssituationen väntas detta minska risken för andrahandseffekter betydligt.

De negativa riskfaktorerna överväger

Denna prognos omfattar stora osäkerhetsfaktorer och negativa riskfaktorer. Finanskrisen kan fortfarande förvärras, vara längre eller få markantare effekter på den reala ekonomin, vilket skulle driva på den negativa återkopplingskretsen. Detta skulle i sin tur bidra till den pågående försämringen av fastighetsmarknadsläget, vilket skulle belasta balansräkningarna och därmed hindra bankerna från att genomföra den nödvändiga minskningen av utlåningen i förhållande till kapitalbasen. Samtidigt skulle privatkonsumtionen kunna minska till följd av sjunkande välfärd och förtroende. Däremot kommer råvarupriserna snarare att sjunka än öka under den närmaste tiden, mot bakgrund av de sämre tillväxtprognoserna. Det skulle minska inflationstrycket och risken för inflation.

En mer detaljerad rapport kan läsas på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13288_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar