Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV PL

IP/08/1524

Bryssel 16. lokakuuta 2008

Komissio aloittaa julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevat rikkomusmenettelyt Puolaa ja Ruotsia vastaan

Euroopan komissio aloitti tänään rikkomusmenettelyt Puolaa ja Ruotsia vastaan, koska ne eivät ole panneet kaikilta osin täytäntöön sääntöjä julkisten elinten tuottamien, keräämien ja jakamien tietojen uudelleenkäyttöä koskevista yhteisistä edellytyksistä EU:ssa. Komissio lähettää viralliset ilmoitukset (rikkomusmenettelyn ensimmäinen vaihe) Puolalle ja Ruotsille, jotka eivät ole saattaneet julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä vuonna 2003 annettua EU-direktiiviä täysin ja asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Monia direktiivin säännöksistä ei ole pantu kaikilta osin täytäntöön Puolan ja Ruotsin lainsäädännössä. Tämä koskee muun muassa yksinoikeusjärjestelyjen ja syrjinnän kieltämistä koskevia säännöksiä, joilla on keskeistä merkitystä monopolimarkkinoiden kilpailulle avaamisen ja tietojen hyödyntäjien tasavertaisten edellytysten turvaamisen kannalta.

EU:n tietoyhteiskunnasta ja viestimistä vastaava komissaari Viviane Reding totesi: ”Monet eurooppalaisten päivittäin käyttämistä palveluista perustuvat julkisen sektorin hallussa oleviin tietoihin: esimerkiksi autojen navigointijärjestelmät, sääennusteet sekä vakuutus- ja rahoituspalvelut. EU:n yhteiset säännöt mahdollistavat julkisen sektorin tietojen käyttämisen uusien ylikansallisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, mutta näiden sääntöjen avulla voidaan edistää talouskasvua, työpaikkojen luomista ja parempia palveluja kaikille eurooppalaisille vain, jos ne pannaan täysimittaisesti täytäntöön kaikissa jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi komission on EY:n perustamissopimuksen valvojana tarpeen varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat sääntöjä kaikilta osin.”

Rikkomusmenettely Puolaa vastaan aloitetaan, koska komissio katsoo, että julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin useita keskeisiä säännöksiä ei ole saatettu osaksi Puolan lainsäädäntöä. Näihin sisältyy sääntöjä yksityishenkilöiden oikeudesta hyödyntää tiettyjä julkisen sektorin tietoja, tällaisesta käytöstä veloitettavista maksuista, syrjimättömyydestä käyttäjien välillä, avoimuudesta sen suhteen, mitä tietoja on saatavilla hyödynnettäviksi, lupaehdoista, (julkisten elinten ja yritysten välisten julkisen sektorin tietojen käyttöoikeutta koskevien) yksinoikeusjärjestelyjen kieltämisestä ja tietojen uudelleenkäyttöä koskevien pyyntöjen käsittelystä.

Komissio on aloittanut rikkomusmenettelyn myös Ruotsia vastaan sillä perusteella, että julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin eräitä keskeisiä säännöksiä ei ole joko saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä lainkaan tai sitä ei ole tehty täysin asianmukaisesti. Tämä koskee säännöksiä, jotka liittyvät maksuihin, syrjimättömyyteen, yksinoikeusjärjestelyjen kieltämiseen, julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevien pyyntöjen käsittelyyn sekä siihen, missä muodossa tietojen olisi oltava käytettävissä.

Sekä Puolalla että Ruotsilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata virallisiin ilmoituksiin. Jos komissio ei saa vastausta tai jos se ei pidä jäsenvaltion vastausta riittävänä, komissio voi antaa perustellun lausunnon (rikkomusmenettelyn toinen vaihe) ja jos sekään ei saa jäsenvaltiota noudattamaan velvollisuuksiaan, asia voidaan saattaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tausta:

Julkinen sektori tuottaa suuria määriä tietoa. Suurimmalla osalla näistä tiedoista on kaupallista uudelleenkäyttöpotentiaalia kehitettäessä uusia tuotteita tai palveluja, esimerkiksi oikeuskäytännön ja lainsäädännön keskitettyjä tietokantoja tai luottokelpoisuusluokituspalveluja. Julkisen sektorin tietojen taloudellisesta arvosta huolimatta suurta osaa siitä ei Euroopassa hyödynnetä uudelleenkäyttöön.

EU antoi komission ehdotuksen (IP/02/814) pohjalta vuonna 2003 julkisen sektorin tietoja koskevan direktiivin, jonka tavoitteena oli julkisen sektorin tietojen käyttöä rajoittavien esteiden poistaminen. Direktiivissä säädetään siitä, miten julkisen sektorin elinten pitäisi pitää tietoja saatavilla niiden hyödyntämiseksi, ja eräistä asiaan vaikuttavista keskeisistä seikoista kuten avoimuudesta sen suhteen, mitä on saatavilla ja millä ehdoilla, sekä tasapuolisesta kilpailusta ja kaikkien mahdollisten käyttäjien välisen syrjinnän estämisestä.

Direktiivi on avannut Euroopan sisältöteollisuudelle uusia mahdollisuuksia sekä parantanut julkisen sektorin elinten edellytyksiä jakaa tietojaan laajasti ja mahdollistaa niiden uudelleenkäyttö.

Komissio seuraa direktiivin täytäntöönpanoa ja on jo aloittanut jäsenvaltioita vastaan 15 rikkomusmenettelyä direktiivin täytäntöönpanon myöhästymisen johdosta. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin tuomitsi vuonna 2007 neljä jäsenvaltiota, jotka eivät olleet panneet direktiiviä täytäntöön (IP/06/1891). Kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota ovat nyt saattaneet direktiivin osaksi lainsäädäntöään.

Komissio järjestää tiedotuskampanjoita ja edistää tiedonvaihtoa julkisen sektorin tietojen onnistuneista hyödyntämistavoista. Lisäksi se aloitti kesäkuussa 2008 tietojen hyödyntämistä koskevan julkisen kuulemisen, joka edeltää parhaillaan valmisteilla olevaa direktiivin soveltamisen tarkastelua.

Lisätietoa on julkisen sektorin tietoja koskevilla komission verkkosivuilla internetissä: http://europa.eu.int/information_society/policy/psi/


Side Bar