Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA FI PL

IP/08/1524

Bryssel den 16 oktober 2008

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn: Kommissionen inleder över-trädelseförfaranden mot Polen och Sverige

Europeiska kommissionen har idag inlett överträdelseförfaranden mot Polen och Sverige för att de inte fullt ut har genomfört bestämmelserna avseende vidareutnyttjande av information som produceras, samlas in och delas av de offentliga organen i EU. Kommissionen skickar formella underrättelser (första steget i överträdelseförfarandet) till Polen och Sverige för ofullständigt och felaktigt genomförande av EU-direktivet från 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Både den polska och den svenska lagstiftningen har underlåtit att till fullo genomföra flera bestämmelser i direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, inbegripet bestämmelser som förbjuder exklusiva avtal och diskriminering. Dessa bestämmelser är nödvändiga för att öppna upp monopolmarknader för konkurrens och garantera lika villkor för alla dem som kan komma att vidareutnyttja information.

Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna säger följande: ”Varje dag använder europeiska medborgare tjänster som baseras på information från den offentliga sektorn, t.ex. i form av navigationssystem för bilar, väderprognoser, försäkringstjänster och finansiella tjänster. Gemensamma EU-bestämmelser främjar vidareutnyttjandet av detta råmaterial för nya gränsöverskridande produkter och tjänster. Endast om EU-bestämmelserna om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn genomförs fullt ut i alla medlemsstater kommer de att kunna bidra till ekonomisk tillväxt, skapande av arbetstillfällen och bättre tjänster för alla européer. Det är därför som kommissionen, i sin roll som fördragens väktare, måste se till att alla medlemsstater till fullo efterlever dessa bestämmelser.”

Idag har ett överträdelseförfarande inletts mot Polen eftersom kommissionen anser att flera viktiga bestämmelser i direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn inte har införlivats i den polska lagstiftningen. Bland dessa ingår bestämmelserna om enskilda personers rättigheter att vidareutnyttja viss information från den offentliga sektorn, avgifter för sådan användning, icke-diskriminering mellan användare, öppenhet om vilken information är tillgänglig för vidareutnyttjande, villkor för licenser, förbud mot exklusiva avtal (som offentliga organisationer tilldelar företag för utnyttjande av information från den offentliga sektorn) och behandling av begäran om vidareutnyttjande av informationen.

Kommissionen har även inlett överträdelseförfaranden mot Sverige eftersom ett antal viktiga bestämmelser i direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn inte har införlivats i den nationella lagstiftningen eller har införlivats på ett felaktigt sätt. Dessa avser huvudsakligen avgifter, icke-diskriminering, förbud mot exklusiva avtal, behandling av begäran om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och i vilka format informationen bör göras tillgänglig.

Både Polen och Sverige har nu två månader på sig att svara på den formella underrättelsen. Om kommissionen inte får något svar, eller om de synpunkter som medlemsstaten lägger fram inte är tillfredsställande, kan kommissionen besluta om att avge ett motiverat yttrande (andra steget i överträdelseförfarandet) och om medlemsstaten fortfarande inte uppfyller sina skyldigheter, kan kommissionen hänskjuta ärendet till EG- domstolen.

Bakgrund:

De offentliga myndigheterna producerar stora mängder information, av vilken den mesta har potential för kommersiellt vidareutnyttjande som grund för nya produkter och tjänster, som juridiska databaser som tillhandahåller en enda kontaktpunkt för rättspraxis och lagstiftning eller kreditvärderingstjänster. Men trots dess ekonomiska värde vidareutnyttjas inte en stor del av informationen från den offentliga sektorn.

EU antog 2003 direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn för att undanröja hinder som begränsar vidareutnyttjandet av informationen från den offentliga sektorn till följd av kommissionens förslag (IP/02/814). I direktivet fastställs hur de offentliga myndigheterna bör göra sin information tillgänglig för vidareutnyttjande och direktivet handlar om viktiga frågor som öppenhet om vad som är tillgängligt och under vilka villkor, sund konkurrens och icke-diskriminering mellan alla potentiella användare.

Direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn har skapat nya möjligheter för innehållssektorn i Europa. Det har förbättrat de offentliga myndigheternas villkor när det gäller att i stor omfattning sprida, dela och tillåta vidareutnyttjandet av sina uppgifter.

Kommissionen övervakar genomförandet av direktivet och har redan inlett 15 överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte har genomfört direktivet i tid. 2007 dömde EG-domstolen fyra återstående medlemsstater för att de inte har genomfört direktivet (IP/06/1891). Alla EU:s 27 medlemsstater har nu införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning.

Kommissionen genomför åtgärder för att höja medvetenheten och underlättar utbytet av god praxis om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. I juni 2008 inledde den ett offentligt samråd om information från den offentliga sektorn inför en granskning av genomförandet av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn som för närvarande är under förberedelse (IP/08/1017).

Ytterligare information finns på kommissionens webbplats om direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn:

http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/


Side Bar