Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET

IP/08/159

Brussel, 31 januari 2008

Havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen: de Commissie besluit België en Estland voor het Europees Hof van Justitie te dagen

De Europese Commissie heeft vandaag besloten een zaak tegen België en Estland aanhangig te maken bij het Hof van Justitie wegens niet-naleving van de EU-wetgeving inzake betere beschikbaarheid en gebruik van havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen.

De Commissie heeft besloten op te treden tegen België en Estland omdat deze landen een in 2000 vastgestelde richtlijn[1] niet in hun nationale wetgeving hebben omgezet. Met de richtlijn wordt beoogd lozingen van scheepsafval en ladingresiduen in zee door schepen die EU-havens gebruiken, te verminderen. Daartoe wordt voorzien in een betere beschikbaarheid en gebruik van de faciliteiten die bestemd zijn om dergelijke afvalstoffen en residuen te ontvangen en te behandelen, waardoor de bescherming van het maritieme milieu wordt verbeterd.

In het geval van België klaagt de Commissie de ontoereikendheid aan van de bijdragen die door schepen moeten worden betaald om de kosten van havenontvangstvoorzieningen te dekken. De richtlijn bepaalt dat dergelijke bijdragen gelden voor alle schepen, ongeacht of zij al dan niet van deze voorzieningen gebruik maken, als een middel om reders tot gebruik ervan aan te zetten. Terwijl België na het met redenen omklede advies van de Commissie (IP/05/1258) zijn wetgeving reeds heeft aangepast, zijn de noodzakelijke wijzigingen nog niet aangebracht voor het Waalse gewest.

Wat Estland betreft, is het besluit van de Commissie ingegeven door de ontoereikendheid van essentiële bepalingen inzake scheepsinspecties die bedoeld zijn om naleving van de richtlijn te verzekeren.

De lidstaten hadden de richtlijn tegen 27 december 2002 correct in hun nationale wetgeving moeten omzetten.


[1] Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PB L 332 van 28.12.2000, blz. 81).


Side Bar