Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

IP/08/159

Brüssel, 31. jaanuar 2008

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmed sadamates: komisjon kaebab Belgia ja Eesti Euroopa Kohtusse

Euroopa Komisjon otsustas täna esitada Euroopa Kohtule hagi Belgia ja Eesti vastu sadamates kasutatavate laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete paremat kättesaadavust ja kasutamist käsitlevate ELi õigusaktide mittejärgimise tõttu.

Komisjon on otsustanud alustada menetlust Belgia ja Eesti vastu, sest need riigid ei ole 2000. aastal vastuvõetud direktiivi[1] nõuetekohaselt siseriiklikku õigusesse üle võtnud. Direktiivi eesmärk on vähendada ühenduse sadamaid kasutavate laevade heitmete ja lastijäätmete merrejuhtimist. Sel eesmärgil tagatakse direktiiviga asjaomaste heitmete ja jäätmete vastuvõtmise ning töötlemise seadmete parem kättesaadavus ja kasutamine, tõhustades merekeskkonna kaitset.

Belgia puhul vaidlustab komisjon selliste sätete ebapiisavuse, mis käsitlevad makse, mida laevad maksavad sadamates kasutatavate vastuvõtmise seadmetega seotud kulude katmiseks. Direktiivi kohaselt kohaldatakse selliseid makse kõikide laevade suhtes, olenemata sellest, kas need kõnealuseid seadmeid kasutavad, et sel viisil motiveerida laevaomanikke neid seadmeid kasutama. Kuigi Belgia on pärast komisjoni põhjendatud arvamuse (IP/05/1258) kättesaamist oma õigusakte muutnud, ei ole Vallooni piirkonnas veel vajalikke muudatusi tehtud.

Eesti suhtes oli komisjoni tegutsemine ajendatud sellest, et laevade kontrolli käsitlevad olulised sätted, mis tagavad direktiivi järgimist, on puudulikud.

Liikmesriigid oleksid pidanud kõnealuse direktiivi nõuetekohaselt üle võtma hiljemalt 27. detsembriks 2002.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/59/EÜ, 27. november 2000, laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates (EÜT L 332, 28.12.2000, lk 81).


Side Bar