Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1594

Briselē, 2008. gada 28. oktobrī

Lai ES enerģijas patērētājiem būtu pieejama plašāka izvēle un labāki piedāvājumi, Eiropas Komisija sāk jaunu iedzīvotāju enerģētikas forumu

Šodien Londonā ES patērētāju komisāre Meglena Kuneva un enerģētikas komisārs Andris Piebalgs atklāja pirmo sanāksmi saistībā ar jauno iedzīvotāju enerģētikas forumu — platformu, kas izveidota, lai visā ES enerģētikas tirgū īstenotu un piemērotu patērētāju tiesības. Foruma mērķis ir risināt patērētāju problēmas un ieteikt praktiskus risinājumus, lai līdzšinējās ES spēkā esošās patērētāju tiesības piemērotu ne tikai “uz papīra”, bet arī praksē un uzlabotu reglamentējošos noteikumus mazumtirdzniecības tirgos. Valstu patērētāju organizācijas, nozares pārstāvji, valsts regulatīvās struktūras un valdības amatpersonas kopīgi darbosies forumā, apspriežot svarīgākos jautājumus, piemēram, enerģijas piegādātāju maiņa, “lietotājiem draudzīgi” rēķini, viedie mērījumi vai neaizsargātāko iedzīvotāju grupu aizsardzība.

“Augstas enerģijas cenas ir viena no problēmām, kas visvairāk uztrauc Eiropas iedzīvotājus. Mums vajadzīgi ES līmeņa pasākumi, lai uzlabotu standartus vairākos jautājumos — sākot ar pārskatāmu rēķinu izrakstīšanu, līdz viediem mērījumiem un piegādāju maiņai — tādējādi patērētājiem būs reāla izvēle, būs iespējams samazināt patēriņu un racionālāk izmantot naudu. Enerģijas tirgus ir rūpīgi jāuzrauga, lai nepieļautu, ka kāds no tirgus dalībniekiem rīkojas negodīgi. Tuvojas barga ziema, tāpēc maznodrošināto patērētāju aizsardzība ir jāizvirza aktuālāko politiskās dienaskārtības jautājumu vidū,” teica ES patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuneva.

“Ņemot vērā enerģijas cenu pieaugumu un nesenos notikumus pasaules finanšu tirgos, ir svarīgi darboties cieši kopā, aizsargājot patērētāju intereses un piedāvājot taustāmus rezultātus, kuru ietekmi iedzīvotāji jūt un novērtē. Pirmo reizi šāda veida forumā iekļaujot patērētāju pārstāvjus, tiks panākta jauna dinamika un nodrošināts, ka enerģijas tirgū rēķinās ar patērētāju viedokli,” teica ES enerģētikas komisārs Andris Piebalgs.

Iedzīvotāju enerģētikas foruma mērķis ir palīdzēt patērētājiem praksē izmantot spēkā esošās ES līmeņa tiesības un sniegt tiem skaidru un nepārprotamu informāciju par to, kādas ir pieejamās izvēles iespējas, iegādājoties gāzi un elektroenerģiju. Foruma ideja tika ierosināta Komisijas trešajā dokumentu kopā par iekšējo enerģētikas tirgu, un 2008. gada maijā Enerģijas patērētāju tiesību konferencē informāciju par to sniedza komisāre Kuneva un komisārs Piebalgs. Forums izstrādās ieteikumus, kā sekmīgāk īstenot un piemērot enerģijas patērētāju tiesības un kā uzlabot elektroenerģijas un gāzes mazumtirdzniecības tirgu.

Iedzīvotāju enerģētikas forumā apspriedīs šādus jautājumus.

  • Rēķini rēķins par gāzi vai elektroenerģiju ir vienkāršākais un labākais rādītājs, kas raksturo, cik daudz enerģijas vidēji izlieto patērētāji; rēķiniem jābūt vienkāršiem, precīziem un salīdzināmiem starp dažādiem piegādātājiem.
  • Energoefektivitāte — enerģiju patērējošo ierīču energoefektivitātes etiķetēm jābūt vienkāršām un skaidrām.
  • Piegādātāju maiņa — tai jābūt vieglai, ātrai un bez maksas; jānodrošina skaidra un pieejama informācija par to, kā mainīt piegādātāju.
  • Viedā mērīšana jaunās tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot rēķinu precizitāti, skaidrāk norādīt, cik jums ir jāmaksā, un ļaut uzņēmumiem sniegt labākus ieteikumus patērētājiem, ņemot vērā viņu patēriņa profilu.
  • Neaizsargātāko patērētāju aizsardzība — ir jāaizsargā cilvēki, kuru izdzīvošana ir atkarīga no enerģijas. Forumā runās par šādiem jautājumiem: kā nepieļaut enerģijas piegādes pārrāvumus patērētājiem, kuri lieto sirdsdarbības vai elpošanas atbalsta sistēmas vai kuriem veic dialīzi; kā rīkoties gadījumos, ja cilvēkiem ir finansiālas grūtības, kuru dēļ tie nespēj samaksāt rēķinus par enerģiju? Valsts iestādēm, patērētāju organizācijām un nozarei jāizstrādā risinājumi šādiem gadījumiem.

Komisija ir aprēķinājusi, ka izvēloties viedas metodes, vidēja ES ģimene gadā var ietaupīt 1000 euro vai vairāk par gāzes un elektroenerģijas maksājumiem. Izvēlēties viedas tehnoloģijas kļūst arvien svarīgāk, jo aptuveni 40 % ES patērētās enerģijas tiek izmantota ēkām — tostarp mūsu mājokļiem un uzņēmumiem. Tā rezultātā samazinās oglekļa emisija, kas ir papildu pozitīvs faktors.

Vispārīga informācija

Līdztekus minētajam Komisija turpinās uzraudzīt enerģētikas tirgus, un foruma darbā tiks izmantoti Komisijas apkopoti visaptveroši tirgus uzraudzības dati par patērētājiem — šie dati kalpos kā rādītājs, kas raksturo gāzes un elektroenerģijas tirgu atdevi patērētājiem. Reizi gadā šos datus publicēs, iekļaujot tos plašākā tirgus uzraudzības analīzē — izdevumā “Patērētāju tirgu progresa ziņojums”. Turklāt saskaņā ar trešajā enerģētikas dokumentu kopā paredzētajām pilnvarām dalībvalstīm būs jāziņo forumam par mājsaimniecības cenu uzraudzību un piegādātāju maiņas vai sūdzību biežumu.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par enerģijas patērētāju tiesībām —http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne, kas veltīta kampaņai par enerģijas patērētāju tiesībām un enerģētikas tirgu atvēršanu — http://www.agathepower.eu/.


Side Bar