Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/1474

Брюксел, 8 октомври 2008 г.

Въпроси, свързани с потребителите: Комисията предлага права на общностно равнище за купувачите в ЕС

Днес Европейската комисия представи предложения за права на общностно равнище за улесняване на потребителите при покупки по Интернет и в търговските обекти. С новото предложение ще се осигури потребителите да разполагат с ясна информация за цената и допълнителните такси, преди да подпишат договор, независимо от мястото на извършване на покупката в ЕС. С него ще бъде увеличена защитата на потребителите при забавяне и неосъществяване на доставката и ще бъдат укрепени правата, предоставени на общностно равнище на потребителите по въпроси като периодите за размисъл, връщането на стоката, връщането на парите, поправките и гаранциите и неравноправните клаузи в договорите. С предложената директива относно правата на потребителите се опростяват 4 съществуващи директиви на ЕС за правата на потребителите, които се обединяват в единен набор от правила. Тя е насочена към електронната търговия като част от значително по обхват преразглеждане и подобряване на съществуващите права на потребителите на ЕС по отношение на онлайн покупките и покупките в магазини. Целта е да се увеличи доверието на потребителите, като едновременно с това се намалят административните формалности, ограничаващи бизнеса в рамките на националните граници, в резултат на което потребителите биват лишени от по-голям избор и по-конкурентни оферти. Създаването на стандартен набор от клаузи за потребителските договори ще даде възможност за съществено съкращаване на разходите за постигане на съответствие с изискванията (с до 97 % за търговците, осъществяващи дейност на равнището на ЕС). С предложената директива се увеличава съществуващата защита на потребителите по ключови аспекти, във връзка с които през последните години са подадени много жалби, като например при продажбите под натиск. Чрез директивата законодателството се адаптира към новите технологии и начини за продажба, като например търговията по мобилен телефон и онлайн търговете на сайтове от вида „ebay“. Новото предложение съдържа изрично изискване за ясна информация относно правата на потребителите, която да бъде изложена на мястото на продажба.

Комисарят на ЕС по защита на потребителите Меглена Кунева заяви: „В контекста на натиска, който настоящото икономическо положение оказва върху семейните бюджети, и притесненията на гражданите във връзка с покупателната им способност, никога не е било толкова важно за потребителите да могат да сравняват цените и да имат възможност да се възползват от най-изгодната оферта. С тези нови правила се цели да бъде увеличена защитата и да бъдат запълнени празнотите в ключови области, които подкопават доверието на потребителите. Единният пазар има потенциалът да предостави много по-голям избор и повече възможности за потребителите. За целта обаче е необходима мрежа за защита на правата на потребителите на равнището на ЕС с оглед на сигурността, от която се нуждаят, за да могат да пазаруват спокойно.“

Основни факти и цифри

Интернет е едно от най-богатите на възможности средства, което някога е било на разположение на потребителите. То предоставя на потребителите много информация за продуктите и цените и осигурява лесен достъп до много повече търговци на дребно, отколкото когато и да е било по-рано. Вече 150 млн. граждани на ЕС (една трета от населението му) пазаруват по Интернет. Но от тях само 30 милиона пазаруват онлайн в друга държава в рамките на ЕС. Като цяло те харчат средно по 800 EUR на година при тези трансгранични покупки, т.е. общо 24 млрд. EUR, което идва да покаже огромния потенциал на вътрешния пазар, ако повече хора се чувстват достатъчно защитени, за да се решат да пазаруват извън границите на държавата си.

Действащи правила

Действащите правила относно защитата на потребителите в ЕС се съдържат в четири директиви на ЕС — за неравноправните клаузи в договорите[1], за продажбите и гаранциите[2], за договорите от разстояние[3] и за продажбите в дома на потребителя[4]. Тези директиви съдържат определени минимални изисквания. В течение на годините държавите-членки са добавяли правила, без да ги съгласуват помежду си, като по този начин законодателството относно потребителските договори съставлява мозайка от 27 съвкупности от различаващи се правила, като например: задълженията по отношение на информацията се различават, периодите за размисъл варират от 7 до 15 дни и задълженията във връзка с връщането на парите и поправките на стоките не са еднакви.

Новото предложение

Директивата относно правата на потребителите се отнася за договорите за продажби на стоки и услуги от търговци на потребители. Като цяло всички договори са обхванати, т.е. покупки в магазини, тези от разстояние или извън търговски обекти.

  • Преддоговорна информация. С директивата търговецът е задължен да предостави на потребителя ясен набор от данни при всички потребителски договори, така че потребителят да може да направи своя информиран избор, например за основните характеристики на продукта, адреса и самоличността на търговеца, цената с таксите, всичките допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенските разходи.
  • Правила за доставката и прехвърлянето на риска върху потребителя (понастоящем този въпрос не е регламентиран на равнището на ЕС): търговецът е длъжен да достави на потребителя стоката в срок от най-много 30 календарни дни, считано от подписването на договора. Търговецът поема рисковете и разходите при увреждане или загуба на стоката до момента, в който потребителят я получи. За забавяне или неосъществяване на доставка потребителят ще има правото, което е ново за повечето държави, на връщане на парите възможно най-бързо и не по-късно от 7 дни от датата на доставката.
  • Периоди за размисъл (продажби от разстояние, например продажби по Интернет, по мобилен телефон, по каталог и продажби под натиск): установяване на равнището на ЕС на период за размисъл от 14 календарни дни, в рамките на който потребителят може да промени мнението си. Въвеждане на лесен за използване стандартен формуляр за отказ.
  • Поправки, замяна, гаранции. Създаване на по-голяма сигурност за наличието на един и същ стандартен набор от средства на разположение на всички потребители, които са закупили дефектен продукт (т.е. поправка или замяна на първо време, последвано от намаляване на цената или връщане на парите).
  • Неравноправни клаузи в договорите: нов черен списък на неравноправните клаузи в договорите, които са забранени във всички случаи на цялата територия на ЕС, и общностен сив списък с клаузите в договорите, които се считат за неравноправни, освен ако търговецът не докаже противното.

Засилва се защитата на потребителите в значителен брой области, включително

  • онлайн търгове: съгласно директивата се изисква търговете, включително електронните търгове, да отговорят на задълженията за стандартна информация;
  • продажби под натиск: защитата срещу продажбите под натиск — продажби, договорени извън търговските обекти/„преки продажби“ е засилена значително чрез ново по-обхватно определение на договорите за пряка продажба и други мерки за запълване на празнотите в законодателството, като това е в отговор на високия брой жалби на потребители, по-специално при продажби под натиск, при които потребителите не са били защитени или са били защитени в недостатъчна степен.

Какви са следващите стъпки?

За да влезе в сила, директивата за договорните права трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от правителствата на държавите-членки в рамките на Съвета на министрите.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


[1] Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

[2] Директива 1999/44/ЕО за продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

[3] Директива 97/7/ЕО за продажбите от разстояние.

[4] Директива 85/577/ЕИО на Съвета относно продажбите в дома на потребителя.


Side Bar