Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

V Bruseli, 13. október 2008

Vedci varujú pred zdravotnými rizikami v súvislosti s vystavením hluku z osobných hudobných prehrávačov

Podľa stanoviska Vedeckého výboru EÚ pre vznikajúce a novo identifikované zdravotné riziká, ktoré bolo uverejnené dnes, môže mať počúvanie osobných hudobných prehrávačov pri vysokej hlasitosti počas dlhšieho neprerušeného obdobia za následok trvalé poškodenie sluchu. Z Vedeckého stanoviska vyplýva, že 5 až 10 % používateľov osobných hudobných prehrávačov je vystavených riziku trvalej straty sluchu, ak počúvajú osobný hudobný prehrávač viac ako jednu hodinu denne každý týždeň pri vysokej hlasitosti najmenej počas piatich rokov. Vzhľadom na rozsiahle používanie osobných hudobných prehrávačov a prudký nárast počtu mladých ľudí vystavených takémuto hluku Európska komisia požiadala nezávislý vedecký výbor, aby preskúmal túto záležitosť. Vedci potvrdzujú, že obavy sú odôvodnené a Európska komisia teraz spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami preskúma možné opatrenia, ktoré by sa mohli prijať v záujme lepšej ochrany detí a dospievajúcich pred vystavením hluku z osobných hudobných prehrávačov alebo podobných zariadení.

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre spotrebiteľské záležitosti, uviedla: „Znepokojuje ma, že tak veľa mladých ľudí, najmä tých, ktorí často počúvajú hudbu z osobných hudobných prehrávačov a mobilných telefónov pri vysokej hlasitosti, sa môže nevedome vystavovať riziku nezvratného poškodenia sluchu. Vedecké zistenia poukazujú na jasné riziko a my musíme promptne reagovať. V prvom rade musíme zlepšiť informovanosť spotrebiteľov a tieto informácie sprístupniť verejnosti. Zároveň je vzhľadom na vedecké stanoviská potrebné prehodnotiť uplatňované kontroly, aby sme sa ubezpečili, že sú plne účinné a zodpovedajú vývoju nových technológií.“

Súčasné predpisy

Existuje už Európska bezpečnostná norma, ktorá obmedzuje úroveň hluku z osobných hudobných prehrávačov na 100 dB, ale značné obavy sa týkajú poškodenia sluchu v dôsledku nadmerného vystavenia takýmto zdrojom hluku. Takémuto poškodeniu možno do veľkej miery predísť napríklad znížením úrovne hluku a skrátením času trvania vystavenia. V stanovisku vedeckého výboru EÚ sa zdôrazňuje, že počúvaním hudby z osobných hudobných prehrávačov už v rozsahu 5 hodín týždenne pri vysokej hlasitosti (nad 89 decibelov) dochádza k prekročeniu súčasných platných limitov pre povolenú úroveň hluku na pracovisku. Používateľom, ktorí takto hudbu počúvajú dlhšie obdobie, hrozí po piatich rokoch trvalá strata sluchu. Podľa odhadov ide o 5 až 10 % používateľov, čo predstavuje 2,5 až 10 miliónov ľudí v EÚ.

Čo teraz podnikne Komisia?

Z dôvodu narastajúcich obáv v súvislosti s ohrozením sluchu najmä u dospievajúcich a detí v dôsledku používania osobných hudobných prehrávačov vo voľnom čase, požiadala Európska komisia o vedeckú štúdiu. Na základe vedeckých dôkazov zorganizuje Komisia začiatkom roka 2009 v Bruseli konferenciu s cieľom vyhodnotiť zistenia vedeckého výboru s členskými štátmi, výrobným odvetvím, spotrebiteľmi a inými zainteresovanými stranami a prediskutovať ďalší postup. Seminár sa bude zaoberať opatreniami, ktoré môžu používatelia uplatniť v záujme svojej ochrany, technickými riešeniami zameranými na minimalizáciu poškodenia sluchu, ako aj potrebou ďalšej regulácie alebo revízie existujúcich bezpečnostných noriem na ochranu spotrebiteľov.

Čo môžu urobiť spotrebitelia?

Používatelia osobných hudobných prehrávačov môžu sami urobiť určité praktické preventívne opatrenia, napr. môžu preveriť možnosť nastavenia maximálnej hlasitosti na prehrávači v záujme jej udržania na nízkej úrovni alebo manuálne znížiť hlasitosť a môžu tiež dbať na to, aby v záujme ochrany svojho sluchu nepoužívali osobný hudobný prehrávač počas dlhších období.

Súvislosti

Je všeobecne uznávanou skutočnosťou, že dlhodobé vystavenie nadmernému hluku môže poškodiť sluch. Na ochranu pracovníkov boli stanovené povolené úrovne hluku na pracovisku. Hluk okolitého prostredia, ktorým je vystavený každý z nás, ako napr. hluk z cestnej dopravy, stavebných prác, leteckej dopravy alebo obytných štvrtí môže byť veľmi dráždivý, ale vo väčšine prípadov nie je dostatočne silný na to, aby viedol k poškodeniu sluchu.

Hluk spájajúci sa s aktivitami voľného času sa v posledných niekoľkých rokoch stal závažným rizikom pre sluch, pretože môže dosahovať veľmi vysokú úroveň a je mu vystavená stále väčšia časť obyvateľstva, najmä mladí ľudia. Nová generácia osobných hudobných prehrávačov, ktoré dokážu reprodukovať hudbu pri vysokej hlasitosti bez toho, aby sa to odrazilo na kvalite, vyvoláva narastajúce obavy. Riziko poškodenia sluchu závisí od úrovne hlasitosti a času trvania vystavenia.

V posledných rokoch výrazne stúpol predaj osobných hudobných prehrávačov, a to najmä prehrávačov MP3. Podľa odhadov počúva celkovo v  EÚ prenosné hudobné prehrávače denne okolo 50 až 100 miliónov ľudí. Za posledné štyri roky sa predaj prenosných zvukových zariadení všetkých druhov odhaduje na 184 až 246 miliónov kusov a predaj MP3 prehrávačov na 124 až 165 miliónov kusov. Milióny ľudí v celej EÚ používajú osobné hudobné prehrávače každý deň a ak ich používajú nevhodným spôsobom, vystavujú sa riziku poškodenia sluchu.

Znenie stanoviska je k dispozícii na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Verzia stanoviska pre laickú verejnosť:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Všeobecné informácie o Vedeckom výbore pre vznikajúce a novo identifikované riziká:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar