Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

V Bruselu dne 8. října 2008

Spotřebitelé: Komise navrhuje práva nakupujících platná v celé EU

Evropská komise dnes předložila návrhy práv platných v celé EU, která mají spotřebitelům usnadnit nakupování po internetu i v kamenných obchodech. Nový návrh spotřebitelům při nákupu kdekoli v EU zaručí jasné informace o ceně a dalších poplatcích předtím, než podepíší smlouvu. Posílí ochranu spotřebitele proti opožděnému dodání nebo nedodání a zároveň stanoví pevná práva spotřebitelů platná po celé EU v takových záležitostech, jako jsou lhůta na rozmyšlenou, vrácení zboží a peněz, opravy a záruky a nepřiměřené smluvní podmínky. Navrhovaná směrnice o právech spotřebitele zjednodušuje 4 stávající směrnice EU do jednoho souboru pravidel. V rámci dalekosáhlého přepracovávání a zlepšování stávajících práv spotřebitelů EU platných jak při prodeji online, tak v kamenných obchodech, se zaměřuje na elektronické obchodování. Cílem je zvýšit důvěru spotřebitelů a zároveň omezit byrokracii, která brání podnikání nad rámec hranic členských států, což spotřebitelům odepírá lepší výběr a konkurenční nabídky. Standardní soubor spotřebitelských smluvních podmínek výrazně sníží náklady na dodržování předpisů – až o 97 % pro obchodníky působící v celé EU. Navrhovaná směrnice zlepšuje stávající ochranu spotřebitele v klíčových oblastech, jichž se v posledních letech týkal velký počet stížností, jako je například prodej pod nátlakem. Přizpůsobuje právní předpisy novým technologiím a prodejním metodám, například obchodování prostřednictvím mobilních telefonů a dražbám online na stránkách typu „ebay“. Nový návrh obsahuje jednoznačný požadavek, aby byly jasné informace o právech spotřebitele viditelně uvedeny v místě prodeje.

Komisařka EU odpovědná za ochranu spotřebitele Meglena Kunevová uvedla: „Vzhledem k tomu, že jsou rozpočty domácností napjaté a kupní síla jedním z hlavních zájmů občanů, nebylo pro spotřebitele nikdy důležitější moci srovnávat ceny a při nákupu využít té nejlepší nabídky. Účelem těchto nových předpisů je posílit ochranu a vyplnit mezery v klíčových oblastech, které oslabují důvěru spotřebitelů. Jednotný trh má potenciál poskytovat spotřebitelům daleko větší výběr a příležitosti. Evropská unie však potřebuje záchrannou síť práv, aby spotřebitelé měli jistotu, že mohou nakupovat s klidnou myslí."

Základní fakta a čísla

Internet je jedním z nejmocnějších nástrojů, jaký kdy spotřebitelé měli k dispozici. Poskytuje velké množství informací o výrobcích a cenách, a usnadňuje přístup k daleko většímu počtu maloobchodníků, než kdykoli předtím. Již 150 miliónů občanů EU – tedy třetina populace – nakupuje prostřednictvím internetu. Pouhých 30 miliónů z nich však v EU nakupuje online přes hranice.

Obecně utratí nakupující v zahraničí v průměru 800 EUR ročně, tj. 24 miliard EU celkem, což ukazuje obrovský potenciál internetového trhu, pokud by mělo více lidí důvěru obchodovat za hranicemi svého členského státu.

Stávající pravidla

Stávající pravidla EU týkající se ochrany spotřebitele vyplývají ze čtyř směrnic EU – o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách[1], o prodejích a zárukách[2], o prodeji na dálku[3] a o prodeji mimo obchodní prostory[4]. Tyto směrnice obsahují určité minimální požadavky. Členské státy v průběhu let přidávaly pravidla nekoordinovaným způsobem, v důsledku čehož se právní předpisy EU o spotřebních smlouvách staly skládankou 27 souborů odlišných pravidel, např. povinnosti ohledně poskytování informací se různí, lhůty na rozmyšlenou jsou poskytovány odlišné délce od 7 do 15 dnů a povinnosti v souvislosti s vracením peněz a opravami se rovněž liší.

Nový návrh

Směrnice o právech spotřebitelů se týká smluv o prodeji zboží a služeb od obchodníka ke spotřebiteli (B2C). Obecně se vztahuje na všechny smlouvy, tj. na nákupy uskutečněné v obchodě, na dálku nebo mimo obchodní prostory.

  • Předsmluvní informace. Směrnice obchodníkovi v případě všech spotřebitelských smluv ukládá povinnost poskytnout spotřebiteli jasný soubor informací tak, aby se mohl informovaně rozhodnout, např. ohledně hlavních vlastností výrobku, geografické adresy a identifikace obchodníka, ceny včetně poplatků, všech dalších nákladů na dopravu, doručení či poštovní služby.
  • Pravidla týkající se dodávky a převodu rizika na spotřebitele (v současné době není regulováno na úrovni EU): Je stanovena maximální lhůta v délce 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, během níž musí obchodník dodat zboží spotřebiteli. Obchodník nese riziko a náklady plynoucí z poškození a ztráty zboží do chvíle, kdy spotřebitel zboží obdrží. V případě opožděného dodání nebo nedodání bude mít spotřebitel právo – ve většině členských států nové – na co nejrychlejší vrácení peněz, a to nejpozději do 7 dnů od data dodání.
  • Lhůty na rozmyšlenou (prodej na dálku, např. prodej prostřednictvím internetu, mobilních telefonů, katalogů a prodej pod nátlakem): V celé EU bude platit lhůta na rozmyšlenou v délce 14 dnů, během níž můžete změnit názor. Bude zaveden snadno použitelný standardní formulář pro odstoupení od smlouvy.
  • Opravy, náhrady, záruky. V zájmu větší jistoty bude existovat jeden a týž standardní soubor opravných opatření dostupných všem spotřebitelům, kteří si zakoupili vadný výrobek (tj. na prvním místě oprava nebo náhrada, následované snížením ceny nebo vrácením peněz).
  • Nepřiměřené smluvní podmínky: Bude vypracována nová černá listina nepřiměřených smluvních podmínek, které jsou v celé EU zakázány vždy, a „šedá listina“ smluvních podmínek, které se považují za nepřiměřené, pokud obchodník neprokáže opak.

Ochrana je posílena v mnoha oblastech, včetně

  • Dražeb online: Směrnice požaduje, aby byly při dražbách splněny standardní požadavky, pokud jde o informace, a to včetně elektronických dražeb.
  • Prodeje pod nátlakem: Ochrana před prodejem pod nátlakem – prodej vyjednaný mimo prodejní prostory / „přímý prodej“– je posílena vzhledem ke zvýšenému počtu stížností spotřebitelů zejména v souvislosti s prodejem pod nátlakem, pro něhož neexistovala ochrana spotřebitele nebo byla nedostatečná – prostřednictvím nové, širší definice smluv o přímém prodeji a dalších opatření na odstranění mezer v předpisech.

Další kroky

Dříve než se stane závazným právním předpisem, musí být směrnice o smluvních právech schválena Evropským parlamentem a vládami členských států EU v Radě ministrů.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm.


[1] Směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených smluvních podmínkách.

[2] Směrnice 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží.

[3] Směrnice 97/7/ES o prodeji na dálku.

[4] Směrnice 85/577/EHS o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory.


Side Bar