Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/08/1583

Bruksela, dnia 24 października 2008 r

Fundusz Solidarności UE: Komisja proponuje pomoc w wysokości 7,6 mln euro dla dotkniętego suszą Cypru

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska zaproponowała przyznanie pomocy w wysokości 7,6 mln EUR z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, aby pomóc Cyprowi w pokryciu kosztów działań kryzysowych podjętych w wyniku szkód spowodowanych wyjątkowo dotkliwą suszą. Pomoc ta zostanie wykorzystana przede wszystkim na pokrycie kosztów działań nadzwyczajnych, takich jak transport wody z Grecji.

Danuta Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej odpowiedzialna za Fundusz Solidarności UE stwierdziła: Bardzo się cieszę, że kolegium komisarzy poparło moją propozycję: po raz pierwszy wykorzystaliśmy Fundusz Solidarności do finansowego wsparcia działań nadzwyczajnych podjętych w wyniku wyjątkowej suszy. Dzisiejsza decyzja jest dowodem na to, że w przypadku wystąpienia poważnej klęski żywiołowej Unia Europejska udzieli swoim państwom członkowskim pomocy.

Skumulowane efekty suszy doprowadziły do poważnych konsekwencji dla warunków życia, gospodarki i środowiska naturalnego, a także do drastycznego obniżenia poziomu wód na wyspie. W kwietniu 2008 r. zapasy wody były bliskie całkowitego wyczerpania, co pociągnęło za sobą bardzo negatywne skutki środowiskowe i społeczno-gospodarcze. Aby uzyskać pomoc w reagowaniu na szkody szacowane na 1,25 % dochodu narodowego brutto władze cypryjskie złożyły wniosek o udzielenie pomocy finansowej z Funduszu Solidarności UE.

Inna dostępna pomoc

  • Program inwestycyjny polityki spójności dla Cypru na lata 2007-2013, zatytułowany „zrównoważony rozwój i konkurencyjność” (MEMO/07/462), przewiduje wsparcie dla gospodarowania zasobami wodnymi. Unia Europejska może współfinansować projekty, których celem jest wymiana rur wodociągowych, promowanie wykorzystywania alternatywnych zasobów wodnych (np. recykling wody) i prowadzenie badań dotyczących reformy polityki związanej z zasobami wodnymi. W gestii państwa członkowskiego pozostaje wybór kwalifikujących się projektów.
  • Poprzez program rozwoju obszarów wiejskich UE Cypr może starać się o współfinansowanie odtworzenia dotkniętej klęskami żywiołowymi produkcji rolnej oraz odpowiednich działań zapobiegawczych. Środek ten nie jest jednak przewidziany w obecnym programie operacyjnym rozwoju obszarów wiejskich wyspy (MEMO/07/431), a władze cypryjskie do tej pory nie wystąpiły w tym celu z wnioskiem o jego modyfikację.

Informacje dla redaktorów:

Aby przyznać Cyprowi pomoc z Funduszu Solidarności, Komisja zwróci się do Parlamentu Europejskiego i Rady, jako władz budżetowych, o przyjęcie budżetu korygującego. Następnie Komisja i Cypr podpiszą porozumienie określające warunki wykorzystania pomocy.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) utworzono po powodziach, które dotknęły Europę Środkową w lecie 2002 r. W ramach tego funduszu przyznaje się specjalną pomoc finansową państwom członkowskim i krajom przystępującym do UE w przypadku poważnej klęski żywiołowej.

Aby zakwalifikować się do pomocy z FSUE, kraj musi złożyć wniosek zawierający udokumentowane oszacowanie szkód. Komisja rozpatruje wnioski w świetle kryteriów mających zapewnić, by środki UE były wykorzystywane do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb.

Wypłaty z funduszu są zasadniczo ograniczone do finansowania działań nadzwyczajnych, takich jak odtwarzanie infrastruktury i zapewnianie tymczasowych mieszkań, podejmowanych przez organy władzy publicznej, aby złagodzić nieobjęte ubezpieczeniem szkody. Nie można rekompensować szkód prywatnych i utraconych dochodów
Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/solidar/solid_pl.htm


Side Bar