Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

V Bruselu dne 13. října 2008

Vědci varují před zdravotními riziky v souvislosti s hlukem z osobních hudebních přehrávačů

Poslouchá-li člověk delší dobu velmi hlasitou hudbu z osobního hudebního přehrávače, může utrpět trvalé poškození sluchu, uvádí se ve dnes zveřejněném stanovisku Vědeckého výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika. Podle stanoviska hrozí pěti až deseti procentům osob používajících osobní hudební přehrávače trvalá ztráta sluchu, pokud poslouchají velmi hlasitou hudbu z osobních hudebních přehrávačů po dobu nejméně pěti let každý týden déle než jednu hodinu denně. Vzhledem k rozšířenému používání osobních hudebních přehrávačů a rostoucímu počtu mladých lidí, kteří jsou tomuto hluku vystaveni, požádala Evropská komise nezávislý vědecký výbor o prošetření této záležitosti. Vědci potvrdili, že skutečně existuje důvod k obavám, a Evropská komise se nyní bude s členskými státy a zúčastněnými stranami zabývat tím, jaká opatření by mohla být podniknuta k lepší ochraně dětí a dospívajících před hlukem z osobních hudebních přehrávačů a dalších podobných zařízení.

Komisařka EU pro ochranu spotřebitelů Meglena Kunevová uvedla: „Znepokojuje mě, že tolik mladých lidí, konkrétně těch, kteří často poslouchají velmi hlasitou hudbu z osobních hudebních přehrávačů a mobilních telefonů, si nevědomky může nevratně poškozovat sluch. Vědecké poznatky poukazují na jasná rizika, a proto je nutné začít rychle jednat. Především musíme zvýšit informovanost spotřebitelů a dané informace zpřístupnit veřejnosti. Rovněž je potřeba s ohledem na vědecké doporučení přezkoumat stávající kontrolní opatření a zjistit, zda jsou plně účinná a zda odpovídají vývoji nových technologií.“

Stávající pravidla

V současné době existuje evropská bezpečnostní norma, která omezuje úroveň hlučnosti osobních hudebních přehrávačů na 100 dB, avšak existují značné obavy, že nadměrná expozice takovému zdroji hluku může poškozovat sluch. Takovému poškození je možné do značné míry předcházet například snížením úrovně hlučnosti a doby expozice. Stanovisko vědeckého výboru EU zdůrazňuje, že poslechem hlasité hudby (nad 89 decibelů) z osobních hudebních přehrávačů po dobu pouhých pěti hodin týdně dochází k překročení stávajících hodnot povolené hlučnosti na pracovišti. Osoby, které za těchto podmínek hudbu poslouchají delší dobu, mohou po pěti letech utrpět trvalou ztrátu sluchu. Jedná se přibližně o pět až deset procent uživatelů, což může představovat 2,5 až 10 milionů osob v EU.

Jak bude Komise nyní postupovat?

Vzhledem k rostoucím obavám ohledně ohrožení sluchu, které se týká zejména dospívajících a dětí v souvislosti používáním osobních hudebních přehrávačů ve volném čase, si Evropská komise vyžádala vědeckou studii. Na základě těchto vědeckých podkladů hodlá Komise začátkem roku 2009 uspořádat v Bruselu konferenci, na níž společně s členskými státy, výrobním odvětvím, spotřebiteli a dalšími zúčastněnými stranami závěry vědeckého výboru vyhodnotí a projedná další postup. Seminář se zaměří na to, jak mohou uživatelé rizikům předcházet, jaká technická řešení mohou poškození sluchu minimalizovat a zda jsou k ochraně spotřebitelů zapotřebí nové právní předpisy či revize stávajících bezpečnostních norem.

Co mohou udělat spotřebitelé?

Uživatelé osobních hudebních přehrávačů mohou sami učinit řadu praktických preventivních kroků, například zjistit u daného zařízení možnosti nastavení maximální hlasitosti a používat hlasitost nižší, nebo hlasitost snížit manuálně, a dále mohou dbát na to, aby s ohledem na ochranu sluchu neposlouchali hudbu z osobních hudebních přehrávačů příliš dlouho.

Obecné informace

Je všeobecně známo, že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku může poškodit sluch. V zájmu ochrany pracovníků byly stanoveny mezní hodnoty hlučnosti na pracovišti. Zvuky z okolního prostředí, se kterými se široká veřejnost setkává, například hluk dopravy, stavebních prací, letadel nebo hluk z ulice, mohou být velmi nepříjemné, avšak většinou nedosahují takových hodnot, aby mohly poškodit sluch.

V poslední době je závažným rizikem pro sluch hluk, kterému se lidé vystavují ve volném čase, neboť může dosahovat velmi vysokých hodnot a ohrožuje stále více obyvatel, zejména mladých lidí. Rostoucí znepokojení budí používání nové generace osobních hudebních přehrávačů, které mohou reprodukovat zvuk velmi nahlas bez snížení jeho kvality. Riziko poškození sluchu závisí na hlasitosti a době expozice.

V posledních letech výrazně vzrostl prodej osobních hudebních přehrávačů, zejména MP3 přehrávačů. Odhaduje se, že v EU poslouchá denně hudbu z přenosných hudebních přehrávačů přibližně 50 až 100 milionů lidí. Za poslední čtyři roky se prodej všech přenosných zvukových zařízení podle odhadů pohyboval v rozmezí 184 až 246 milionů kusů a prodej přehrávačů MP3 124 až165 milionů kusů. V EU používají miliony lidí osobní hudební přehrávače každý den a při jejich nevhodném použití mohou být vystavováni riziku poškození sluchu.

Znění stanoviska je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Zjednodušená verze stanoviska je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Obecné informace o Vědeckém výboru pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar