Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA NL SV

IP/08/1509

Bryssel 15. lokakuuta 2008

Kilpailunrajoitukset: komissio määrää banaaniyhtiöille 60,3 miljoonan euron sakon hintakartellin vuoksi

Euroopan komissio on todennut, että banaanien maahantuojat Chiquita, Dole ja Weichert osallistuivat hintakartelliin vuosina 2000–2002 ja siten rikkoivat EY:n perustamissopimukseen sisältyvää kartelleja ja kilpailunrajoituksia koskevaa kieltoa (81 artikla). Komissio on tämän vuoksi määrännyt Dolelle ja Weichertille yhteensä 60 300 000 euron sakon. Kartellin jäsenet sopivat keskenään banaanien viitehinnoista kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa. Rikkomisen aikoihin Weichert myi pääasiassa Del Monte -banaaneja. Chiquitalle ei määrätty sakkoja, koska se toimitti komissiolle tietoja, joiden perusteella komissio pystyi aloittamaan tutkimukset. Dolelle ja Weichertille määrättyjä sakkoja lievennettiin 60 prosenttia. Lievennys perustui asiaan liittyviin erityisolosuhteisiin ja etenkin banaanimarkkinoilla tuolloin voimassa olleeseen erityissääntelyyn. Weichertille määrättyjä sakkoja lievennettiin lisäksi vielä 10 prosenttia, koska se ei osallistunut erääseen kartellin osa-alueeseen. Del Monten katsotaan vastaavan Weichertille määrätystä sakosta yhteisvastuullisesti tämän kanssa, koska Weichert oli kartellin toiminnan aikoihin Del Monten määräysvallassa. Kartellin vaikutukset ulottuivat Alankomaihin, Belgiaan, Itävaltaan, Luxemburgiin, Ruotsiin, Saksaan, Suomeen ja Tanskaan. Banaanien vähittäismyynnin arvo näissä jäsenvaltioissa oli vuonna 2002 yhteensä 2,5 miljardia euroa.

”Euroopassa kuluttajat käyttävät banaaneihin vuosittain merkittäviä rahamääriä”, totesi kilpailukomissaari Neelie Kroes. Hänen mukaansa ei missään olosuhteissa voida hyväksyä sitä, että yritykset vääristävät hintoja tällä tavoin. Kroesin mukaan näiden yritysten on opittava kantapään kautta, ettei komissio hyväksy tällaista toimintaa.

Suuri osa EU:ssa olevista kuluttajista ostaa banaaneja kautta vuoden. Kartellin vaikutuksista kärsineissä kahdeksassa jäsenvaltiossa kulutettiin vuonna 2002 yhteensä noin 1,6 miljoonaa tonnia banaaneja, ja banaanien vähittäismarkkinoiden arvo oli arviolta noin 2,5 miljardia euroa.

Komissio aloitti tutkimuksensa huhtikuussa 2005 sen jälkeen, kun Chiquita oli hakenut sakoista vapauttamista sakkojen määräämättä jättämisestä ja lieventämisestä vuonna 2002 annetun komission tiedonannon mukaisesti (ks. IP/02/247 ja muistio MEMO/02/23). Komissio teki yllätystarkastuksia useiden banaanin maahantuojien tiloihin.

Kartelli

Banaanien kauppa perustuu viikon myyntijaksoihin. Kartellin toimintajaksolla yhtiöt, jotka maahantoivat johtavien tuotemerkkien banaaneja mainittuihin kahdeksaan EU:n jäsenvaltioon pääasiassa Pohjois-Euroopassa sijaitsevien satamien kautta, sopivat keskenään seuraavan viikon viitehinnasta, jonka ne ilmoittivat aina torstaiaamuisin. Kolme vuotta kestäneellä kartellin toimintajaksolla yhtiöiden välillä käytiin lukuisia kahdenvälisiä puhelinkeskusteluja, yleensä aina päivää ennen kuin hinnoista päätettiin. Puhelujen aikana yhtiöt keskustelivat ja antoivat tietoja hinnoitteluaikeistaan eli siitä, miten ne katsoivat hintojen kehittyvän tai aikoivatko ne säilyttää viitehintansa samana tai nostaa tai laskea sitä.

Sakot

Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon nojalla myönnetty alennus (%)
Sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä koskevan tiedonannon nojalla myönnetty alennus (euroa)
Sakko* (euroa)
Chiquita, Yhdysvallat
100
83 200 000
0
Dole, Yhdysvallat
0
0
45 600 000
Del Monte / Weichert, Yhdysvallat ja Saksa
0
0
14 700 000
YHTEENSÄ


60 300 000

(*) Samaan yritykseen kuuluvien oikeushenkilöiden voidaan katsoa olevan yhteisvastuussa sakon maksusta.

Vahingonkorvauskanne

Kaikki henkilöt tai yritykset, jotka ovat kärsineet vahinkoa tässä asiassa kuvaillun kilpailunvastaisen toiminnan vuoksi, voivat hakea vahingonkorvauksia jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2003 vahvistetaan, että komission päätös on kansallisissa tuomioistuimissa sitova todiste toiminnan toteuttamisesta ja sen sääntöjenvastaisuudesta. Vaikka komissio on määrännyt asianomaisille yrityksille sakkoja, vahingonkorvausta voidaan myöntää ilman että sitä alennetaan komission määräämän sakon vuoksi. Komissio on julkaissut valkoisen kirjan, jossa käsitellään kilpailuoikeuden rikkomisen vuoksi nostettavia vahingonkorvauskanteita (ks. IP/08/515 ja MEMO/08/216). Lisätietoja ja yleistajuinen tiivistelmä valkoisesta kirjasta on saatavana osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Lisätietoja komission kartellien vastaisista toimista, ks. MEMO/08/623.


Side Bar