Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

Bryssel den13 oktober 2008

Forskare varnar för att musikspelare kan orsaka hörselskador

Att lyssna på musikspelare på hög volym under en längre period kan leda till bestående hörselskador enligt EU:s vetenskapliga kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker. Kommittén offentliggjorde idag ett yttrande som visar att 5–10 % av alla som lyssnar på musikspelare kan få bestående hörselskador, om de under fem år lyssnar på hög volym i mer än en timme per dag. Anledningen till att Europeiska kommissionen bett den oberoende vetenskapliga kommittén att undersöka frågan är att användningen av denna typ av apparater ökat markant, särskilt bland ungdomar, som därigenom exponeras för höga ljudnivåer. Forskare bekräftar att det finns anledning till oro och kommissionen kommer nu att tillsammans med medlemsstaterna och berörda aktörer undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att skydda barn och ungdomar från exponering för ljud från musikspelare och andra liknande apparater.

Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentfrågor, förklarar: ”Jag är mycket oroad över att så många ungdomar, som regelbundet använder musikspelare och mobiltelefoner på hög volym, utan att de vet om det kan dra på sig bestående hörselskador. De vetenskapliga rönen tyder på att det finns en verklig risk och vi måste därför handla snabbt. Det viktigaste är att informera allmänheten och göra konsumenterna medvetna om riskerna. Vi måste också mot bakgrund av forskningsresultaten se över de kontrollsystem som finns för att se till att de är effektiva och anpassade efter den nya tekniken”.

EU:s nuvarande regler

Det finns redan en europeisk säkerhetsstandard som begränsar ljudnivån för musikspelare till 100 dB, men om man utsätts för dessa ljudnivåer under en längre tid finns det risk för hörselskador. Dessa skador kan i stor utsträckning förhindras genom enkla åtgärder, t.ex. att sänka ljudnivåerna och minska exponeringstiden. I yttrandet från EU:s vetenskapliga kommitté betonas att användarna av musikspelare – om de bara lyssnar fem timmar i veckan på hög volym (över 89 decibel) – överstiger de gränsvärden som fastställts för buller på arbetsplatsen. Om man använder musikspelare under längre perioder riskerar man dessutom bestående hörselskador efter fem år. Detta gäller ungefär 5–10 % av lyssnarna, vilket motsvarar mellan 2,5 och 10 miljoner människor i EU.

Vad tänker kommissionen göra?

Europeiska kommissionen beställde den vetenskapliga undersökningen eftersom den i allt högre grad är orolig över riskerna för hörselskador som i synnerhet barn och ungdomar utsätts för på fritiden, t.ex. vid användning av musikspelare. Mot bakgrund av undersökningsresultaten tänker kommissionen organisera en konferens i Bryssel i början av 2009 för att tillsammans med medlemsstaterna, industrin, konsumenter och andra berörda aktörer diskutera den vetenskapliga kommitténs resultat och fundera över vilka åtgärder som bör vidtas härnäst. Vid konferensen kommer man att t.ex. ta upp vilka försiktighetsåtgärder som användarna kan tillämpa, tekniska lösningar som kan minska riskerna för hörselskador och behovet av ytterligare reglering eller översyn av de befintliga säkerhetsstandarderna för att skydda konsumenterna.

Vad kan konsumenterna göra?

Det finns redan en rad praktiska försiktighetsåtgärder som musikspelaranvändarna kan vidta, t.ex. att kontrollera om det går att ställa in en maxvolym som inte går att överskrida eller att sänka volymen manuellt. De kan också skydda sin hörsel genom att inte använda musikspelaren under längre sammanhängande perioder.

Bakgrund

Det är väl känt att man kan få hörselskador om man under en längre tid exponeras för höga ljudnivåer. För att skydda arbetstagare har man fastställt gränsvärden för vilka bullernivåer som är tillåtna på arbetsplatser. Ljud och buller från omgivningen som de flesta människor utsätts för – t.ex. från trafiken, byggarbetsplatser, flygplan eller grannar – kan vara nog så irriterande men i de allra flesta fall är ljudnivåerna inte tillräckligt höga för att orsaka hörselskador.

Under de senaste åren har fritidsbuller blivit ett stort problem, dels eftersom det kan nå väldigt hög volym och dels eftersom en ökande andel av befolkningen utsätts för det, i synnerhet ungdomar. Den nya generationen musikspelare ger upphov till oro eftersom de kan återge ljudet på mycket hög volym utan att ljudkvaliteten försämras. Riskerna för hörselskador beror på ljudnivån och på exponeringstiden.

Under de senaste åren har försäljningen av musikspelare, i synnerhet mp3-spelare, ökat markant. I hela EU uppskattas att mellan 50 och 100 miljoner människor lyssnar på bärbara musikspelare varje dag. Under de senaste fyra åren har det sålts uppskattningsvis mellan 184-246 miljoner bärbara musikspelare och mellan 124-165 miljoner mp3-spelare. Flera miljoner människor över hela EU använder bärbara musikspelare varje dag och om de inte använder dem på rätt sätt, riskerar de att få bestående hörselskador.

Vetenskapliga kommitténs yttrande finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Sammanfattning:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Bakgrundsmaterial om den vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar