Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

V Bruseli 8. októbra 2008

Spotrebitelia: Komisia navrhuje zaviesť pre spotrebiteľov práva platné pre celú EÚ

Európska komisia dnes predložila návrhy týkajúce sa práv platných pre celú EÚ s cieľom uľahčiť spotrebiteľom nákup na internete, ako aj v rámci maloobchodného predaja. Prostredníctvom nového návrhu sa pre spotrebiteľov zabezpečí prístup k jasným informáciám o cenách a dodatočných poplatkoch predtým, ako podpíšu zmluvu, nehľadiac na to, kde v EÚ nakupujú. Posilní sa ochrana spotrebiteľov v prípade omeškania dodania a nedodania objednávky a ustanovia sa aj prísne práva spotrebiteľov v celej EÚ v otázkach, akými sú lehoty na rozmyslenie, vrátenie tovaru, vrátenie peňazí, opravy a záruky a nespravodlivé zmluvné podmienky. V návrhu smernice o právach spotrebiteľov sa zjednodušujú 4 platné smernice EÚ o právach spotrebiteľov a zlučujú sa do jedného súboru pravidiel. Návrh je zameraný na elektronický obchod ako súčasť rozsiahlej revízie a aktualizácie práv európskych spotrebiteľov vzhľadom na nákup on-line a maloobchodný predaj. Cieľom je zvýšenie dôvery spotrebiteľov a súčasne zníženie byrokratickej záťaže, ktorá zabraňuje obchodu mimo vnútroštátnych hraníc a obmedzuje spotrebiteľov pri výbere a konkurenčných ponukách. V štandardnom súbore podmienok spotrebiteľskej zmluvy sa do značnej miery znížia náklady na dodržiavanie právnych predpisov, a to až do 97 % v prípade obchodníkov pôsobiacich v celej EÚ. Navrhovanou smernicou sa aktualizuje súčasná miera ochrany spotrebiteľa v kľúčových oblastiach, v ktorých sa v minulých rokoch vyskytlo mnoho sťažností, napríklad v súvislosti s „predajom pod nátlakom“. Smernica prispôsobuje právne predpisy novým technológiám a metódam predaja, akými sú napríklad mobilný predaj (m-commerce) a on-line dražby typu „ebay“. V novom návrhu sa ustanovuje jednoznačná požiadavka, aby sa pri predaji uvádzali jasné informácie o právach spotrebiteľov.

Komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva uviedla: „Vzhľadom na to, že zúžený rozpočet domácností a kúpna sila najviac znepokojujú občanov, je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby spotrebitelia mohli porovnávať ceny a získať za svoje peniaze najlepšiu hodnotu z ponuky. Nové pravidlá sú zamerané na posilnenie ochrany a riešenie nedostatkov v kľúčových oblastiach, ktoré oslabujú dôveru spotrebiteľov. Vďaka jednotnému trhu je pre spotrebiteľov možné zabezpečiť oveľa väčší výber a viac príležitostí. Na to ale potrebujeme poskytnúť v celej EÚ ochranu v podobe práv spotrebiteľov, aby mali istotu, že môžu nakupovať bez obáv.“

Základné fakty a čísla

Internet je jedným z nástrojov, ktoré spotrebiteľom ponúkajú viac možností ako kedykoľvek predtým. Poskytuje im bohaté informácie o výrobkoch a cenách a umožňuje im ľahký prístup k veľkému počtu maloobchodníkov, ku ktorým by sa v minulosti bez internetu nedostali. Cez internet nakupuje už 150 miliónov občanov EÚ, čo predstavuje tretinu nášho obyvateľstva. Do cezhraničného nákupu on-line v EÚ sa z tohto počtu zatiaľ zapája len 30 miliónov občanov. Vo všeobecnosti míňajú priemerne 800 EUR ročne, t. j. celkovo 24 miliárd EUR, čo poukazuje na obrovský potenciál vnútorného trhu v prípade, ak by ľudia viac dôverovali obchodu za hranicami svojho štátu.

Platné predpisy

V súčasnosti platné predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa vychádzajú zo štyroch smerníc EÚ: o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách[1], o určitých aspektoch predaja a záruk[2], o zmluvách na diaľku[3] a o zmluvách mimo prevádzkových priestorov[4]. Tieto smernice obsahujú určité minimálne požiadavky; členské štáty však v priebehu rokov pridávali nekoordinovaným spôsobom vlastné pravidlá a zmluvné právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa sa tak stalo spleťou 27 súborov rôznych pravidiel, napríklad vznikla kombinácia rôznych požiadaviek na uvádzanie informácií, rôznych lehôt na rozmyslenie v rozmedzí od 7 od 15 dní a rôznych povinností v súvislosti s vrátením peňazí a opravami.

Nový návrh

Smernica o právach spotrebiteľov sa týka zmlúv v oblasti predaja tovarov a služieb obchodníkmi spotrebiteľom. Vo všeobecnosti sú pokryté všetky zmluvy, t. j. nákup v obchode, na diaľku alebo mimo obchodných priestorov.

  • Informácie pred uzavretím zmluvy: V smernici sa od obchodníkov vyžaduje poskytovať spotrebiteľom súbor jasných informácií v prípade všetkých spotrebiteľských zmlúv, aby sa títo mohli rozhodnúť na základe informácií, napríklad o hlavných vlastnostiach výrobku, zemepisnom sídle a totožnosti obchodníka, cene zahŕňajúcej dane a o všetkých dodatočných poplatkoch na náklad, dodanie alebo poštovné.
  • Predpisy o dodaní tovaru a preberaní rizika spotrebiteľmi (v súčasnosti nie sú regulované na úrovni EÚ): Od podpisu zmluvy má obchodník najviac 30 dní na to, aby dodal tovar spotrebiteľovi. Obchodník znáša riziko a náklady vyplývajúce z poškodenia a straty tovaru do chvíle, keď tovar preberá spotrebiteľ. V prípade omeškania dodania alebo nedodania tovaru má spotrebiteľ právo na vrátanie peňazí v čo najkratšej lehote a najneskôr do 7 dní odo dňa dodania tovaru (toto právo je vo väčšine nových členských štátov novým prvkom).
  • Lehoty na rozmyslenie (predaj na diaľku, napr. internetový predaj, predaj cez mobilný telefón, katalógový predaj a predaj pod nátlakom): V celej EÚ sa uplatňuje lehota na rozmyslenie (14 kalendárnych dní) v prípade, ak zmeníte názor. Bude sa používať praktický štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy.
  • Opravy, nahradenie tovaru, záruky: V záujme zabezpečenia väčšieho stupňa istoty sa bude používať jeden a ten istý štandardný súbor nápravných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii všetkým spotrebiteľom, ktorí kúpili poškodený výrobok (t. j. v prvom rade sa uskutoční oprava alebo nahradenie výrobku a potom bude nasledovať zníženie ceny alebo vrátenie peňazí).
  • Nespravodlivé zmluvné podmienky: Zavedie sa nový čierny zoznam nespravodlivých zmluvných podmienok zakázaných na území celej EÚ vo všetkých prípadoch a šedý zoznam pre celú EÚ týkajúci sa zmluvných podmienok, ktoré sa považujú za nespravodlivé v prípade, ak obchodník nepreukáže opak.

Ochrana sa takisto posilňuje v mnohých oblastiach, ktoré zahŕňajú:

  • Dražby on-line: V smernici sa vyžaduje, aby dražby (vrátane elektronických dražieb) spĺňali štandardné požiadavky na uvádzanie informácií.
  • Predaj pod nátlakom: K značnému posilneniu ochrany v prípade predaja pod nátlakom, predaja dohodnutého mimo obchodných priestorov a priameho predaja došlo v odozve na veľký počet sťažností spotrebiteľov, a to najmä v situáciách, keď pri predaji pod nátlakom nebola vôbec zabezpečená ochrana spotrebiteľa alebo nebola zabezpečená v dostatočnej miere. Toto posilnenie sa uskutočnilo prostredníctvom rozsiahlejšieho nového vymedzenia zmlúv o priamom predaji, ako aj ďalších krokov na riešenie uvedených nedostatkov.

Čo bude nasledovať?

Smernicu o právach spotrebiteľov musí predtým, ako bude môcť nadobudnúť účinnosť, schváliť Európsky parlament a vlády EÚ v rámci Rady ministrov.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Smernica Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

[2] Smernica 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar.

[3] Smernica 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.

[4] Smernica Rady 85/577/EHS na ochranu spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov.


Side Bar