Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1568

Brussel, 22 oktober 2008

EU-instellingen gaan als partners werken aan betere communicatie

Vandaag werd in het Europees Parlement een politieke verklaring ondertekend die de samenwerking tussen de EU-instellingen en de lidstaten bij de communicatie over Europa moet bevorderen. De verklaring, getiteld “Communiceren over Europa in partnerschap" is ondertekend door Alejo Vidal-Quadras, vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Franse minister van Staat Jean-Pierre Jouyet, namens de Raad van de EU en Margot Wallström, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Alejo Vidal-Quadras zei het volgende: “Meer informatie en betere communicatie zijn noodzakelijk wanneer we bij de Europese burgers meer belangstelling voor de Europese Unie willen wekken en hen bewust willen maken van de verworvenheden van de Europese Unie voor hun dagelijks leven. Wij moeten hen overtuigen van de waarde van het gemeenschappelijke Europese project, dat borg staat voor vrede en dat een unieke vorm van samenleven en samenwerken is. Ik verheug mij zeer over de gezamenlijke inspanningen van de instellingen om met dit doel hun krachten op het gebied van communicatie te bundelen”.

Jean-Pierre Jouyet zei: "Wij zijn ons er allemaal van bewust dat communicatie van cruciaal is wanneer we het publiek van de voordelen van de Europese Unie willen overtuigen. Denk daarbij aan de resultaten van de recente raadplegingen in de verschillende landen. Hopelijk zullen de drie instellingen en de lidstaten dankzij deze politieke verklaring hun samenwerking op dit gebied verbeteren, vooral in de komende maanden met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht."

Margot Wallström zei: "Communicatie vergt planning, het stellen van prioriteiten en samenwerking als partners. Dit zijn de belangrijkste instrumenten voor een geslaagde communicatie. Met deze politieke verklaring wordt een kader geschapen waarin wij deze instrumenten efficiënt kunnen gebruiken." In de wereld van vandaag kunnen wij ons niet veroorloven om niet samen te werken. Het is tijd om in te zien dat de communicatie over EU-kwesties gezamenlijk door de EU-lidstaten en de EU-instellingen moet worden aangepakt. Wij hebben de EU nodig om de globale problemen aan te pakken. Alle hoofdrolspelers in het EU-besluitvormingsproces moeten over deze kwesties discussiëren, informeren en uitleg geven."

Tegen de achtergrond van de doorgaans geringe kennis van de Europese Unie bij de burgers benadrukt deze politieke verklaring het grote belang dat de EU-instellingen en de lidstaten hechten aan doeltreffende communicatie met hun burgers over Europa.

Volgens deze verklaring moeten de burgers adequate en objectieve informatie over EU-kwesties en EU-beleid in een begrijpelijke taal ontvangen, waarbij rekening wordt gehouden met hun verwachtingen.

Met deze politieke verklaring hebben de instellingen en de lidstaten besloten de uitdaging van de communicatie samen aan te gaan. Zij hebben overeenstemming bereikt over een pragmatisch partnerschap, waarbij de communicatieafdelingen van de lidstaten en de instellingen elk jaar gemeenschappelijke communicatieprioriteiten en aspecten van praktische samenwerking bepalen.

De Commissie is verzocht aan het einde van elk jaar verslag uit te brengen over de uitvoering van de verklaring.

Achtergronddocumenten:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/index_nl.htm


Side Bar