Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1503

Brussels, 15. lokakuuta 2008

EU:n korkealaatuisten elintarvikkeiden ja juomien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen: komissio järjestää maataloustuotteiden laatua koskevan kuulemisen

Euroopan komissio hyväksyi tänään Vihreän kirjan, jossa se avaa keskustelun keinoista EU:n viljelijöiden auttamiseksi hyödyntämään mahdollisimman hyvin heidän tuottamiensa elintarvikkeiden ja juomien laatua. Tilanteessa, jossa globalisaatio etenee, ulkomaisen halpatuotannon aiheuttamat paineet kasvavat ja kuluttajien tarpeet muuttuvat, Euroopan vahvin valtti on laatu. Vihreässä kirjassa tarkastellaan EU:ssa tällä hetkellä käytössä olevia laatuvaatimuksia, laatu- ja varmennusohjelmia sekä merkintäjärjestelmiä, maantieteelliset merkinnät, luomutuotanto ja yksityiset tai alueelliset elintarvikkeiden laadunvarmennusjärjestelmät mukaan luettuina, ja etsitään tehokkaampia keinoja hyödyntää EU:n maatalouden vahvuuksia ja tiedottaa kuluttajille tarjolla olevista tuotteista. Vihreässä kirjassa sidosryhmiä pyydetään esittämään näkemyksensä siitä, miten tehokkaasti käytettävissä olevien toimenpiteiden avulla onnistutaan antamaan takeet tuotteiden laadusta ja tiedottamaan niiden ominaisuuksista, sekä antamaan parannusehdotuksia. Kuuleminen kestää vuoden 2008 loppuun asti, ja sen tulosten perusteella laaditaan ensi vuonna tiedonanto, jonka uskotaan johtavan myöhemmässä vaiheessa uusiin lainsäädäntöehdotuksiin.

”Yhä kiristyvämmässä kilpailutilanteessa Euroopan viljelijöiden on käytettävä tärkeintä valttikorttiaan, joka on laatu", totesi Mariann Fischer Boel, maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komission jäsen. "Tämä edellyttää EU:n viljelijöiltä kuluttajien laatuodotuksia vastaavia tuotteita, laatutakuita ja kenties ennen muuta tehokasta tiedottamista. EU:ssa on jo käytössä runsaasti välineitä ja erityisiä laatujärjestelmiä. Nyt haluaisin kuulla sidosryhmien mielipiteen niiden toimivuudesta ja mahdollisten lisätoimien tarpeellisuudesta.”

Terveysasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou puolestaan totesi seuraavaa: ”Olen erittäin tyytyväinen voidessani osallistua tämän elintarvikkeiden laatua koskevan Vihreän kirjan julkaisemiseen. Se antaa kansalaisille tilaisuuden kertoa elintarvikkeiden laatuun liittyvistä odotuksistaan ja siitä, millaisia toimenpiteitä asian tiimoilta olisi toteutettava. Vihreä kirja antaa myös viitteitä siitä, millä tavalla elintarvikkeiden laadusta tiedottamista voitaisiin tehostaa. Tällaisia tiedotustoimia on jo sisällytetty voimassa olevaan lainsäädäntöön, ja niiden avulla pyritään varmistamaan, että EU:n elintarviketuotannossa noudatetaan erittäin korkeita vaatimuksia, jotka liittyvät muun muassa eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä yleisiin hygieniavaatimuksiin.”

Viljelijän kannalta laatu merkitsee tuotteita, joilla on halutut ominaisuudet (esim. vähärasvaisen lihan osuus) ja jotka on tuotettu asianmukaisissa olosuhteissa (esim. eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten noudattaminen). Tämä koskee yhtä lailla sekä vähimmäisvaatimusten mukaan tuotettuja perushyödykkeitä että erikoistuneiden menetelmien mukaan tuotettuja korkean lisäarvon tuotteita.

Samanaikaisesti nousevan talouden maista, joissa tuotantokustannukset ovat alhaiset, tulevat tuotteet aiheuttavat kasvavia paineita EU:n viljelijöille niin yhteisössä kuin kolmansissa maissakin. Tätä kehitystä ovat jouduttaneet globalisaatio, kauppasopimukset, markkinoiden vapautuminen ja rajasuojan aleneminen. EU:n viljelijöiden on vastattava tähän haasteeseen. Jo nyt he noudattavat osittain maailman tiukimpiin kuuluvia vaatimuksia, ja heillä on markkinoiden laatuvaatimukset täyttävään tuotantoon liittyvää osaamista. Siksi komissio onkin varma, etteivät EU:n viljelijät koe näitä vaatimuksia taakaksi, vaan näkevät niiden tarjoaman tilaisuuden kääntää tilanne hyödykseen tuottamalla juuri sellaisia tuotteita, joita kuluttajat haluavat, jotka erottuvat markkinoilla selkeästi muista tuotteista ja jotka myös tuottavat voittoa.

Vihreä kirja jakaantuu kolmeen osaan, joissa käsitellään seuraavia aiheita: maataloustuotannon vähimmäisvaatimukset ja kaupan pitämisen vaatimukset; EU:n erityiset laatujärjestelmät, kuten maantieteelliset merkinnät, perinteiset erityistuotteet ja luomutuotteet; elintarvikkeiden laadunvarmennusjärjestelmät.

Vihreässä kirjassa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Olisiko raaka-aineiden tuotantopaikan ilmoittamisesta tehtävä pakollista (EU/muut kuin EU-maat)?
  • Olisiko sallittava sellaisten tuotteiden myynti, jotka eivät esteettisesti täytä kaupan pitämisen vaatimuksia?
  • Olisiko tarpeen kehittää EU:n säännöt sellaisten mainintojen kuin ”vuoristotuote" tai "tilatuote" määrittelemiseksi?
  • Mihin suuntaan maantieteellisten merkintöjen järjestelmää olisi kehitettävä?
  • Kuinka maantieteelliset merkinnät voidaan suojata tehokkaammin kolmansissa maissa?
  • Kuinka EU:n luomutuotteiden sisämarkkinoiden toimivuutta voitaisiin parantaa?
  • Millä tavoin voitaisiin lisätä laadukkaiden tuotteiden tuotantoa EU:n syrjäisimmillä alueilla?
  • Tarvittaisiinko uusia EU:n järjestelmiä esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla, ja jos näin on, miten hallintotaakka voitaisiin pitää mahdollisimman kevyenä?
  • Miten voidaan välttää, etteivät varmennusjärjestelmät johda kuluttajia harhaan?

Lisätietoja ja linkki kuulemiseen:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/index_en.htm


Side Bar