Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

Bruxelles, den 13. oktober 2008

Videnskabsfolk advarer mod høreskader ved brug af personlige musikafspillere

Anvendelsen af personlige musikafspillere i længere tid ad gangen og med en for høj lydstyrke kan ifølge en udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS), der blev offentliggjort i dag, medføre varige høreskader. Det fremgår af den videnskabelige udtalelse, at 5-10 % af brugerne af personlige musikafspillere risikerer at få varige høreskader, hvis de i blot 5 år anvender disse apparater i mere end 1 time om dagen med høj volumen. Europa-Kommissionen havde anmodet denne uvildige videnskabelige komité om at undersøge fænomenet på grund af den omfattende brug af personlige musikafspillere og den kraftige stigning i antallet af unge mennesker, der er udsat for disse støjkilder. Det bekræftes således fra videnskabeligt hold, at der er anledning til bekymring, og Europa-Kommissionen agter nu sammen med medlemsstaterne og de forskellige aktører at overveje eventuelle foranstaltninger for at beskytte børn og unge mod støjen fra personlige musikafspillere og lignende apparater.

EU's forbrugerkommissær Meglena Kuneva har således udtalt: "Jeg er bekymret over, at især så mange unge mennesker, der regelmæssigt anvender personlige musikafspillere og mobiltelefoner med en høj volumen, uden at vide det pådrager sig varige høreskader. De videnskabelige undersøgelser har påvist en tydelig risiko, og vi har pligt til at reagere prompte. Det vigtigste er at gøre forbrugerne mere bevidste om dette fænomen og at give dem adgang til de relevante oplysninger. Vi skal også med udgangspunkt i disse videnskabelige resultater se nærmere på, hvilken kontrol der er på området, for at sikre, at den er effektiv og matcher de nye teknologier".

De nuværende regler

Der findes allerede en europæisk sikkerhedsstandard, der begrænser støjniveauet fra personlige musikafspillere til 100 dB, men der er en stigende bekymring for høreskader som følge af længere tids eksponering for sådanne støjkilder. Man kan dog i vid udstrækning forebygge disse skader ved f.eks. ved at reducere støjniveauet og eksponeringstiden. Det understreges i udtalelsen fra EU's videnskabelige komité, at brugere af personlige musikafspillere overskrider de grænseværdier, der er fastsat for støj på arbejdspladsen, hvis de lytter til musik i blot 5 timer om ugen med en høj volumen (over 89 decibel). Ved anvendelse i længere perioder er der desuden risiko for varige høreskader efter 5 år. Dette vedrører 5-10 % af brugerne, hvilket repræsenterer mellem 2,5 og 10 mio. mennesker i EU.

Hvad agter Kommissionen at gøre?

Europa-Kommissionen har anmodet om denne videnskabelige undersøgelse, fordi man i stigende grad er bekymret for risikoen for høreskader, især hos børn og unge i forbindelse med fritidsaktiviteter, f.eks. brug af personlige musikafspillere. Kommissionen agter på grundlag af disse videnskabelige oplysninger at afholde en konference i Bruxelles i starten af 2009 for sammen med medlemsstaterne, industrien, forbrugerne og andre berørte aktører at granske den videnskabelige komités resultater og finde ud af, hvad man kan gøre. Man vil her se nærmere på, hvilke foranstaltninger brugerne kan træffe, og på de tekniske løsninger, der kan reducere høreskader, samt behovet for yderligere regulering eller revision af de eksisterende sikkerhedsstandarder for at beskytte forbrugerne.

Hvad kan forbrugerne gøre?

Der findes allerede en række praktiske sikkerhedsforanstaltninger, som brugerne kan træffe. De kan f.eks. undersøge, om det er muligt at indstille en maksimal lydstyrke, som ikke kan overskrides, eller de kan reducere lydstyrken manuelt. De kan ligeledes af hensyn til deres hørelse selv sørge for ikke at anvende de personlige musikafspillere i længere tid ad gangen.

Baggrund

Der er generel enighed om, at et for højt støjniveau gennem længere tid kan skade hørelsen. For at beskytte arbejdstagerne har man allerede fastsat grænseværdier for støjniveauet på arbejdspladsen. Den miljøstøj, som de fleste mennesker er udsat for, f.eks. fra trafikken, byggepladser, lufthavne eller naboerne, kan være meget irriterende, men i de fleste tilfælde er støjniveauet ikke højt nok til at forårsage høreskader.

I de seneste år er fritidsstøj blevet en alvorlig trussel for hørelsen, fordi den forekommer med en meget høj lydstyrke, og fordi den rammer en stadig stigende del af befolkningen, især unge mennesker. Man er i højere og højere grad bekymret over eksponeringen fra den nye generation af personlige musikafspillere, der kan gengive lyden med en meget høj volumen, uden at det forringer kvaliteten. Risikoen for høreskader afhænger således af lydstyrke og eksponeringstid.

Salget af personlige musikafspillere er i de seneste år steget kraftigt, især salget af MP3-afspillere. Det vurderes, at mellem 50-100 mio. mennesker i EU dagligt lytter til bærbare musikafspillere. Det anslås, at der i de seneste 4 år er blevet solgt 184-246 mio. bærbare musikafspillere i alt, heraf 124-165 mio. MP3-afspillere. Flere millioner mennesker i EU anvender således dagligt personlige musikafspillere, og hvis de anvender dem forkert, udsætter de sig selv for risikoen for høreskader.

Den videnskabelige komités udtalelse findes på: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Lægmandsversion af udtalelsen findes på:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Baggrundsinformation om den videnskabelige komité (VKNNPS):

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar