Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

Brüssel, 8. oktoober 2008

Tarbijakaitse: komisjon teeb ettepaneku kehtestada tarbijaõigused, mis kehtiksid kogu ELis

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kehtestada kogu ELis tarbijaõigused, mis lihtsustavad ostude tegemist nii tavakaubandusvõrgust kui ka Internetist. Uute eeskirjade kohaselt tuleb tarbijat enne lepingu sõlmimist selgelt teavitada nii hinnast kui ka sellele lisanduvatest maksudest ja tasudest, olenemata sellest, millises ELi riigis ta asub. Komisjoni ettepanek kaitseb tarbijat paremini juhtude eest, kus kaup toimetatakse kohale hilinemisega või jääb üldse saamata, ning annab talle kogu ELis suuremad õigused ebaõiglaste lepingutingimuste korral ja sellistes küsimustes nagu järelemõtlemisaeg, kauba tagastamine, hüvitamine, parandus ja garantii. Tarbijaõiguste direktiivi ettepanekuga koondatakse neli olemasolevat ELi direktiivi lihtsuse mõttes üheks tervikuks. Ettepanek käsitleb ühtlasi e-kaubandust kui osa elektroonilise ja tavakaubanduse puhul ELis kehtivate tarbijaõiguste ulatuslikust läbivaatamisest ja täiustamisest. Eesmärk on suurendada tarbija usaldust ja kärpida samal ajal bürokraatiat, mis sunnib ettevõtjaid tegutsema oma riigi piires ning jätab tarbija ilma valikuvabadusest ja konkureerivatest pakkumistest. Tarbijalepingu standardtingimuste kehtestamine vähendab kaubandusettevõtjate jaoks oluliselt (kuni 97 %) eri nõuete täitmisest tingitud kulusid. Direktiivi ettepanekuga täiustatakse tarbijakaitset olulistes valdkondades, kus viimastel aastatel on laekunud arvukalt kaebusi, näiteks agressiivse müügi puhul. Õigusnorme kohandatakse selliste uute tehnoloogiate ja müügimeetoditega nagu m-äri ja e-Bay laadi e-oksjonid. Uues ettepanekus nõutakse konkreetselt, et tarbijal oleks müügipunktis võimalik selgel viisil tutvuda oma õigustega.

ELi tarbijavolinik Meglena Kuneva kommentaar oli järgmine: „Kuna inimestel on praegu raske ots otsaga kokku tulla ja ostujõu vähenemisest on saanud peamine mureallikas, on senisest tähtsam, et tarbijal oleks võimalik hindu võrrelda ja leida enda jaoks kõige soodsam pakkumine. Uute eeskirjade ülesanne on tugevdada kaitset ja kõrvaldada olulistes valdkondades õiguslik vaakum, mis vähendab tarbija usaldust. Tarbijate valikuvõimaluste rikastamiseks vajalik potentsiaal on ühtsel turul olemas. Kuid selleks, et inimesed saaksid rahuliku südamega ja turvaliselt oste sooritada, on meil vaja kehtestada kogu ELis õigused, mis toimiksid sarnaselt julgestusvõrguga.”

Olulisemad faktid ja arvandmed

Internet kujutab endast tarbija jaoks üht kõige võimsamat relva. See annab üksikasjalikku teavet toodete ja hindade kohta ning võimaldab valida enneolematult suure arvu jaemüüjate vahel. Juba 150 miljonit ELi kodanikku (kolmandik koguelanikkonnast) sooritab oste Internetis. Kuid ainult 30 miljonit neist on ostnud Interneti kaudu kaupu teisest ELi liikmesriigist.

Üldiselt kulutavad inimesed teisest riigist tehtud ostudele keskmiselt 800 eurot aastas ehk kokku 24 miljardit eurot. See näitab, et siseturul on tohutult potentsiaali, kui vaid rohkem tarbijaid julgeks vaadata kaugemale oma riigi piiridest.

Praegused eeskirjad

Praegu ELis kehtivad tarbijakaitse eeskirjad lähtuvad neljast direktiivist, mis käsitlevad vastavalt ebaõiglasi lepingutingimusi,[1] tarbekaupade müüki ja garantiisid,[2] kaugmüüki[3] ja lävemüüki[4]. Need direktiivid sisaldavad teatavaid miinimumnõudeid. Aja jooksul on liikmesriigid nendele lisanud uusi eeskirju, mida ei ole omavahel kooskõlastatud. Seetõttu on ELis tarbijalepingute puhul pilt üsna kirju, kuna eksisteerib 27 erinevat õigussüsteemi, mis lähevad üksteisest lahku nii teabekohustuste kui ka järelemõtlemisaja pikkuse (7–15 päeva) ning hüvitamis- ja parandusnõuete osas.

Uus ettepanek

Tarbijaõiguste direktiivi teemaks on ettevõtja ja tarbija vahelised kaupade ja teenuste müüki käsitlevad lepingud. Direktiiv hõlmab üldiselt kõiki lepinguliike, s.t nii poes ja väljaspool äriruume toimuvat müüki kui ka kaugmüüki.

  • Lepingueelne teave. Direktiiv kohustab kaubandusettevõtjat andma iga tarbijalepingu puhul selget teavet, mis võimaldaks kliendil teha teadliku valiku (näiteks toote põhiomadused, ettevõtja aadress ja nimi, maksusid ning täiendavaid veo-, kohaletoimetamis- ja postikulusid sisaldav hind).
  • Kohaletoimetamist ja tarbijale üle kanduvat riski käsitlevad eeskirjad (praegu ELi tasandil reguleerimata). Ettevõtja peab kauba tarbijale kätte toimetama hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates lepingule allakirjutamisest. Kuni tarbijale üleandmiseni vastutab ettevõtja kaubast lähtuva ohu eest ning katab selle riknemisest ja kaotsiminekust tulenevad kulud. Kui kaup toimetatakse kohale hilinemisega või jääb üldse saamata, on tarbijal õigus hüvitisele. Selline hüvitis on enamikus liikmesriikides uudne ja tuleb tasuda võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates kättetoimetamise kuupäevast.
  • Järelemõtlemisajad (kaugmüük, nt Interneti ja mobiiltelefoni teel toimuv müük, kataloogimüük ja agressiivne müük). Kogu ELis kehtestatakse 14 kalendripäeva pikkune järelemõtlemisaeg, mille jooksul tarbijal on õigus meelt muuta. Juurutatakse hõlpsasti kasutatav lepingust taganemise standardvorm.
  • Parandus, asendamine ja garantii. Õiguskindluse suurendamiseks luuakse standardne kord puudustega toote heastamiseks tarbijale (s.t toote parandamise või asendamise teel või, kui kumbki neist ei ole võimalik, hinna alandamise või kogu maksumuse hüvitamise teel).
  • Ebaõiglased lepingutingimused. Koostatakse uus must nimekiri ebaõiglastest lepingutingimustest, mis on igal juhul kogu ELis keelatud, ning hall nimekiri tingimustest, mida peetakse samuti ebaõiglaseks, kui ettevõtja ei tõenda vastupidist.

Tarbijakaitset tugevdatakse ka paljudes muudes valdkondades, näiteks:

  • E-oksjonid. Direktiivi kohaselt peavad oksjonite, k.a e-oksjonite puhul olema täidetud standardsed teabekohustused.
  • Agressiivne müük. Vastusena arvukatele kaebustele, mis on laekunud tarbijatelt, kelle suhtes on rakendatud agressiivseid müügimeetodeid ning kes on jäänud seejuures täielikult või osaliselt ilma tarbijakaitse abist, tugevdatakse oluliselt eeskirju, mis pakuvad kaitset agressiivse müügi (väljaspool äriruume toimuva / otsemüügi) korral, laiendades otsemüügilepingute mõistet ja vähendades muul viisil õiguslikku vaakumit.

Mis saab edasi?

Et tarbijaõiguste direktiiv hakkaks kehtima, peavad Euroopa Parlament ja ELi liikmesriikide valitsused (Euroopa Liidu Nõukogu) selle heaks kiitma.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Nõukogu direktiiv 93/12/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes.

[2] Direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta.

[3] Direktiiv 97/7/EÜ tarbijate kaitse kohta sidevahendi abil sõlmitud lepingute korral.

[4] Nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ tarbija kaitsmise kohta väljaspool äriruume sõlmitud lepingute korral.


Side Bar