Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1617

Bryssel 3. marraskuuta 2008

Syksyn talousennuste vuosille 2008–2010: BKT:n kasvu lähes pysähtyy EU:ssa ja euroalueella

Euroopan unionin talouskasvun ennustetaan olevan 1,4 prosenttia (euroalueella 1,2 prosenttia) vuonna 2008 eli puolet siitä, mitä se oli vuonna 2007. Sen ennustetaan laskevan tätäkin jyrkemmin 0,2 prosenttiin (euroalueella 0,1 prosenttiin) vuonna 2009, ennen kuin se palautuu vähitellen 1,1 prosenttiin (euroalueella 0,9 prosenttiin) vuonna 2010. Komission laatima syksyn talousennuste osoittaa, että finanssikriisi vaikuttaa voimakkaasti EU:n talouteen. Finanssikriisi myös pahentaa kiinteistömarkkinoiden tilaa monissa jäsenvaltioissa samaan aikaan, kun ulkoinen kysyntä laskee nopeasti. Vaikka laajoilla rahoitusmarkkinoiden vakauttamistoimilla onkin voitu palauttaa luottamusta pankkijärjestelmään, tilanne on edelleen epävarma ja ennusteisiin liittyy edelleen huomattavia riskejä. Tämän seurauksena työllisyyden ennustetaan kasvavan vain hieman vuosina 2009–2010, kun vuosina 2007–2008 luotiin jopa 6 miljoonaa uutta työpaikkaa. Työttömyyden arvioidaan nousevan ennustejaksolla noin 1 prosenttiyksikön verran, kun se nyt on alhaisempi kuin yli kymmeneen vuoteen. Toisaalta inflaatiopaineet heikkenevät öljyn hinnan laskun myötä ja kerrannaisvaikutusriski pienenee. Myös yleisen budjettitilanteen – joka oli saavuttanut parhaimman tasonsa sitten vuoden 2000 – ennustetaan huononevan, ja pelastuspaketit saattavat lisätä valtion velkaa.

Talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia totesi seuraavaa: ”Talouden näkymät ovat nyt huomattavasti aiempaa synkemmät, sillä Euroopan unioni kärsii finanssikriisistä, joka on vain syventynyt syksyn aikana ja vähentää yritysten ja kuluttajien luottamusta pankkijärjestelmään. Nousevan talouden maat ovat tähän saakka pärjänneet EU:ta ja Yhdysvaltoja paremmin, vaikka tuskin nekään säästyvät kriisiltä täysin. Taloutta on tuettava samankaltaisilla EU:n tason koordinoiduilla toimilla, joilla myös rahoitusalaa on tuettu. Komissio esitti viime viikolla elvytyssuunnitelman, jolla pyritään vauhdittamaan investointeja sekä edistämään työllisyyttä ja kysyntää. Toivomme, että jäsenvaltiot esittävät näkemyksensä tästä asiasta ja erityisesti että EU:n tasolla noudatetaan yhteistä lähestymistapaa.”

Komission tänään julkaiseman talousennusteen mukaan EU:n talouskasvu laskee jyrkästi 1,4 prosenttiin (euroalueella 1,2 prosenttiin) vuonna 2008, kun se oli vielä 2,9 prosenttia (euroalueella 2,7 prosenttia) vuonna 2007. EU:n talouden odotetaan pysähtyvän 0,2 prosenttiin (euroalueella 0,1 prosenttiin) vuonna 2009, ennen kuin se palautuu 1,1 prosenttiin (euroalueella 0,9 prosenttiin) vuonna 2010.

Maailmanlaajuinen kasvu hidastuu voimakkaasti

Maailmanlaajuisen kasvun ennustetaan hidastuvan huomattavasti 3,75 prosenttiin tänä vuonna ja 2,25 prosenttiin vuonna 2009, kun se oli vielä vuosina 2004–2007 poikkeuksellisen vahvaa, keskimäärin 5 prosenttia. Kasvun hidastuminen vaikuttaa eniten teollisuusmaihin mutta aiempaa enemmän myös nousevan talouden maihin. Syitä tähän ovat finanssikriisin lisäksi kiinteistöjen hintojen lasku monissa maissa ja viiveellä vaikuttavat korkeat raaka-ainehinnat. Kasvun odotetaan nousevan vähitellen vuonna 2010 finanssimarkkinoiden vakaantumisen myötä, mikä lisää luottamusta pankkijärjestelmään ja vahvistaa kauppaa.

On kuitenkin edelleen hyvin epävarmaa, kuka viime kädessä kantaa vastuun luottotappioista ja miten suuriksi tappiot kasvavat. Luotonantoehdot ovat tiukentuneet huomattavasti, ja äskettäisistä pääomalisäyksistä huolimatta pankkialan odotetaan edelleen vähentävän velkaantuneisuuttaan ja jarruttavan luotonantoa.

EU:n synkät näkymät

Kun otetaan huomioon nämä taustatekijät ja viime kuukausilta saadut entistä pessimistisemmät kyselytulokset sekä faktatiedot, BKT:n odotetaan laskevan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä sekä EU:ssa että euroalueella. Näkymät ovat synkät myös pidemmällä aikavälillä, koska finanssikriisi painaa monet jäsenvaltiot taantumaan tai sen rajoille.

Investoinnit, jotka olivat yksi edellisen noususuhdanteen tärkeimmistä liikkeellepanevista voimista, vähenevät erityisen tuntuvasti, mikä johtuu monista yhtäaikaisista iskuista, kuten heikentyvästä kysynnästä, sijoittajien luottamuksen selkeästä vähenemisestä, rahoitusehtojen tiukentumisesta ja luotonannon vähenemisestä.

Kulutuksen ennustetaan näinä epävarmoina aikoina pysyvän maltillisena, vaikka käytettävissä olevien reaalitulojen kasvun odotetaankin elpyvän, kun korkeampien raaka-ainehintojen inflaatiovaikutus heikkenee.

Nettoviennin odotetaan vaikuttavan myönteisesti BKT:hen, koska tuonti todennäköisesti hidastuu vientiä enemmän, mikä puolestaan on osittain seurausta äskettäisestä euron reaalisten efektiivisten vaihtokurssien arvon alenemisesta.

Kova isku työmarkkinoille ja valtion taloudelle

EU:ssa odotetaan syntyvän noin 250 000 (euroalueella 500 000) uutta työpaikkaa vuosina 2009–2010, mikä on selkeästi vähemmän kuin vuosina 2007–2008, jolloin EU:ssa luotiin jopa 6 miljoonaa uutta työpaikkaa (joista 4 miljoonaa euroalueella). Tämän seurauksena työttömyyden ennustetaan kasvavan noin 1 prosenttiyksikön verran tulevina kahtena vuotena. Ennusteen mukaan EU:ssa on vuonna 2009 työttömiä 7,8 prosenttia (euroalueella 8,4 prosenttia), ja työttömyys vain lisääntyy vuonna 2010.

Huonontuneiden näkymien ennustetaan myös nakertavan julkisia varoja, ja jos sovellettavaa politiikkaa ei muuteta, julkisen sektorin alijäämä kasvaa EU:ssa 1,6 prosenttiin vuonna 2008, 2,3 prosenttiin vuonna 2009 ja 2,6 prosenttiin vuonna 2010, kun se vuonna 2007 oli alle 1 prosentin. Euroalueella alijäämän ennustetaan kasvavan 1,3 prosenttiin tänä vuonna, 1,8 prosenttiin vuonna 2009 ja 2 prosenttiin vuonna 2010. Alijäämäongelma koskee useimpia maita, vaikkakin hyvin eri tavoin. Budjettinäkymiä synkentää myös epävarmuus siitä, mitä julkistaloudellisia vaikutuksia pelastuspaketeilla tulee olemaan.

Inflaation odotetaan laskevan nopeasti

Myönteistä sen sijaan on se, että inflaation ennustetaan jo saavuttaneen huippunsa ja laskevan EU:ssa nopeasti alle 2,5 prosenttiin vuonna 2009 (euroalueella 2,2 prosenttiin) ja 2,25 prosenttiin vuonna 2010 (euroalueella 2,1 prosenttiin). Kesällä tapahtuneen raaka-ainehintojen nousun vuoksi näitä lukemia on kuitenkin hieman tarkistettu ylöspäin kevään talousennusteeseen verrattuna. Toisaalta äskettäinen raaka-ainehintojen vahva lasku, kasvunäkymien selkeä heikentyminen ja tähän liittyvä työmarkkinapaineiden helpottuminen pienentävät huomattavasti kerrannaisvaikutusriskiä.

Hitaamman kasvun riskit säilyvät

Tähän ennusteeseen liittyy suuria epävarmuustekijöitä ja hitaamman kasvun riskejä. Finanssikriisi saattaa syvetä entisestään, kestää pidempään tai aiheuttaa vakavampia vaikutuksia reaalitaloudelle ja siten johtaa uusiin kielteisiin vaikutuksiin. Tämä puolestaan vahvistaisi tietyillä kiinteistömarkkinoilla meneillään olevaa laskusuhdannetta, mikä rasittaisi taseita ja estäisi siten tarvittavia velkaantuneisuuden vähentämistoimia rahoitusmarkkinoilla. Lisäksi vähentynyt varakkuus ja heikentynyt luottamus voivat jarruttaa yksityistä kulutusta. Toisaalta kasvuennusteiden huononeminen ennemminkin laskee kuin nostaa raaka-ainehintoja jatkossa, mikä vähentää inflaatiopaineita ja -riskiä.

Lisätietoja on saatavilla verkkosivulla

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13288_en.htm

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]


Side Bar