Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL FI

IP/08/1509

Bryssel den 15 oktober 2008

Kartellbekämpning: Kommissionen dömer bananleverantörer till 60,3 miljoner euro i böter för priskartell

Europeiska kommissionen har funnit att bananimportörerna Chiquita, Dole och Weichert deltog i en kartell mellan 2000 och 2002 i strid mot EG-fördragets förbud mot karteller och konkurrensbegränsande förfaranden (artikel 81). Kommissionen har därför ålagt Dole och Weichert böter på sammanlagt 60 300 000 euro. Kartellmedlemmarna samordnade sina referenspriser för bananer i åtta EU-länder. Vid tidpunkten för överträdelsen bedrev Weichert huvudsakligen handel med Del Monte-märkta bananer. Chiquita bötfälldes inte eftersom det var Chiquita som överlämnade den information som gjorde det möjligt för kommissionen att inleda undersökningen. Bötesbeloppen för Dole och Weichert nedsattes med 60 % med hänsyn till de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet, bland annat det speciella regelverket på bananmarknaden vid tidpunkten. En ytterligare nedsättning med 10 % beviljades Weichert, eftersom företaget inte hade deltagit i en del av kartellen. Del Monte hålls solidariskt ansvarigt för betalningen av Weicherts böter, eftersom Weichert kontrollerades av Del Monte vid tidpunkten för överträdelsen. Kartellen påverkade både Belgien, Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Österrike, där det sammanlagda värdet på detaljhandeln med bananer 2002 uppgick till cirka 2,5 miljarder euro.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gav följande kommentar: ”Europas konsumenter spenderar betydande belopp på bananer varje år. Det är fullständigt oacceptabelt att företag ingår priskarteller på detta sätt, och de ingående företagen måste genom egna bittra erfarenheter lära sig att kommissionen inte tolererar ett sådant beteende."

En stor del av EU:s konsumenter köper bananer året runt. Banankonsumtionen i de åtta berörda EU-länderna uppgick till ungefär 1,6 miljoner ton 2002 med ett detaljhandelsvärde på cirka 2,5 miljarder euro.

Kommissionen inledde sin undersökning i april 2005 efter det att Chiquita hade ansökt om befrielse från böter med stöd av kommissionens tillkännagivande om förmånlig behandling från 2002 (se IP/02/247 och MEMO/02/23), och kommissionen gjorde gryningsräder i flertal bananimportörers lokaler.

Kartellen

Bananhandeln är uppdelad i veckocykler. Under den aktuella perioden fastställde och tillkännagav importörerna av de ledande bananmärkena varje torsdag sitt referenspris ("quotation price") för den kommande veckan. Importen ombesörjdes främst via nordeuropeiska hamnar. Vid ett flertal tillfällen under treårsperioden förekom bilaterala telefonsamtal mellan företagen, vanligtvis dagen före fastställandet av priset. Under dessa samtal diskuterade eller avslöjade företagen sina avsikter i fråga om prissättningen: De gav sin syn på prisutvecklingen eller meddelade huruvida de avsåg att bibehålla, höja eller sänka referenspriset.

Böterna

Nedsättning enligt tillkännagivandet om förmånlig behandling (%)
Nedsättning enligt tillkännagivandet om förmånlig behandling (euro)
Böter* (euro)
Chiquita, USA
100
83 200 000
0
Dole, USA
0
0
45 600 000
Del Monte/Weichert, USA och Tyskland
0
0
14 700 000
TOTALT


60 300 000

*) Juridiska personer inom företaget kan anses solidariskt ansvariga för betalningen av böterna.

Skadeståndstalan

Personer eller företag som påverkats av ett konkurrensbegränsande agerande av den typ som är aktuell i detta ärende kan väcka talan och begära skadestånd vid domstolar i medlemsländerna. Både EG-domstolens rättspraxis och rådets förordning (EG) nr 1/2003 ger vid handen att ett kommissionsbeslut i mål inför nationella domstolar utgör bindande bevis för att agerandet ägt rum och att det varit olagligt. Även om kommissionen har bötfällt de berörda företagen kan skadestånd beviljas utan att något avdrag görs på grund av böterna. En vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler har offentliggjorts (se IP/08/515 och MEMO/08/216). Mer information inklusive en kort sammanfattning av vitboken finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Mer information om kommissionens åtgärder mot karteller finns i MEMO/08/623.


Side Bar