Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

Bryssel 8. lokakuuta 2008

Komissio ehdottaa EU:n laajuisia oikeuksia kuluttajille

Euroopan komissio ehdottaa, että koko EU:ssa sovellettaisiin yhteisiä kuluttajanoikeuksia, joiden ansiosta olisi helpompi tehdä ostoksia niin internetissä kuin kauppakaduillakin. Tekivätpä kuluttajat ostoksia missä päin EU:ta hyvänsä, heille olisi annettava selkeät tiedot hinnasta ja lisämaksuista ennen kuin he vahvistavat kaupan. Kuluttajilla olisi parempi suoja toimitusten viivästymistä ja tilauksen toimittamatta jättämistä vastaan. Lisäksi he saisivat vahvat harkinta-aikaan, palautuksiin, maksun palauttamiseen, tuotteen korjaamiseen, takuuseen ja kohtuuttomiin sopimusehtoihin liittyvät oikeudet. Uudella kuluttajanoikeusdirektiivillä yksinkertaistettaisiin neljää nyt voimassa olevaa kuluttajanoikeusdirektiiviä luomalla yksi ainoa säännöstö. EU:ssa voimassa olevia kuluttajien oikeuksia ollaan parantamassa laajalla remontilla, jossa sähköinen kaupankäynti on yhtenä kohteena. Tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta ja samalla vähentää byrokratiaa, jonka vuoksi yritykset eivät laajenna toimintaansa oman maansa rajojen ulkopuolelle, jolloin kuluttajat jäävät vaille suurempaa valinnanvaraa ja kilpailevia tarjouksia. Kun käyttöön otettaisiin vakiosopimusehdot, EU:n laajuista toimintaa harjoittavat kauppiaat säästäisivät sääntöjen noudattamisen kustannuksissa jopa 97 prosenttia. Direktiiviehdotuksella vahvistettaisiin kuluttajansuojan keskeisiä alueita, joilla on viime vuosina tehty runsaasti valituksia. Aiheena on mm. painostaminen kaupantekoon. Ehdotuksen myötä lainsäädännössä otettaisiin huomioon uusi teknologia ja uudet myyntimenetelmät, kuten langaton eli mobiilikauppa ja nettihuutokaupat. Uudessa direktiivissä edellytettäisiin selvästi, että myyntipaikalla on annettava selkeät tiedot kuluttajan oikeuksista.

”Kun kotitalouksissa joudutaan kiristämään kukkaronnyörejä ja ostovoiman kohtalo kuuluu kansalaisten suurimpiin huolenaiheisiin, kuluttajien on entistäkin tärkeämpää pystyä vertailemaan hintoja ja etsimään parasta vastinetta rahoilleen,” painottaa kuluttajansuojasta vastaava EU-komissaari Meglena Kuneva. ”Uusilla säännöillä on tarkoitus parantaa kuluttajansuojaa ja tukkia porsaanreiät, joiden hyödyntäminen nakertaa kuluttajien luottamusta”, jatkaa komissaari. Yhtenäismarkkinat pystyisivät komissaarin mukaan antamaan kuluttajille selvästi lisää valinnanvaraa ja mahdollisuuksia. ”Kuluttajat tarvitsevat kuitenkin suojakseen koko EU:ssa sovellettavista oikeuksista rakentuvan turvaverkon, jotta he voivat tehdä ostoksia rauhallisin mielin.”

Perustietoa

Internet kuuluu kuluttajille eniten valtaa antaneiden välineiden kärkijoukkoon. Sen kautta kuluttajat saavat valtavasti tietoa tuotteista ja niiden hinnoista ja helposti yhteyden selvästi useampaan kauppiaaseen kuin aiemmin olisi ollut mahdollista. Jo 150 miljoonaa EU-kansalaista eli joka kolmas käy kauppaa internetin välityksellä. Kotimaansa ulkopuolelta nettiostoksia tekee kuitenkin vain 30 miljoonaa.

Vuodessa he käyttävät rahaa toisesta maasta tehtäviin nettiostoksiin keskimäärin 800 euroa eli yhteensä 24 miljardia euroa. Se on selvä osoitus sisämarkkinoiden valtavasta potentiaalista, joka voisi toteutua, jos useammat olisivat riittävän luottavaisia uskaltautuakseen tekemään nettikauppaa kotimaansa ulkopuolelta.

Nykysäännöstö

Nykyiset EU:n kuluttajansuojasäännöt perustuvat neljään direktiiviin, joissa käsitellään kohtuuttomia sopimusehtoja,[1] kauppaa ja takuita,[2] etämyyntiä[3] ja kotimyyntiä.[4] Direktiiveissä säädetään tietyistä vähimmäisvaatimuksista. Jäsenvaltiot ovat vuosien mittaan ottaneet käyttöön lisää sääntöjä, mutta toimintaa ei ole koordinoitu, minkä vuoksi EU:n kuluttajasopimuslainsäädäntö koostuu 27:stä erilaisesta säännöstöstä. Sen tuloksena tiedotusvelvollisuudet vaihtelevat, harkinta-ajan pituus vaihtelee seitsemästä 15 päivään ja maksun palauttamiseen ja korjaamiseen sovelletaan erilaisia velvoitteita.

Uusi ehdotus

Kuluttajanoikeusdirektiivi koskee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä tavaroiden ja palvelujen myyntisopimuksia. Yleisesti ottaen mukana ovat kaikki sopimustyypit, olipa kyse liikehuoneistossa, etäsopimuksella tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan tiloissa käytävästä kaupasta.

  • Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot: Direktiivin mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle selkeiden vaatimusten mukaiset tiedot kaikkien kuluttajasopimusten osalta, jotta kuluttaja voi tehdä valistuneen päätöksen. Vaadittaviin tietoihin kuuluvat esimerkiksi tuotteen pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan osoite ja henkilöllisyys, hinta veroineen sekä lisäksi tulevat rahti-, toimitus- ja postimaksut.
  • Toimituksia ja riskin siirtymistä kuluttajalle koskevat säännöt (tällä hetkellä ei säännelty EU:n tasolla): Elinkeinonharjoittajan on toimitettava tavara kuluttajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Vastuu tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista siirtyy elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle vasta silloin, kun kuluttaja saa tavaran haltuunsa. Jos toimitus viivästyy tai tavara jää toimittamatta, kuluttajalla on oikeus saada maksamansa summat takaisin seitsemän päivän kuluessa viimeisestä toimituspäivästä. Tämä on uutta useimmissa jäsenvaltioissa.
  • Harkinta-ajat (etämyynti, esim. internet-, matkapuhelin- ja postimyynti sekä painostusmyynti): Säädetään koko EU:ssa sovellettavasta 14 kalenteripäivän harkinta-ajasta, jonka puitteissa kuluttaja voi peruuttaa etäsopimuksen uudella helppokäyttöisellä vakiomuotoisella peruuttamislomakkeella.
  • Tuotteen korjaaminen ja korvaaminen sekä takuut: tilanteen selkeyttämiseksi käyttöön otetaan yhdet ja samat virheenoikaisukeinot, joita kaikki viallisen tuotteen ostaneet kuluttajat voivat käyttää (ensisijaisesti virhe oikaistaan korjaamalla tai vaihtamalla tavara, muussa tapauksessa alennetaan hintaa tai palautetaan maksu).
  • Kohtuuttomat sopimusehdot: käyttöön otetaan uusi musta lista, jossa luetellaan ne kohtuuttomina pidettävät sopimusehdot, jotka kielletään EU:ssa kaikissa tapauksissa, sekä ns. harmaa lista, jossa lueteltuja sopimusehtoja pidetään kohtuuttomina, jos elinkeinonharjoittaja ei toisin osoita.

Kuluttajansuojaa vahvistetaan monissa muissakin tapauksissa, joista mainittakoon

  • nettihuutokaupat: huutokaupoissa, myös sähköisissä, on direktiivin mukaan noudatettava vakiotiedotusvelvollisuuksia.
  • painostusmyynti: Kuluttajat ovat tehneet runsaasti valituksia muualla kuin elinkeinonharjoittajan tiloissa tapahtuvasta myynnistä, johon liittyy painostusta ja jonka yhteydessä kuluttajalla ei ole tarpeeksi tai lainkaan suojaa. Kuluttajan suojaa tällaiselta myynniltä parannetaan merkittävästi ottamalla käyttöön entistä laajempi muualla kuin elinkeinonharjoittajan tiloissa tehtävän sopimuksen määritelmä ja ryhtymällä muihinkin toimiin porsaanreikien tukkimiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Ennen kuin kuluttajanoikeusdirektiivi tulee voimaan, sen on saatava Euroopan parlamentin ja neuvostossa kokoontuvien EU-maiden hallitusten hyväksyntä.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Neuvoston direktiivi 93/13/ETY: kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot.

[2] Direktiivi 1999/44/EY: kulutustavaroiden kauppa ja niihin liittyvät takuut.

[3] Direktiivi 97/7EY: etämyynti.

[4] Neuvoston direktiivi 85/577/ETY: kotimyynti.


Side Bar