Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1617

V Bruseli 3. novembra 2008

Jesenná hospodárska prognóza na roky 2008 – 2010: rast HDP v EÚ a eurozóne stagnuje

Hospodársky rast Európskej únie by mal v roku 2008 dosiahnuť 1,4 %, teda len polovičnú hodnotu v porovnaní s rokom 2007. V roku 2009 by mal klesnúť ešte výraznejšie na 0,2 % a k jeho postupnému zvýšeniu na 1,1 % by malo dôjsť v roku 2010 (v prípade eurozóny by mal hospodársky rast v uvedených rokoch dosiahnuť 1,2 %, 0,1 % a 0,9 %). Z jesenných prognóz Komisie vyplýva, že ekonomiky EÚ sú vo výraznej miere ovplyvnené finančnou krízou, čím sa komplikuje možnosť nápravy trhu s nehnuteľnosťami v niekoľkých ekonomikách v čase rýchleho oslabovania zahraničného dopytu. Hoci sa vďaka významným prijatým opatreniam zameraným na stabilizáciu finančných trhov podarilo sčasti obnoviť dôveru, situácia je aj naďalej neistá a riziká uvedené v prognózach sú značné. Z tohto dôvodu sa predpokladá, že miera zamestnanosti bude v rokoch 2009 – 2010 rásť len minimálne v porovnaní s vývojom v rokoch 2007 – 2008, keď bolo vytvorených 6 miliónov nových pracovných miest. Ďalej sa očakáva, že počas sledovaného obdobia dôjde k zvýšeniu nezamestnanosti o 1 percentuálny bod potom, ako sa viac ako desaťročie udržiavala na najnižšej úrovni. Pozitívnou stránkou je znižovanie inflačných tlakov vďaka poklesu cien ropy a klesá aj riziko druhotných účinkov. Potom, ako sa v súvislosti s rozpočtom dosiahli najlepšie výsledky od roku 2000, sa vo všeobecnosti očakáva zhoršenie, pričom záchranné balíky by mohli viesť k zvyšovaniu verejného dlhu.

„Hospodárske vyhliadky do budúcnosti sa značne obmedzili kvôli finančnej kríze, ktorá zasiahla hospodárstvo Európskej únie. Kríza sa počas jesene prehĺbila a má negatívny vplyv na obchodovanie a dôveru spotrebiteľov. Situácia v rozvíjajúcich sa ekonomikách je v súčasnosti o niečo lepšia ako v EÚ a v USA, ale dokonca ani v ich prípade sa nepredpokladá, že sa ich kríza nedotkne. Podobne ako v prípade finančného sektora musíme prijať koordinované opatrenia na úrovni EÚ, aby sme podporili hospodársku oblasť. Komisia minulý týždeň ustanovila rámec záchranných opatrení, cieľom ktorého je posilniť investície a podporiť zamestnanosť a dopyt. Uvítame stanoviská členských štátov a predovšetkým spoločný prístup na úrovni EÚ,“ vyhlásil Joaquín Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.

V dnes uverejnenej hospodárskej prognóze Komisie sa predpokladá prudké zníženie hospodárskeho rastu EÚ na 1,4 % v roku 2008. V roku 2007 dosahoval rast 2,9 %. Očakáva sa, že hospodárstvo EÚ bude v roku 2009 stagnovať na úrovni 0,2 % predtým, ako dôjde k jeho zvýšeniu na 1,1 % v roku 2010. V prípade eurozóny príslušné hodnoty v uvedených rokoch predstavujú 1,2 %, 0,1 % a 0,9 %. V roku 2007 to bolo 2,7 %.

Výrazné spomalenie celosvetového rastu

Potom, ako sa v rokoch 2004 – 2007 dosiahla výnimočne vysoká miera celosvetového rastu v priemere 5 %, tento rok sa predpokladá jeho značné spomalenie na 3,75 % a v roku 2009 na 2,25 %. Najviac budú zasiahnuté najmä rozvinuté ekonomiky, ale dôsledky krízy v čoraz väčšej miere pociťujú aj rozvíjajúce sa ekonomiky. Okrem finančnej krízy sú dôvodom spomalenia rastu aj prebiehajúce úpravy v cenách domov v mnohých ekonomikách, ako aj oneskorené účinky vysokých cien komodít. V priebehu roku 2010 sa očakáva postupné zvyšovanie rastu vďaka stabilizácii finančných trhov a dôjde tak k zvýšeniu dôvery a podpore obchodovania.

Vyhliadky do budúcnosti ale stále zatieňuje značná neistota, kto bude v konečnom dôsledku znášať bremeno úverových strát a aký bude ich rozsah. Podmienky financovania sa podstatne sprísnili a bez ohľadu na nedávnu rekapitalizáciu sa očakáva, že bankový sektor bude pokračovať v procese znižovania zadlženosti a obmedzí pôžičky.

Pochmúrne vyhliadky pre EÚ

Vychádzajúc z týchto rámcových podmienok a ďalšieho zhoršovania prieskumných a konkrétnych údajov z uplynulých mesiacov sa v súčasnosti očakáva zníženie HDP v treťom štvrťroku 2008 v EÚ aj v eurozóne. A vzhľadom na to, že niekoľko ekonomík EÚ už postihla recesia alebo im ešte len hrozí, vyhliadky do budúcnosti ostávajú aj naďalej pochmúrne.

Investície, ktoré v uplynulom období hospodárskeho rastu predstavovali kľúčovú hybnú silu, postihol v súčasnosti obzvlášť náhly pokles, ktorý odráža vplyv viacerých otrasov: slabnúceho dopytu a podstatného zníženia dôvery investorov, sprísnených podmienok financovania a zníženia objemu finančných úverov.

V týchto neistých časoch sa očakáva pokračovanie útlmu spotreby, aj napriek tomu, že rast čistých príjmov by sa mal znovu upraviť vďaka znižovaniu inflačných účinkov vyšších cien komodít.

Očakáva sa, že čistý vývoz pozitívne prispeje k HDP, keďže dovoz by sa mal spomaliť viac ako vývoz, pričom naň sčasti bude mať pozitívny vplyv pokles reálneho výmenného kurzu eura.

Trh práce a verejné financie zasiahla kríza veľmi tvrdo

V rokoch 2009 – 2010 sa v rámci EÚ očakáva zvýšenie zamestnanosti o približne štvrť milióna pracovných miest a v rámci eurozóny o pol milióna, čo je podstatne menej ako 6 miliónov pracovných miest vytvorených v EÚ v rokoch 2007 – 2008 (z toho 4 milióny v eurozóne). Z tohto dôvodu sa v nasledujúcich dvoch rokoch predpokladá zvýšenie miery nezamestnanosti o približne 1 percentuálny bod. Nezamestnanosť v roku 2009 by tak v EÚ dosiahla 7,8 % a v eurozóne 8,4 % a v roku 2010 by sa ďalej zvyšovala.

Zhoršené vyhliadky sa očakávajú aj v súvislosti s verejnými financiami. Deficit verejných financií sa zvýši z menej ako 1 % HDP v roku 2007 v rámci EÚ na 1,6 % v roku 2008, 2,3 % v roku 2009 a 2,6 % v roku 2010, pričom posledné tri údaje vychádzajú z predpokladaného scenára bežného vývoja bez politických zmien. V prípade eurozóny sa očakáva nárast deficitu na 1,3 % v tomto roku, 1,8 % v roku 2009 a 2 % v roku 2010. Postihnutá bude väčšina krajín, ale v podstatne odlišnej miere. Hospodárske vyhliadky zatieňuje aj neistota vyplývajúca z fiškálnych dôsledkov záchranných balíkov v oblasti financií.

Očakáva sa rýchly pokles inflácie

Dobrou správou je, že po dosiahnutí vrcholnej hodnoty inflácie sa očakáva jej náhly pokles na menej ako 2,5 % v roku 2009 a na 2,25 % v roku 2010 v EÚ (v eurozóne 2,2 % a 2,1 %). Súčasťou tejto prognózy je prehodnotenie údajov mierne nahor, ktoré už bolo uvedené v jarnej prognóze, pričom sa v ňom odráža prudké zvýšenie cien komodít v priebehu leta. Výrazné zníženie cien komodít v nedávnom období spoločne so značným oslabením vyhliadok rastu a súvisiacim uvoľnením situácie na trhu práce však podstatne znižuje riziko druhotných účinkov.

Prevaha rizík poklesu

Táto prognóza je spojená so značnou mierou neistoty a rizikami poklesu. Finančné napätie by sa mohlo ešte vystupňovať, mohlo by trvať dlhšie alebo by mohlo mať výraznejší vplyv na reálnu ekonomiku, čím by ešte viac rozširovalo reťazec negatívnych spätných reakcií. To by následne posilnilo prebiehajúce nápravy niektorých trhov s nehnuteľnosťami a vyvíjalo tlak na bilanciu, čo by mohlo narušiť nevyhnutný proces znižovania zadlženosti vo finančnom sektore a prostredníctvom negatívnych účinkov súvisiacich s celkovým blahobytom a dôverou znížiť súkromnú spotrebu. Na druhej strane budú vzhľadom na zhoršovanie vyhliadok rastu budúce ceny komodít pravdepodobne skôr klesať ako rásť. Dosiahlo by sa tak uvoľnenie inflačných tlakov a väčšia vyváženosť rizík spojených s infláciou.

Podrobnejšia správa je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13288_en.htm

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]


Side Bar