Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

Brüssel, 13. oktoober 2008

Teadlased hoiatavad muusikamängija kasutamisega kaasnevate terviseriskide eest

Vastavalt täna avaldatud tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee arvamusele võib muusikamängija pikema aja jooksul suurel helitugevusel kuulamine põhjustada püsivat kuulmislangust. Teaduslik arvamus näitab, et 5-10% muusikamängija kasutajatest riskib püsiva kuulmislangusega, kui nad kuulavad valju muusikat rohkem kui tunni päevas igal nädalal vähemalt viie aasta jooksul. Euroopa Komisjon on palunud sõltumatul teaduskomiteel seda küsimust uurida, arvestades muusikamängijate laialdast kasutamist ja sellise helitugevusega kokku puutuvate noorte arvu järsku kasvu. Teadlased kinnitavad, et muretsemiseks on põhjust, ja Euroopa Komisjon hakkab koos liikmesriikide ja sidusrühmadega uurima võimalikke meetmeid laste ja noorukite paremaks kaitsmiseks muusikamängijate ja muude sarnaste seadmete helivaljuse vastu.

ELi tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva ütles: „Ma olen mures, et nii paljud noored, eriti muusikamängijate ja mobiiltelefonide sagedased suurel helitugevusel kasutajad, võivad teadmatult oma kuulmist püsivalt kahjustada. Teaduslikud uuringud viitavad selgele ohule ja me peame kiiresti tegutsema. Eelkõige peame parandama tarbijate teadlikkust ja asjakohase teabe avalikult kättesaadavaks tegema. Peame saadud teaduslikku soovitust silmas pidades jälle üle vaatama olemasolevad kontrollimeetmed, et tagada nende täielik tõhusus ja sammu pidamine uue tehnoloogiaga.”

Praegused eeskirjad

Kehtiv Euroopa ohutusstandard piirab muusikamängijate helivaljust 100 detsibellini, kuid järjest enam tuntakse muret sellise helivaljusega liigsest kokkupuutumisest tuleneva kuulmiskahjustuse üle. Kahjustusi saab ennetada helivaljuse ja sellega kokkupuutumise kestuse vähendamisega. ELi teaduskomitee arvamus rõhutab, et muusikamängijate kuulamine suurel helitugevusel (üle 89 detsibelli) kõigest viis tundi nädalas ületab töökohtades lubatud mürataseme kehtivaid piirmäärasid. Pikemal kuulamisel on oht püsivale kuulmislangusele viie aasta pärast. Selline oht ähvardab umbes 5-10% kuulajatest, mis võib ELis moodustada 2,5–10 miljonit inimest.

Mida komisjon teha kavatseb?

Euroopa Komisjon taotles teadusuuringut, sest üha enam tekitab muret oht kuulmisele, mis tuleneb eelkõige noorukite ja laste sellistest vaba aja veetmise viisidest nagu muusikamängijate kuulamine. Toetudes teaduslikele tõenditele, korraldab komisjon 2009. aasta alguses Brüsselis konverentsi, et hinnata teaduskomitee järeldusi koos liikmesriikide, asjaomase tööstusharu, tarbijate ja muude sidusrühmadega, ning arutada edasist tegevust. Seminaril käsitletakse kasutajatele suunatud ettevaatusabinõusid ja tehnilisi lahendusi kuulmiskahju minimeerimiseks ning vajadust näha tarbijate kaitsmiseks ette täiendavaid õigusnorme või täiustada kehtivaid ohutusstandardeid.

Mida saavad tarbijad teha?

Muusikamängija kuulajad saavad juba praegu kasutada mõningaid väga praktilisi ettevaatusabinõusid, näiteks kontrollida, kas seadmel saab maksimaalset helitugevust madalamaks sättida, või käsitsi heli vähemaks keerata, ning oma kuulmise huvides muusikamängija pikaajalist kuulamist vältida.

Taust

On hästi teada, et pikaajaline kokkupuutumine liigse helitugevusega võib kuulmist kahjustada. Töötajate kaitsmiseks on töökohtadel lubatava müra tasemele seatud piirangud. Keskkonnamüra, millega üldsus kokku puutub ja mis tuleneb liiklusest, ehitusest, lennukitest või naabruskonnast, võib olla väga häiriv, kuid üldjuhul ei ole see kuulmise kahjustamiseks piisavalt vali.

Viimaste aastate jooksul on vaba aja veetmise viisidega kaasnev müra muutunud märkimisväärseks ohuks kuulmisele, sest see võib olla väga vali ja sellega puutub kokku järjest suurem osa rahvastikust, eriti noored. Üha enam tuntakse muret uue põlvkonna muusikamängijate kasutamise üle, sest need võivad taasesitada helisid väga suurel tugevusel ilma kvaliteeti kahjustamata. Kuulmiskahju oht sõltub heli tasemest ja kuulamise ajast.

Viimastel aastatel on muusikamängijate müük tohutult kasvanud, eriti MP3-mängijate puhul. Üldiselt hinnatakse, et ELis võib iga päev kaasaskantavat muusikamängijat kuulata umbes 50–100 miljonit inimest. Viimase nelja aasta jooksul on hinnanguliselt müüdud 184–246 miljonit kaasaskantavat audioseadet, millest 124–165 miljonit MP3-mängijat. Üle ELi kuulavad miljonid inimesed muusikamängijat iga päev ja kui nad teevad seda valesti, võivad nad kahjustada kuulmist.

Teaduskomitee arvamus: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Arvamuse kokkuvõte kodanikele:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Teave tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomitee kohta:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar