Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI

IP/08/1524

Bruksela, dnia 16 października 2008 r.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przez Polskę i Szwecję

Komisja Europejska wszczęła dzisiaj postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przez Polskę i Szwecję w związku z niepełnym wdrożeniem przepisów dotyczących wspólnych warunków ponownego wykorzystywania informacji wytworzonych, zgromadzonych i dzielonych przez organy publiczne UE. Komisja skierowała do Polski i Szwecji wezwania do usunięcia uchybienia (jest to pierwszy etap postępowania w sprawie naruszenia przepisów) w związku z niekompletną i nieprawidłową transpozycją dyrektywy unijnej z 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego („dyrektywa PSI”). Zarówno w polskim jak i szwedzkim ustawodawstwie nie dokonano pełnego wdrożenia kilku przepisów dyrektywy PSI, w tym zakazu umów o wyłączności i zakazu dyskryminowania. Jest to kluczowa kwestia w otwieraniu zmonopolizowanych rynków na konkurencję i zapewnieniu jednakowych warunków dla wszystkich potencjalnych ponownych użytkowników informacji.

Obywatele europejscy codziennie korzystają z usług opartych na informacjach sektora publicznego, takich jak system nawigacji samochodowej, prognoza pogody, usługi ubezpieczeniowe i finansowe", stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Wspólne przepisy UE wspierają ponowne wykorzystywanie tego „surowca” w nowych produktach i usługach transgranicznych. „Tylko dzięki ich pełnemu wdrożeniu we wszystkich państwach członkowskich przepisy UE dotyczące ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przyczyniać się będą do wzrostu ekonomicznego, wzrostu zatrudnienia i poprawy jakości usług dla wszystkich obywateli w Europie. Dlatego też Komisja, stojąc na straży Traktatu, powinna zagwarantować, aby wszystkie państwa członkowskie w pełni przestrzegały tych przepisów.”

Rozpoczęto postępowanie w sprawie naruszenia przepisów skierowane przeciwko Polsce, ponieważ Komisja uznała, że kilka najważniejszych przepisów dyrektywy PSI nie zostało transponowanych do prawa polskiego. Są to przepisy dotyczące indywidualnych praw do ponownego wykorzystywania niektórych informacji sektora publicznego, opłat za korzystanie z nich, niedyskryminowania użytkowników, przejrzystości w odniesieniu do rodzaju informacji, jakie mogą być dostępne do ponownego wykorzystywania, warunków licencjonowania, zakazu umów o wyłączność (udzielaną przez organy publiczne przedsiębiorstwom na wykorzystywanie informacji sektora publicznego) oraz rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji.

Komisja wszczęła również postępowanie w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Szwecji, ponieważ znaczna liczba zasadniczych przepisów dyrektywy PSI nie została transponowana do prawa krajowego lub ich transpozycja nie była prawidłowa. Dotyczy to w szczególności opłat, niedyskryminowania, zakazu umów o wyłączność, rozpatrywania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz formatów, w jakich powinny one być dostępne.

Zarówno Poiska jak i Szwecja dysponują okresem dwumiesięcznym, aby odpowiedzieć na wezwania do usunięcia uchybienia. W przypadku, gdy Komisja nie otrzyma odpowiedzi, lub gdy uwagi przedstawione przez dane państwo członkowskie nie będą satysfakcjonujące, Komisja może podjąć decyzję o wydaniu uzasadnionej opinii (jest to drugi etap w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów), a następnie, jeżeli państwo członkowskie nie dopełni swoich obowiązków, skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Kontekst:

Organy sektora publicznego produkują znaczną ilość informacji, z których większość posiada potencjał handlowy związany z ich ponownym wykorzystaniem jako źródła nowych produktów i usług, takich jak prawnicze bazy danych pełniące rolę punktu kompleksowej obsługi dla orzecznictwa i prawodawstwa lub dla usług ratingu kredytowego. Niemniej większość informacji sektora publicznego nie jest ponownie wykorzystywana, mimo ich wartości handlowej.

UE przyjęła dyrektywę PSI w 2003 r. w celu zlikwidowania przeszkód ograniczających ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w ślad za wnioskiem Komisji (IP/02/814). Dyrektywa reguluje sposoby, w jakich organy sektora publicznego powinny udostępniać informacje do ponownego wykorzystywania oraz zajmuje się kwestiami zasadniczymi, takimi jak przejrzystość w odniesieniu do rodzaju udostępnianych informacji i warunków ich udostępniania, uczciwa konkurencja i niedyskryminowanie któregokolwiek z potencjalnych użytkowników.

Dyrektywa PSI stwarza nowe możliwości dla przemysłu treści multimedialnych w Europie. Dyrektywa ta poprawia warunki szerokiego rozpowszechniania i wymiany danych przez organy sektora publicznego, jak również pozwala na ich ponowne wykorzystywanie.

Komisja monitoruje wdrażanie dyrektywy i do chwili obecnej wszczęła już 15 postępowań w sprawie naruszenia przepisów przeciwko państwom członkowskim, które nie dokonały jej wdrożenia we właściwym czasie. W 2007 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości skazał 4 państwa członkowskie za niewdrożenie dyrektywy (IP/06/1891). W chwili obecnej wszystkie 27 państw członkowskich dokonało transpozycji dyrektywy do swojego prawa krajowego.

Komisja organizuje działania podnoszące świadomość i wspiera wymianę dobrych praktyk w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. W czerwcu 2008 r. Komisja zainicjowała konsultacje publiczne na temat informacji sektora publicznego z myślą o przeprowadzeniu przeglądu stosowania dyrektywy PSI, który jest obecnie w przygotowaniu. (IP/08/1017).

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Komisji poświęconych informacji sektora publicznego (PSI): http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/


Side Bar