Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

Bryssel den 8 oktober 2008

Konsumentskydd: kommissionen föreslår samma konsumenträttigheter för alla som handlar inom EU

Europeiska kommissionen lägger idag fram förslag om att samma rättigheter ska gälla i hela EU för att konsumenterna lättare ska kunna handla på Internet och i vanliga butiker. Det nya förslaget kommer att garantera att konsumenterna, oavsett var i EU de handlar, får tydlig information om priser och ytterligare avgifter innan de skriver på ett avtal. Förslaget stärker konsumenternas skydd mot sen och utebliven leverans, och i det anges omfattande konsumenträttigheter som gäller i hela EU i frågor som ångerfrist, återlämnande av varor, återbetalning, reparation, garantier och oskäliga avtalsvillkor. I det föreslagna direktivet om konsumenträttigheter förenklas fyra befintliga EU-direktiv om konsumenters rättigheter genom att en uppsättning regler skapas. Direktivet inriktas på e-handel som en del i en omfattande omarbetning och uppgradering av EU:s gällande konsumenträttigheter både på nätet och i butikerna. Syftet är att stärka konsumenternas förtroende och samtidigt minska byråkrati som begränsar företagen till de nationella gränserna och därigenom berövar konsumenterna mer valfrihet och konkurrenskraftiga erbjudanden. En standarduppsättning av villkor i konsumentavtal kommer att sänka kostnaderna för att följa reglerna betydligt – med upp till 97 % för näringsidkare som är verksamma i hela EU. I det föreslagna direktivet förstärks det befintliga konsumentskyddet på viktiga områden där det förekommit många klagomål på senare år, t.ex. aggressiva försäljningsmetoder. Lagstiftningen anpassas till ny teknik och nya försäljningsmetoder, t.ex. m-handel och nätauktioner. I det nya förslaget finns det ett krav på att tydlig information om konsumenträttigheter ska finnas på försäljningsstället.

Eftersom hushållens ekonomi är så ansträngd och köpkraften är det som oroar konsumenterna mest, har det aldrig varit viktigare för konsumenterna att kunna jämföra priser och se sig om för att hitta det bästa erbjudandet. De nya reglerna ska stärka skyddet och täppa till kryphålen på viktiga områden som undergräver konsumenternas förtroende. Den inre marknaden har potentialen att ge konsumenterna mycket större valfrihet och möjligheter. Men för det behöver vi ett skyddsnät med rättigheter som omfattar hela EU så att konsumenterna får den trygghet de behöver för att lugnt kunna jämföra erbjudanden, sade Meglena Kuneva, kommissionär med ansvar för konsumentfrågor.

Fakta och siffror

Internet är ett av de kraftfullaste redskap konsumenterna någonsin har haft. Det ger omfattande information om produkter och priser samt enkel tillgång till fler försäljare än konsumenterna tidigare kunde nå. Redan nu handlar 150 miljoner EU-medborgare – en tredjedel av EU:s befolkning – på Internet. Hittills har dock bara 30 miljoner av dem handlat på nätet från andra EU-länder.

I genomsnitt spenderar dessa konsumenter 800 euro per år på näthandel över gränserna, dvs. sammanlagt 24 miljarder euro, vilket visar på den inre marknadens enorma potential om folk var trygga nog att söka sig utanför sitt lands gränser.

Nuvarande regler

EU:s nuvarande regler om konsumentskydd grundas på fyra EU-direktiv som omfattar följande områden: oskäliga avtalsvillkor[1], försäljning och garantier[2], distansförsäljning[3] och hemförsäljning[4]. Dessa direktiv innehåller vissa minimikrav, och medlemsstaterna har under åren utan samordning lagt till egna regler, vilket gör lagarna om konsumentavtal i EU till ett lappverk av 27 uppsättningar olika regler. Till exempel är kraven på information olika, ångerfristen varierar mellan 7 och 15 dagar och skyldigheterna när det gäller återbetalning och reparation skiljer sig åt.

Det nya förslaget

Direktivet om konsumenträttigheter rör avtal om försäljning av varor och tjänster från företag till konsumenter. I princip alla avtal omfattas, dvs. köp i butiker, på distans eller utanför fasta affärslokaler.

  • Information innan avtal ingås. Direktivet gör näringsidkaren skyldig att i samband med alla konsumentavtal ge konsumenten viss tydlig information, så att konsumenten kan göra ett välgrundat val. Exempel på information är produktens huvudsakliga egenskaper, näringsidkarens geografiska adress och identitet, priset inklusive skatter och alla tillkommande avgifter, bl.a. för frakt, leverans och porto.
  • Regler för leverans och riskens övergång till konsumenten (regleras för närvarande inte på EU-nivå). Efter att avtalet undertecknats har näringsidkaren högst 30 kalenderdagar på sig att leverera varan till konsumenten. Näringsidkaren står för risken och kostnaden om varan skadas eller kommer bort innan konsumenten tar emot den. Vid sen eller utebliven leverans får konsumenten rätt till återbetalning så snart som möjligt och senast sju dagar efter leveransdagen, vilket är en nyhet i de flesta medlemsstaterna.
  • Ångerfrist (distansförsäljning, t.ex. försäljning via Internet, mobiltelefon och postorder, och aggressiva försäljningsmetoder). I hela EU införs det en ångerfrist på 14 kalenderdagar då du kan ändra dig med hjälp av en standardångerblankett som är lätt att använda.
  • Reparation, utbyte och garanti. För att ge mer säkerhet kommer det att finnas en enhetlig uppsättning påföljder som alla konsumenter som köpt en bristfällig produkt kan utnyttja (i första hand reparation eller utbyte och därefter avdrag på priset eller återbetalning av pengarna).
  • Oskäliga avtalsvillkor. Det fastställs en svart lista med oskäliga avtalsvillkor som alltid är förbjudna i EU och en grå lista för hela EU med avtalsvillkor som anses vara oskäliga om näringsidkaren inte bevisar motsatsen.

Skyddet stärks också på många områden, t.ex.

  • nätauktioner, där direktivet kräver att auktioner, även e-auktioner, uppfyller de allmänna informationskraven,
  • aggressiva försäljningsmetoder, där skyddet mot dessa metoder – som används vid försäljning utanför fasta affärslokaler/”direktförsäljning” – stärks betydligt genom en bredare ny definition av direktförsäljningsavtal och andra åtgärder som ska täppa till kryphål. Detta sker som svar på ett stort antal klagomål från konsumenter, särskilt i situationer där aggressiva försäljningsmetoder använts och inget eller bristfälligt konsumentskydd getts.

Vad händer nu?

Direktivet om konsumenträttigheter måste godkännas av Europaparlamentet och av EU-medlemsstaternas regeringar i ministerrådet innan det kan träda i kraft.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Rådets direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal.

[2] Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier.

[3] Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid distansavtal.

[4] Rådets direktiv 85/577/EEG för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler.


Side Bar