Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1492

Брюксел, 13 октомври 2008 г.

Учени предупреждават за опасности за здравето поради излагането на шум от лични устройства за възпроизвеждане на музика

Съгласно публикуваното днес становище на Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) слушането на лични устройства за възпроизвеждане на музика с усилен звук през продължителен период от време може да доведе до трайно увреждане на слуха. От научното становище е видно, че 5–10 % от ползващите лични устройства за възпроизвеждане на музика рискуват трайна загуба на слуха, ако в продължение на 5 години всяка седмица повече от един час дневно слушат устройството с усилен звук. Предвид широката употреба на лични устройства за възпроизвеждане на музика и увеличаването на броя на младите хора, изложени на този шум, Европейската комисия поиска от независимия научен комитет да изследва въпроса. Учените потвърждават, че е налице основание за безпокойство и Европейската комисия ще разгледа заедно с държавите-членки и заинтересованите страни възможните мерки, които могат да бъдат предприети с оглед на по-добрата защита на децата и подрастващите от излагането на шум от лични устройства за възпроизвеждане на музика и други подобни устройства.

Комисарят на ЕС по защитата на потребителите Меглена Кунева заяви: „Обезпокоена съм от обстоятелството, че по-специално толкова много млади хора, които често използват лични устройства за възпроизвеждане на музика и мобилни телефони с усилен звук, може, без да съзнават, да увреждат необратимо слуха си. Научните констатации посочват, че е налице явна опасност и е необходимо да реагираме бързо. Необходимо е преди всичко да повишим осведомеността на потребителите и да направим тази информация общодостъпна. Също така е необходимо, предвид този съвет от страна на учените, да прегледаме съществуващите мерки за контрол, за да се гарантира, че те са в пълна степен резултатни и са в съответствие с новите технологии.“

Действащите правила

Понастоящем съществува Европейски стандарт за сигурност, който ограничава равнището на шума от лични устройства за възпроизвеждане на музика до 100 dB, но е налице повишено безпокойство относно увреждането на слуха поради прекомерното излагане на такива източници. Подобно увреждане може в голяма степен да бъде предотвратено посредством такива мерки като намаляването на равнището на излагане на шум и неговата продължителност.

Становището на научния комитет на ЕС подчертава, че ако ползващите лични устройства за възпроизвеждане на музика ги слушат с усилен звук (над 89 dB) само в продължение на пет часа седмично, те ще надвишат съществуващите понастоящем граници за допустим шум на работното място.

Потребителите, които ги слушат по-дълго време, рискуват трайна загуба на слуха след 5 години. Това се равнява приблизително на 5-10 % от всички ползващи такива устройства, които са може би между 2,5 и 10 милиона души в ЕС.

Какво ще предприеме Комисията?

Комисията поиска извършването на научно изследване поради нарастващото безпокойство във връзка с опасностите за слуха, особено при подрастващите и децата, от занимания през свободното време като използването на лични устройства за възпроизвеждане на музика. Въз основа на това научно доказателство в началото на 2009 г. Комисията ще организира конференция, с цел да оцени констатациите на научния комитет съвместно с държавите-членки, производителите, потребителите и други заинтересовани страни и да обсъди последващите действия. Семинарът ще се занимае с предпазните мерки, които могат да вземат потребителите, както и с техническите решения за свеждането до минимум на увреждането на слуха, и с необходимостта от последващи нормативни актове или от преработването на съществуващите стандарти за сигурност, с цел да се защитят потребителите.

Какво могат да направят потребителите?

Ползващите лични устройства за възпроизвеждане на музика вече могат да вземат определени много практични предпазни мерки като например да проверят устройството си, за да установят дали максималната сила на звука може да бъде намалена или могат ръчно да намалят силата на звука и в интерес на слуха си да внимават да не използват личното устройство за възпроизвеждане на музика продължително време.

Обща информация

Добре известно е, че продължителното излагане на прекомерен шум може да увреди слуха. С цел защитата на трудещите се бяха определени граници на допустимите равнища на шум на работното място. Шумовете от околната среда, на които е изложена широката общественост – като например шум от движение по пътищата, строителство, самолети или от съседство – могат да се окажат много дразнещи, но в повечето случаи не са достатъчно силни, за да увредят слуха.

През последните няколко години шумът, предизвикан от занимания през свободното време, се превърна в значителна опасност за слуха, тъй като може да бъде много силен и тъй като нараства делът на населението, изложено на такъв шум, особено младите хора. Налице е нарастващо безпокойство относно излагането на шум от новото поколение лични устройства за възпроизвеждане на музика, които могат да възпроизвеждат много силен звук, без да се губи качеството. Рискът от увреждане на слуха зависи от силата на звука и продължителността на излагане.

През последните години продажбите на лични устройства за възпроизвеждане на музика рязко нараснаха, особено тези на устройствата MP3. Като цяло се смята, че може би около 50 до 100 милиона души в ЕС слушат ежедневно портативни устройства за възпроизвеждане на музика. През последните четири години оценките на продажбите на дребно варират между 184—246 милиона за всички портативни аудио устройства и между 124—165 милиона за устройствата MP3. В рамките на ЕС милиони хора използват ежедневно лични устройства за възпроизвеждане на музика и при положение, че ги използват неправилно, се излагат на опасност от увреждане на слуха.

Текстът на становището се намира на: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf

Редакция на становището, предназначена за неспециалисти:

http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/

Обща информация относно НКВИНЗР:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm


Side Bar