Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1617

Брюксел, 3 ноември 2008 г.

Есенна икономическа прогноза за 2008—2010 г.: ръстът на БВП е почти в застой в ЕС и в еврозоната

През 2008 г. икономическият ръст в Европейския съюз би следвало да бъде 1,4 %, половината от този през 2007 г., а през 2009 г. да претърпи още по-рязък спад до 0,2 % преди постепенно да се възстанови до 1,1 % през 2010 г. (съответно 1,2 %, 0,1 % и 0,9 % за еврозоната). Есенната прогноза на Комисията показва, че икономиките от ЕС са силно засегнати от финансовата криза, която влошава подобрението на жилищния пазар в няколко икономики в момент, когато външното търсене бързо намалява. И докато предприетите важни мерки за стабилизиране на финансовите пазари започнаха да възвръщат доверието, положението остава несигурно, а рисковете от несбъдване на прогнозите — значителни. В резултат на това, след създадените 6 милиона нови работни места през 2007—2008 г., трудовата заетост се очаква да се увеличи твърде слабо през 2009—2010 г., а безработицата да нарасне с около 1 пункт през прогнозния период, след като достигна най-ниската си стойност от повече от едно десетилетие насам. Положителното е, че инфлационният натиск намалява с падането на цените на петрола и рисковете от вторични ефекти постепенно изчезват. Общото бюджетно състояние, след достигане на най-добрата си позиция от 2000 г. насам, също се очаква да се влоши, а спасителните пакети биха могли да повишат държавния дълг.

„Икономическият хоризонт понастоящем е доста мрачен, тъй като икономиката на Европейския съюз е под ударите на финансовата криза, която се задълбочи през есента, и се отразява върху бизнеса и доверието на потребителите. Нововъзникващите икономики засега се справят по-добре от ЕС и САЩ, но дори те не биха могли да избегнат проблемите. Нуждаем се от съгласувани действия на равнище на ЕС, за да подкрепим икономиката, както направихме за финансовия сектор. Миналата седмица Комисията определи рамка за възстановяване, чиято цел е да насърчава инвестициите и да поддържа трудовата заетост и търсенето. Ние очакваме да чуем становищата на държавите-членки, по-конкретно за създаването на съвместен подход на равнището на ЕС“, заяви г-н Хоакин Алмуния, Комисар по икономическите и финансовите въпроси.

Публикуваната днес икономическа прогноза на Комисията предвижда рязък спад в икономическия ръст на ЕС до 1,4 % през 2008 г. През 2007 г. той бе 2,9 %. През 2009 г. се очаква икономиката на ЕС да бъде в застой при ръст от 0,2 %, преди да се съвземе през 2010 г., достигайки 1,1 %. Съответните стойности за еврозоната за този период са 1,2 %, 0,1 % и 0,9 %. През 2007 г. стойността бе 2,7%.

Ръстът в световен мащаб рязко намалява

Икономическият ръст в световен мащаб се очаква да спадне чувствително до 3¾ % тази година и 2¼ % през 2009 г., след изключително силните средно 5 % през 2004—2007 г. Напредналите икономики ще бъдат най-силно засегнати, но и нововъзникващите икономики все по-често биват повлияни. Това е резултат от финансовата криза, съчетан с постоянната промяна в цените на жилищата в много икономики, както и забавеното въздействие на високите цени на стоките. През 2010 г. се очаква ръстът да започне постепенно да се повишава със стабилизирането на финансовите пазари, което ще подкрепи доверието и търговията.

Прогнозата остава мрачна поради голямата несигурност относно това, кой в крайна сметка ще понесе отговорността за кредитните загуби и какъв ще бъде размерът на тези загуби. Условията за кредитиране станаха значително по-строги и, независимо от извършената наскоро рекапитализация, очаква се банковият сектор да продължи да компенсира задлъжнялостта, като ограничи предоставянето на заеми.

Мрачна прогноза за ЕС

На подобен външен фон и след прогнозираното бъдещо влошаване, както и суровите данни от изминалите месеци, очаква се БВП да намалее през третото тримесечие на 2008 г. както в ЕС, така и в еврозоната. Прогнозата остава мрачна и за в бъдеще, като няколко от икономиките в ЕС са в рецесия или се доближават до рецесия.

Инвестициите, които бяха ключова движеща сила за предишното подобрение на ситуацията, сега търпят особено рязък спад, който отразява въздействието на множество шокове: намаляващо търсене и отчетлив спад в доверието на инвеститорите, по-строги условия за финансиране и намаляване на достъпа до кредити.

Потреблението се очаква да остане умерено в тези несигурни времена, въпреки че се очаква ръстът на реалния разполагаем доход да се съживи с намаляване на инфлационното въздействие на по-високите цени на стоките.

Нетният износ се предвижда да има положително въздействие върху БВП, тъй като вносът ще бъде по-нисък от износа, като частично ще се възползва от скорошното обезценяването на реалния ефективен обменен курс на еврото.

Пазарът на труда и публичните финанси са силно засегнати

Очаква се трудовата заетост да нарасне с около ¼ милиона работни места в ЕС и ½ милиона в еврозоната през 2009—2010 г., което е значително по-малко от 6-те милиона работни места, създадени в периода 2007—2008 г. в ЕС (4 милиона от които бяха в еврозоната). В резултат на това се очаква ръстът на безработицата да се увеличи с около 1 пункт през идните две години. Това би било равносилно на равнище на безработицата от 7,8 % в ЕС и 8,4 % в еврозоната през 2009 г., с последващо увеличение през 2010 г.

Влошената прогноза се очаква да окаже влияние върху публичните финанси, с увеличаване на дефицита по бюджетното салдо от под 1 % от БВП през 2007 г в ЕС до 1,6 % през 2008 г, 2,3 % през 2009 г. и 2,6 % през 2010 г., последното на основание обичайната презумпция за постоянство във водената политика. За еврозоната се очаква дефицитът да нарасне до 1,3 % тази година, 1,8 % през 2009 г. и 2 % през 2010 г. Повечето държави ще бъдат засегнати, но по много различен начин. Несигурността относно фискалното въздействие пакетите за финансово подпомагане също помрачава фискалната перспектива.

Очаква се инфлацията бързо да намалее

Положителното е, че се очаква инфлацията да е достигнала своя връх и да спадне рязко до под 2½ % през 2009 г. и 2¼ % през 2010 г. в ЕС (съответно

Рисковете за негативно развитие се запазват

Тази прогноза е обградена от значителна доза несигурност и рискове за негативно развитие. Финансовият стрес би могъл да се засили още повече, да продължи по-дълго или да има по-сериозно въздействие върху реалната икономика, което довежда до отрицателна обратна връзка. Това от своя страна би засилило продължаващата промяна в цените на някои пазари на жилища, което ще постави балансовите отчети под натиск, а това би попречило на необходимия процес на компенсиране на задлъжнялостта във финансовия сектор и, посредством отрицателните ефекти върху благосъстоянието и доверието, би намалило личното потребление. От друга страна, по-вероятно е в бъдеще цените на стоките да намаляват, отколкото да се увеличават, тъй като перспективите за растеж се влошават. Това би намалило инфлационния натиск и би направило рисковете от инфлация по-балансирани.

По-подробна информация може да бъде намерена на следния адрес:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article13288_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar