Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV FI

IP/08/1509

Bruxelles, den 15. oktober 2008

Karteller og monopoler: Kommissionen pålægger bananleverandører en bøde på 60,3 mio. EUR for deltagelse i priskartel

Europa-Kommissionen har konstateret, at bananimportørerne Chiquita, Dole og Weichert i perioden fra 2000 til 2002 deltog i et kartel i strid med EF-traktatens forbud mod karteller og konkurrencebegrænsende praksis (artikel 81). Kommissionen har derfor pålagt Dole og Weichert bøder på i alt 60 300 000 EUR. Medlemmerne af kartellet samordnede fastsættelsen af deres referencepriser for bananer i otte EU-medlemsstater. På tidspunktet for overtrædelsen solgte Weichert hovedsagelig Del Monte-mærkede bananer. Chiquita fik ikke pålagt en bøde, da virksomheden gav Kommissionen oplysninger, som gjorde det muligt for den at indlede undersøgelsen. Bøderne til Dole og Weichert blev nedsat med 60 % på grund af sagens særlige omstændigheder, herunder de særlige regler for bananmarkedet, som var gældende på daværende tidspunkt. Weicherts bøde blev nedsat med yderligere 10 %, fordi der var en del af kartellet, som virksomheden ikke deltog i. Del Monte hæfter solidarisk for betaling af den bøde, Weichert er blevet pålagt, da Del Monte på tidspunktet for overtrædelsen kontrollerede Weichert. Kartellet berørte Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Tyskland, Luxembourg, Nederlandene og Sverige, hvor den samlede detailværdi af de bananer, der blev solgt i 2002, var på ca. 2,5 mia. EUR.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte: "De europæiske forbrugere bruger hvert år betydelige beløb på bananer. Det er helt uacceptabelt, at virksomhederne har aftalt priserne på denne måde, og de pågældende virksomheder må lære på den hårde måde, at Kommissionen ikke vil tolerere en sådan adfærd."

En stor del af forbrugerne i EU køber bananer året rundt. Bananforbruget i de otte berørte medlemsstater var på ca. 1,6 mio. ton i 2002, og detailværdien anslås til ca. 2,5 mia. EUR.

Kommissionens undersøgelser blev indledt i april 2005, efter at Chiquita havde ansøgt om bødefritagelse efter Kommissionens meddelelse om bødefritagelse fra 2002 (se IP/02/247 og MEMO/02/23), og Kommissionen foretog uanmeldte inspektioner i en række bananimportørers lokaler.

Kartellet

Handelen med bananer er organiseret i ugentlige cyklusser. I den pågældende periode fastsatte og offentliggjorde de importører, som indførte de førende bananmærker til de otte EU-medlemsstater, der hovedsagelig betjenes af nordeuropæiske havne, hver torsdag morgen deres referencepris for den følgende uge. Ved adskillige lejligheder i den treårige periode var der bilaterale telefonsamtaler mellem virksomhederne, som regel dagen før de fastsatte deres pris. Under disse samtaler drøftede eller afslørede virksomhederne deres hensigter med hensyn til priserne: hvordan de forventede, at prisen ville udvikle sig, eller om de havde til hensigt at fastholde, forhøje eller nedsætte referenceprisen.

Bøder

Nedsættelse efter meddelelsen om bødenedsættelse (%)
Nedsættelse efter meddelelsen om bødenedsættelse (EUR)
Bøde* (EUR)
Chiquita, USA
100
83 200 000
0
Dole, USA
0
0
45 600 000
Del Monte/Weichert, USA og Tyskland
0
0
14 700 000
I ALT


60 300 000

(*) Juridiske enheder inden for virksomheden kan hæfte solidarisk for betaling af bøden.

Erstatningssøgsmål

Enhver person eller virksomhed, som er berørt af konkurrencebegrænsende adfærd som beskrevet i denne sag, kan anlægge erstatningssøgsmål ved medlemsstaternes domstole. Både Domstolens retspraksis og Rådets forordning 1/2003 bekræfter, at i sager, som er anlagt ved de nationale domstole, er en beslutning truffet af Kommissionen bindende bevis for, at adfærden fandt sted og var ulovlig. Selv om Kommissionen har pålagt de pågældende virksomheder bøder, kan der gives medhold i erstatningskrav, uden at sådanne krav skal nedsættes på grund af bøden fra Kommissionen. Der er offentliggjort en hvidbog om erstatningssøgsmål ved overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler (se IP/08/515 og MEMO/08/216). Yderligere oplysninger, herunder et resumé til borgerne, kan findes på:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Yderligere oplysninger om Kommissionens indsats for at bekæmpe karteller kan findes i MEMO/08/623.


Side Bar